חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב

Jericho - יריחו Jericho / וחירי
Jericho

1972 Red Bus Records
1990 Repertoire Records
London / West Germany
(37:39)

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
9/4/03

,(וחירי) וקיר'גל ףוסבלו סנו'ג וקיר'גל המש תא התנישש ,םילי'צר'צה תקהל לש ןורחאה המובלא
םימובלאה ינש תא יצרא-דה האיצוה 2003 ץרמב .הקיפהש השולשה ןיבמ בוטה יתעדל אוה
םובלאה לע תויוכזה תא התנק אל תוילכלכ תוביסמ הארנה לככ לבא ,תיגיגח הזיראב םינושארה
.םינפסא ץמוק דבלמ ,ותוא ריכמ אל ילארשיה רוביצה בור ןכל .הזה

 

,(תחא המגוד קר איה המומב היפרגויבה) הקהלה לש רתויב ץרמנה דעתמה ילוא ,רנטוק באוי
תודלות תא םכיסש ,רניד ןרע םג ."תובכרומו תוכורא תוריצי" ללכ אוהש הזה םובלאה לע בתכ
םע םיכסהל יל השק ."םיבכרומו םיכורא םיעטק השימח ליכה" אוהש בתכ ,'בירעמ'ב הקהלה
.וללה תועיבקה

 

בכרומ לבא ,זעונו ריהמ ,ילטנמורטסניא ,ילאטמ םנמא אוה ('היפויתא') ןושארה עטקה ,תישאר
אוה (Don't let me down) ינשה עטקה .(4:34) רצק יד וליפאו ,הניגנל ךבוסמ אל אוה .אל אוה
אוה םג לבא (9:40) ךורא םנמא אוה (FeatherBed) ישילשה עטקה .טושפ םגו (3:40) רצק םג
ךורא םנמא אוה ,ןייצל חרכומ ינא ,(Justin and Nova) יעיברה עטקה םג .יתרגש וליפא ,טושפ
ישימחה עטקה .האנ ינופמיס יתרומזת דוביע הווארל גיצמ טושפ אוה :בכרומ ונניא לבא (8:29)
דצה-לילח ,תיטמרדה החיתפה תורמל ,בכרומ אלו ךורא אל אוה םג (Kill me with your love)
.םיביבחה םיילוקה םיטקפאהו

 

רוסא דחא רבד לבא ,וקיר'ג/סנו'ג וקיר'ג/םילי'צר'צה לע םיבוט םירבד הברה דיגהל רשפא
פיד ,ןילפז דל ומכ הברהב תולודג תוקהלמ תעפשומ התיהש ,החינז הקהל לכה ךסב וז :שטשטל
אל הז םא לבא ,(הרטיג ןגנל עדוי ונמור םייח ,תושעל המ ןיא) םיבוט םינגנה .'תאבס קאלבו לפרפ
הדבועה :בושו בוש הז תא רמול ךירצ .ללכ וילא סחייתמ יתייה םא בר קפס ,ילארשי בכרה היה
.'יביסרגורפ'ל ותוא תכפוה אל םגו ,בכרומל ותוא תכפוה אל ,ךורא אוה םיוסמ עטקש

 

איה הבש יזולבה טסקטנוקל ץוחמ לא אירמהל ידכ תינוציח הרזעל הקוקז התיה וקיר'ג ,השעמל
דוביעב ילסקאה בורו ןשוש ינדל עייס ,הזה םובלאב ןגינש ,גנאי בור יטירבה ןרתנספה .הלעפ
,הריירקב יהשלכ תטלקומ הגספ םילי'צר'צל התיה םא .יעיברה עטקה לש חלצומה יתרומזתה
,תמלשומ תידולמה תוחתפתהה ,ןיוצמ ןחלה .הפי התוא דעתמ (Justin and Nova) הזה עטקה
םישדח םייגולונכט םיאישל ןודנול הליפעה 1972 תנשבש תורמל ,תיסחי הבוט הטלקההו
.תורחא תוקהל לש םיליבקמ םימובלאב

 

תיסאלק הקיסומ ןיב בולישה והז ,השעמל ?םילי'צר'צה לש ןורחאה םובלאב 'יביסרגורפ' המ זא
אל םילי'צר'צה ,ונמור דבלמ .ןאכ עבוק ךרואה אל .גורפה לש תיסיסבה החסונה ,לורנקורל
וז ,בוש .תוידוחיי תוילטנמורטסניא תוקרבה קפסל ולכיש ,ןפוד-יאצוי םינגנב וכרבתה
םה ל"וחב דועב ,ימוקמ קור לש היגולותימל ךופהל םהל הרשפיאש תילארשיה תוילאיצניבורפה
.תואמ ןיבמ דחא בכרה דוע לכה ךסב ויה

 

.תיסחי-םיטילק םיריש םע םובלאה לש 'א דצ תא חותפל גוהנ היה תיטירבה הקיסומה תיישעתב
תא ליכמ 'ב דצ .תיסחי-םיטושפ םה םינושארה םיעטקה תשולש :ימינפה ןויגהה תא ריבסמ הז
לקשממ גורחל ,תרומזת בלשל תונוכנה ללגב רקיעב ,םובלאב רתוי-תוניינעמה תוריציה יתש
ילב ןילפז דל ומכ תצק עמשנ הז םימעפל .תויזולב תועפשהב טעמלו ,קוחשה םיעברה-תעברא
.הפוקת התואב ונמור לש לדומה היה 'גייפ ימי'גש חינהל שי ;טנאלפ טרבור

 

ריבס דנואס ,םיניוצמ םיריש השולש-םיינש ,תמיוסמ תימוקמ הוואג ,בוט םובלא ?ונל היה המ זא
8/10 :ןויצה .ןבומכ אובייב ,לארשיב וגישהל ןתינ .םיקפסמ םייגורפ םיעגר המכו


 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

www.mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com