חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


IL Balletto di Bronzo - YsIL Balletto di Bronzo
Ys

1972-1973 Polygram Italia
1994 Polydor (Remaster)
Italy
(41:34)
ballettodibronzo.it

ןמטיירב ירוא :תרוקיב

23/07/04

ןוסרמא תקהלל ףרטצמ היה ,ןוזמירק גניק לש טסירטיגה ,פירפ טרבור ול הרוק היה המ
.תיקלטיאב םנמא ,האצותל בישקהל הרידנ תונמדזה םכל שי ?רמלאפו קייל


ינאי'ג רמזהו ןדילקה רשאכ ,1971 תנשב הנתשה "הזנורבה טלאב" תקהל לש בכרהה
דחיב .יראזנאמ וטיו טסיסבה תא ותיא איבהו ,גיהנמה תדמעל סנכנ (Gianni Leone) הנואיל
דחא ,Ys תא וטילקה םה (םיפות) הגניטס ולרקנא'יגו (תילמשח הרטיג) ול'גא וניל םע
רבעמ .הפוקת התואב וטלקוהש רתויב םימישרמה םייבסרגורפה םייקלטיאה םימובלאה
קרפתה בכרהה .תונואג לש םיסיסר םג וב שי ,תופרוטמ תויגרנאב ףוטש אוהש הדבועל
איצוהל ךישמהש הנואיל דבלמ ,הידוושב רוגל ורבע םיאקיסומה תיברמ ,1973 תנשב רבכ
הנוש בכרהב םג ,גשיהה תא רזחשל וחילצה םישדחה וירבח אלו אוה אל ךא .ולוס ימובלא
תנשב רואל אציו ,Ys לש אלמ עוציב ללכ ,Trys ,היח העפוהב םובלא) םיעשתה תונשמ
.2000 תנשב Nearfest לביטספב עיפוהל ידכ ב"הראל ךרדה תא השע רשאכ םגו ,(1999ןכא הקהלה .(Brittany) ינאטירבב תיגולותימ ריע לש המש לע ססובמ (Ys) םובלאה לש ומש
הריש יצורע םע ,םובלאה לש תפסונ הרודהמ הטילקה וליפאו ,יטירבה יאב חילצהל התצר
וגגופתהש ינפל 1973 תנשב ביבח לגניס ואיצוה םה .לעופל אצי אל רופיסה לבא ,תילגנאב םייפולח
.(קסידל סונובכ ףרוצמ אוה) תיקלטיאה הניצסה ןמתפוקתמ (יללכ תוכרעמ ףוריט ,לילק זא'ג ףופית ,ןורטולמ ןומה) ןוזמירק גניק לש תועפשהה
תדבוע (םיפות-סב) בצקה תדיחי ,תאז םע .הלחתהב דוע ידמל תורורב "In The Court"
לש תומצועל ענכיהל רשפא יאש דע ,טסירטיגהו ןדילקה םע קודה ךכ לכ םואיתב
הנזאהבש ,םובלאה לש דוחייל הפיסומ ולבמ'צה לע הנואיל לש הדובעה .םיאוזנורבה
,הנונש הבישח ול שי :זואוטריו קר אל אוה הנואיל .רשפ-רסחו רכונמ תצק עמשנ הנושאר
תיטיאה החיתפל ונתת לא .ןיזאמה תא רגתאלו םינוכיס תחקל הנכומש ,תיטסירומוה
תוטסל ששוח אל אוהו ,םידח ,םייביסרגא ולש םיידולמה םיוקה :םכתא תועטהל תיתייסנכהו
.םזיציסאלקה לש םישקונה םיקוחה ןמתקנאנ ינשה דצבו ,קוראב ילופלפב עשעתשמ הנואיל לש ולבמ'צה ,הטלקהה לש דחא דצב
ידכ קצומ ילורנקור סיסב לע ןעשנ הנואיל .הנודא ייוניע תחת ול'גא לש תילמשחה הרטיגה
אל אוה ,רמזכ .אבה קרפה-תת לא הרזח תוחנל זאו ,דראגנוואה תוזוחמ לא ונממ אירמהל
.וייח תעפוה תא ןתנ אוה ,ןדילקכ .םיהדמאוה ,רשב הברה וב שי .ןכ טלחהב ?םיציב םע םובלא .שממ אל ?ןזואל םיענ םובלא
תא ליפכמ הנואיל .םישדח םירבד וב םילגמ םעפ לכו ,תובר תונזאה ךרואל דמעמ קיזחמ
ךירצ .ןיגוריסל םשרתהלו תוינזואב ולש םיצורעה ינשל בישקהל רשפאו ,םידילקה לע ומצע
תא רתוס אל הז .הילגנאמ ןוסרמא 'תיק חישמה ,וברו ורומ תובקעב ךלוה הנואיל :תודוהל
דנומאהה ןגרואב ולש הטילשה :הרותב לודג ,"יוליע" אוהש דימלתב רבודמש הדבועה
ןאכ שיש ןיבהל ידכ םיטסיאולוסל תונפל ךירצ ,יטטס המדנ "ףיר"ה רשאכ .תחבושמ
יזא'ג "ךלהמ סב"ב ןיחבהל רשפא ,םייטננימוד םניא םידילקה רשאכ .תקסופ יתלב תושחרתה
םייתלהקמ םיעבצ תנתונש (?תורמז) תרמזל םג בל ומיש .עקרב תוימומרעב טטושמש םכח
ידכ יניצר ןפלוא םע והשימ םש היהש בוטו ,םהל שיש המ לכ םינתונ םירקורה תעברא .עקרב
.םינושה םילכה ןיב בטיה דירפמ סקימהו ,תנייוצמ דנואסה תוכיא .ןגפמה תא דעתלםעט ןיא ,ןיידעו .הנש התואב םיאוזנורבה ודבע (ללכב םא) םימס וליא םע תעדל ןתינ אל
.יקלטיאה גורפב אישה יעגרמ דחא אוה Ys :הנקסמה תא ףוקעלו םיקחשמ קחשל
תורוגח רוגחל אנ .הסרפ בוביס הב תושעל רוסאו ,תירטס-דח איה תאזה םידשה תרהנמ
9/10 :ןויצה .החלצהב .תחא תיחטש הנזאהב קפתסהל אלו

רתויב םיבוטה םייקלטיא םדקתמ קור ימובלא 50 תמישר

Italian Prog - יקלטיא םדקתמ קור


 

 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com