חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


IQ Subterranea DVD IQ

Subterranea
The Concert DVD

2002 Giant Electric Pea
UK
(105 min. + 45 min. Bonus)

iq-hq.co.uk

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
26/08/2003

תונשב החמצ איה .הילגנאב ועיפוהש רתויב תוקהבומה גורפ-ואינה תוקהלמ תחא איה ויקייא
קורה תחסונ תא החקל הקהלה .החוכמ דבאל רבכ הלחה קנאפה תכיפהמש ירחא ,םינומשה
לוכיעל םישק םיטנמלאמ התוא התקינ ,(תיסאלק הקיסומ םע קור לש בוליש) תיסיסבה םדקתמה
הווחמ-בכרה ומכ קר תעמשנ איה ,םיכיבמה היעגרב .הנזאהל םיחונ םידוביעב התוא הזראו
םדקתמ קור השוע טושפ איה ,םיבוטה היעגרב .סיסנ'ג ומשו יגולותימ רוציל (Tribute Band)
.תומרה לכב ,וילא רבחתהל לקש ,שיגנו ידולמ

 

שוגפאש ענכושמ יתייה ,(והשימל והשמ הנשמ הז םא ,םילקש 107) הזה יד-יו-ידה תא יתשכרשכ
אוה וליאכ הארנש ,יניצר ,ץורח ,ימניד בכרה תולגל יתעתפוה .ילינסו ןמש ,חוחז ,ןקדזמ בכרה
תויתפכא םיארמ םיברועמה לכו ,תצמואמו תעקשומ הלוכ הקפהה .ןותנ עגר לכב וייח לע םחלנ
םיישקה לע (יד-יו-ידב "ירטנמוק"ה רודמב) םירפסמ הקהלה ירבח .תיפוסה האצותה יפלכ הלודג
ומלבנ טושפש םייתריצי תונויער םהל ויהש תודוהל םינכומ וליפאו ,הקפהה ירוחאמ םייביצקתה
.ךכב בשחתהל ךירצו תואיצמה וז לבא ,בוצע .םינמוזמב רוסחמ ללגב

 

."היניירטבאס" לש תועפוהה בוביס תרגסמב ויקייא לש הנורחאה היחה העפוהה תא דעתמ טרסה
קור תרפוא השעמל איה העפוהה .1999 לש גרובליט ריעב ,013 ומשו ידנלוה ןודעומב המלוצ איה
,טפסנוקה תא שיחמהל ידכ .1971-1974 םינשב לאירבג רטיפ לש תילרטאיתה וחורב ,תיתרוסמ
רטיפ ןדיעב סיסנ'ג תאמ The Lamb Lies on Broadway ןיב שגפמה תאצות יהוזש רמול רשפא
םיקנע דצמ תוטלוב תועפשה המכ םע ,ךיירסניווק לש "םיירקדניימ ןשיירפוא" ןיבו ,לאירבג
לש (?ידמ) םימוד תונויער .(המב-ינונמה) רבוו דיול ורדנאו (תוידולמ) סלטיבה ומכ םייתוברת
תוברתה ןמ החירבו חצר ,םיגיהנמ לש תויצלופינמ ,ףוריט ,ינוריע רוכינ םע ןושאר שגפמ
.ויקייאו ךיירסניווק ,סיסנ'ג לש תוריציב םיבככמ תינרדומה

 

IQ at the Night of the Prog festival, July 9 2011
2011 ילוי ,גורפ הד ףוא טיינ לביטספב ויקייא תקהל
Photo: Isabelle + Stephane Gallay

 

,הקהלה לש לופכה המובלא ירוחאמ םייתורפסה תונויערה תא שיחמהל דעונ ןותמה "רמזחמ"ה
םיעבראו העש) הכוראהו תטרסומה העפוהה םג ,ינפלואה רוקמה ומכ קוידב ."היניירטבאס"
ירבח .םייתייעב םיטסקט ,הבוט הקיסומ :תונוכת ןתואמ תלבוסו תינהנ (!תוחפ אל ,תוקד שמח
המיגדמ תיפוסה האצותהו ,יתוכיא ילטיגיד טמרופב עפומה תא חיצנהל ידכ םייתנש ודבע הקהלה
.הימסקו הימגפ לע ,םתדובע תוהמ תא הכלהכ

 

דדובמ ,רוגס דסומ ךותב דלונש ,םש-רסח םדא לש ורופיס והז :ותומלשב הלילעה רופיס ןלהל
םישנא לש תדרפומ הצובק ךותב דחא ןויסנ-ןפשכ שמשמ אוה .יתואיצמה םלועה ןמ ןיטולחל
ריעב טטושל ול םינתונ ,וירחא םיבקוע ,ישפוחל דחא םוי ותוא םיררחשמ יוסינה יננכתמ .םידובא
דובא שיגרמ ,עיתפמב אלש ,ונרוביג .ינוציקה יונישל ויתובוגת תא רוקחל ידכ לכהו ,תינרדומ
גיהנמ .ההומת תירצונ תכ לש התומדב התוא אצומ טעמכו ,הרזעל קקזנ אוה .תינוריעה תוברתב
,(היאמ) הרוחב אצומ אוה .םוקמה ןמ טלמנ רוביגה לבא ,ףרטצהל ותוא ענכשל הסנמ תכה
חצורו ,םעז לש ףקתהל רדרדתמ םשמ ,ןואכידל סנכנ אוה .תוחנאל קרזנ ךא תושאונ הב בהאתמ
לשכנ דרמה ךא ,ןויסנה ינפש לכ לש דרמ ןגראל הסנמ אוה .וירחא בקועש םינייסנה דחא תא
.רוגסה דסומב חוטבהו דדובמה קוניצה לא ,ישפוחה ונוצרמ ,רוזחל טילחמ אוהו תויגרט תוביסנב
.הסובתב רחובו ,םייחה םע דדומתהל יוכיס לומ בצינש םדא :ישונא ןולשיכ לש רופיס והז

 

.םש ךלוהש הממ םולכ טעמכ ןיבהל יל ורזע אל העפוהב תויפצ שולשו לופכה קסידל תונזאה יתש
רסמנ ףוס ףוס םש ןכאו ,הראהב תוכזל ידכ (יד-יו-ידה לש סונוב) "ירטנמוק"ל תונפל יתצלאנ ןכל
הזה ךרפמה תונשרפה רועיש תא רובעל עצוממ ןיזאמ קוקז עודמ רורב אל .יטנוולרה עדימה יל
לופריעב םשא אוהו ,םיטסקטה לכ תא בתכ סלוקינ רטיפ ןלוסה .הריציה םע דדומתהל ידכ
,השעמל .רופיסה ךות לא סנכיהל היה רשפא ולש "םידמולמ"ה םירבסהה תוכזב קר .יתורפסה
.הנושארה הייפצ םותב רבכ תנבומ תויהל הרומא קור תרפוא ןכש ,סלוקינ לש ונולשיכ והז

 

ר'גור ,תיצולחה "ימוט" תא ובתכש "וה הד" תא ולאשת .הלק המישמ אל וז קור-תרפוא בותכל
דיויד ,תינרמויה "במאל הד" תא בתכש לאירבג רטיפ ,תמסרופמה "המוחה" תא בתכש סרטוו
תא ובתכש ךיירסניווק תקהל (ליעל רומאכ) וא ,תיסאלקה "טסאדראטס יגיז" תא בתכש יאוב
שיגר ררושמ תויהל ךירצ אל קור-תרפוא בותכל ידכ .תיביטקפאה "םיירקדניימ ןשיירפוא"
ןורטאיתה תונמאב תודוסי המכ ןיבהל ךירצ .םיטושפו םירורב םיטסקט בותכל אלא ,בכרומו
רושימב םג ,םירפסמ המכב ויקייא לע הלודג וזה המישמה .תויתמיבה הקפהה תוקינכטב טולשלו
המבה ,ןיינעמ ונניא טושפ סלוקינ הנבש רופיסה .יתקפה-ילכלכה רושימב םג לבא ילאוטסקטה
.תניינעמ קיפסמ אל תילאוזיוה האצותהו ,תינטרפסו הלד

 

טקפא) םיגרוסל ץוחמ לא "אצוי" ישארה רוביגה תא האור הפוצה .הברה הרוק אל המבה לע
שבוח סלוקינ) רמוכ לש הפטהל הכוז ,(ןודנול לש ואדיו תנרקה) ריעב בבותסמ ,(אלכ לש הרואת
,םלענו הקדל עיפומש םליא ןקחש חצור ,רוע תכיסמ שבול ,(הרוחש המילגו םילודג שמש יפקשמ
,םיעבשה תונשב .(הרואת טקפא ותוא) םיגרוסה לא רזוח (ןבומ אל טסקט לש העש רחאל) ףוסבו
יעטק בליש ,תויומד ןווגמ םליג ,תוינוגססו תולודג תושובלתב שמתשהל לאירבג רטיפ ליכשה
(רטיפ םיארוק ול םגש תורמל) סלוקינ לבא .הלילעה תא ריבסה ,להקה םע רביד ,הריטאסו רומוה
.תאז תושעל הצור וא/ו לגוסמ אל הארנכ

 

,יטירבה ןורטאיתה לש לעה-תגילל םיכייש אל םהש םיעדוי הקהלה ירבחש ענכושמ יד ינא
לש תוצירחב ךכ לע םיצפמ םה ,חינמ ינא ,ןכל .יאפוריאה םדקתמה קורה תרמצל אלש יאדוובו
,םיידולמ םיריש לש תיתטישו תחלצומ הינבבו ,דובכ תררועמ תועינצב ,םוי-ישק םילעופ
וישכע ,יטיא וישכעו ריהמ וישכע ,סיופמ וישכעו סעוכ וישכע" :הקיטקטה .םינזואמו םיפחוס
לש הכורא העפוה חולצל לק אל הז ."ךשוח וישכעו רוא הברה וישכע ,רתנספ וישכעו ןשרוטסיד
הקפהה ,םידוביעה ,םינחלה תוכזב קר ,רבוע הז והשכיא לבא ,(םינרדה ינש ללוכ) םייתעש
.םיקיודמה םיעוציבהו תילקיסומה

 

הרומ) דרופרוא ןיטרמ ,ליכשמה ןדילקה (1 :םישנא ינשל ךלוה הקיסומה לע טידרקה רקיע
םיילקיסומ םיביטומ רפסמ הנובו ,ינופמיסה ביטרנב בטיה טלושש ,(הסנכה תמלשהכ רתנספל
,היגרנא ףיסוה ,םינחלה ןמ יתועמשמ קלח םרתש ,סמלוה קיימ ,םפושמה טסירטיגה (2 .םירורב
שומישה .דרופרוא דצל םידילקה לע םיפי םיעגר המכ םגו םיקזח 'םיפיר' ,םיקיודמ םיאולוס
עונמלו ,יסיסב חתמ לע רומשל רשפאמ הריציה ךרוא לכל םיילקיסומה םיביטומב ליעיהו םכחה
םיליצמ יטנגלאה םמושייו םיביטומה תוכיא ,השעמל .ןיטולחל קרפתהלמ ףפורה הלילעה דלשמ
.ןולשיכמ "היניירטבאס" תא

 

םיטילק ,תילקיסומה המרב בטיה-םיבותכ ,םיחלצומ םיריש לש הכורא הפוסאב רבודמ ,םוכיסל
דורשל ידכ תקבאנש הקהל לש יסופיט גורפ-ואינ עפומו ,םישגרמ םיתעל ,םייטמרד ,יסחי ןפואב
תפוקתב סיסנ'ג תקהלל ןוימדה ,ןכ ומכ .תפומ תריציב רבודמ אלש קפס יל ןיא .תננוצ הפוקתב
העפוה וז ,תילקיסומה המרב .תוירוקמה ןחבמב תובר תודוקנ הקהלל דירומו ,ידמ לודג לאירבג
אל היווחב רבודמ ,תיתונמאה המרב ךא .םיליחתמ םירגורפל םג השיגנו תידולמ ,תנווגמ ,הבידנ
8/10 :ןויצה .תרגוב אלו תענכשמ


***


 

 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com