חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Henry Cow In Praise of Learning Henry Cow
In Praise of Learning

1975 Virgin Records / Remaster: ESD
UK
(37:53)
ccutler.com
ןמטיירב ירוא :תרוקיב
4/2/03

לבא ,(Mirror/Hammer) תילגנאב בוט רתוי עמשנ םנמא הז ."שיטפ אלא ,הארמ הנניא תונמא"
לוכיעל תושק-רתויה תוקהלה תחא וז .'ואק ירנה' תקהל לש ינשה המובלא תא םלוה טלחהב
החיטבמ הנניא םיילקידר םיטסקטו תבכרומ הקיסומ לש תבורעת :םדקתמה קורה םלועב
תרבח הקינעה הללגבש ,תונלשר אמש וא ,ץמוא הז היה םא תוהתל קר רתונ ןכלו ,תובוט תוריכמ
.'הדימלה יחבשב' תא טילקהל לכותש ידכ ,םיישדוח ךשמב הקהלל ןפלוא תיטירבה ן'גרו

 

ןאכ ,ילטנמורטסניא ן'זויפבו זא'גב ועגנש ,1973-1974 םינשהמ םימדוקה הימובלא ינשל דוגינב
פאלס' םשב ףסונ בכרה וכותל 'עלב' בכרהה ,תישאר .הלש יתונמאה ןוויכה תא 'ואק ירנה' התניש
םיט ,רוניכו תורטיג :'תירפ דרפ] םייקה תווצה לא ופרטצה ךכ .ותווצ לכ לע (Slap Happy) 'יפאה
יסדניל ,רתנספו םיפות :רלטאק סירכ ,רתנספו סאב :סווירג ןו'ג ,טנירלקו ןגרוא :ןוסניק'גדוה
רטיפ ,רתנספ :רומ ינו'תנא ,הריש :הזוארק רמגאד] םישדח םירבח השולש [בובאו ןוסאב :רפוק
תורטמ םע ,ינופמיס דראגנוואב בחרומה בכרהה עגנ םעפה ,תינש .[טניוולקו הרטיג :דאווגלב
רוכזל ךירצ .יגולואידיאה יוהיזה תא הריגסמ הפיטעה לע המודאה ברגה .תורהצומ תויטילופ
תיישעתל םג בטיה רדח אוה ןכלו ,הילגנאב דואמ קומע םיעוטנ םזילאיצוסה לש וישרושש
.לורנקורלו הקיסומה

 

םא לבא ,'ואק ירנה'ל ןיזאהל השק ,הרוצ התואב ;ברקב לק ,םינומיאב השק םאש םירמוא
.םלועב רחא םובלא לכ םע טעמכ דדומתהל דואמ לק ,םהלש הקיסומה םע ץמואב םידדומתמ
הקמועל הרידח .ךרדה ףוסב תונהל ידכ לובסל ךירצ ,תירצונה תדה לש דוסיה-ןורקעב ומכ תצק
לש גוסב ןיזאמה למגותמ הפוסב ךא ;בואכמו לבס ,רוכינ לש םימלש תומלוע הלגמ הריציה לש
.הנושמ קופיס

 

ומכ םיתעל םיעמשנש םיטסקטב .םייקה יתרבחה בצמה תא תושאונ םיפקות ואק ירנה
ומשש שיטפה תרזעב .איהש יפכ תואיצמה םע דדומתהל םיברסמ םה ,םייטסינומוק םיטספינמ
וז .דוסיה ןמ םדאה לש ובצמ תא תונשלו תומודק תועד ץתנל ,הבשחמ ררועל םיסנמ םה 'תונמא'
ץבוק אלא הגלפמ אל איה 'ואק ירנה'ש ןוויכמ לבא ,תרתוימ טעמכ ,תלבסנ-יתלב הרמוי
.הביל לע רשא תא רמולו אטבתהל הל רתומ ,םיאקיסומ

 

היושע הקיסומה .יביטקפאו יטמרד ,(תוקד 16) "היחה לש הבילב תויחל" ,לשמל ,ינשה עטקה
אוה .םיעיתפמ םיידולמ-יטנא םיווקו םייטננוסיד םירבעמ רפסמ תורמל ,הטילק ףאו בטיה
,תאז תמועל .םישגרמו םינכ םיעמשנ ריבעמ אוהש םירסמה .רוגסו שטולמ תויהל ברסמ ,רגתאמ
עטקה ,בושו .ןיטולחל שיגנ-יתלב ,(תוקד 6) "הכוראה הכולהתה :הלחתהה" ,וירחא אבש עטקה
.תינמז-וב דיחפמו םיסקמ ,(תוקד 7) "םילגד םע אבצ ומכ ראונ ,חריה ומכ הפהפי" ,וירחא אבש

 

לעפמ הבש ,תרכונמ תיתיישעת תואיצמ ראתל ,םיטשפומה םיעטקב ,בכרהה הסינ םתסה ןמ
,'זיונ'ו ישפוח זא'ג ןיב הומת בוליש ,תיפוסה האצותה לבא ;תלבסנ יתלב היווה רציימ יתכתמ
ןתינ .עטקה לש םזגומה וכרוא ללגב דחוימב ,ימתסה שערה רבע לא הקיסומה תולובגמ תגרוח
ישילשה עטקה תא קרוז היה יופש ילקיסומ קיפמ .תוינש םיעבראב טקפא ותוא גישהל היה
.התצרש המ לכ התשע איה .ילקיסומ קיפמ היה אל הקהלל .הכירעה רדח תפצר לא ישימחהו

 

ילב םיינזואב םיכמ םה דחא עגר .םיעפמ יפוי ןיבל ידראגנווא םזיכרנא ןיב ענ ולוכ םובלאה
םיעטקה ןיב םוצעה רעפה .הננערו תיטתסא הקיסומ םירצוי םה רחא עגרו ,תואצותה לע בושחל
ןמ םה .תוחנה םמצעל םינתונ אל 'ואק ירנה'ש ןוויכ תאז ;דובכ ררועמ םג ךא ,םיתעל םמוקמ
וז ,תורחא םילימב .רוביצה ןיבו םניב ץיח רוציל היושע םישוע םהש הקיסומהש ועדי םתסה
.רתויב ינוציקה השובלב תונמא וא/ו ,להק אלל טעמכ הקיסומ

 

םיחילצמ םה :הלוכ המחלמב םידיספמ טעמכ לבא םהלש ברקב ןאכ םיחצנמ ילוא 'ואק ירנה'
ןיזאמה ןמ תמזגומה םתעיבתב רקי ריחמ םימלשמ לבא ,םלשומו רדוק יתונמא ןוזח םישגהל
יטילופ ןולשיכ ןאכ שיש חינהל ריבס ,םינכפהמ ילב הכיפהמ תושעל השקש ןוויכמ .רתויב ינלבוסה
בכרוהו 'ואק ירנה' לש התומ רחאל םקוהש ,זרב טרא וירטה .יריקרח אמש וא ,שארמ-ןנכותמ
ךא ,תיביטקפא תוחפ אל הקיסומ טילקהו םישרדנה םיחקלה תא קיפה ,הזוארק/'תירפ/רלטאקמ
,תוקרבהו םינינפ רפסמ וכותב ליכמ םובלאה ,הרוהט תילקיסומ הניחבמ ךא .רתוי הניזא םג
8/10 :ןויצה .בר ןכרעש 

 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com