חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


A Passion Play Jethro Tull
A Passion Play
1973 Chrysalis Records

UK
(45:11)
j-tull.com

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
08/06/2004

תללוהמה הריירקה .לאט ורט'ג תקהל רובע העורג ךא ,םדקתמה קורל האלפנ הנש התיה 1973
הבש הנשה התיה וז .A Passion Play תקולחמב-יונשה םובלאה ביבס יניצר ר'צנפל התכז הלש
סי תקהל ,םיירוניצ םינומעפ םע ץרפ דליפדלוא קיימ ,חריה לש לפאה דצה תא ורקח דיולפ קניפ
ןמקייו קיר ,תויכוכז הרבש טנאיי'ג לטנ'ג ,םינורפע תונושל הלשיב ןוזמירק גניק ,םייפרגופוט םיסונייקואב הטש
חילצהש ,ןוסרדנא ןאיא קר .הילגנא תא הרכמ סיסנ'גו חומ טלס החתינ יפ-לא-יא ,םישנ שש שגפ
.ףאה לע לפנ ,"קולב ומכ םוטא" םע הפי ךכ לכ

 

ץרא ,ץייוושל העסנ הקהלה ,ןכבו ."?וניעט הפיא" הלאשה לע בטיה הנוע םובלאה תקפה רופיס
ףא וירבחו ןוסרדנא .תפרצל ךכ רחאו ,יטירבה רתכה לש הסנכהה סמ ירקוחמ טלמיהל ידכ ,גלשה
ומכ םיבכוכ רבעב הנסכיא הריטה .זירפ דיל ,(Chateau d'Herouville) תמסרופמ הריטב וליב
טילקהל הלחה םנמא לאט ורט'ג .םתומכ חילצהל ופיצ םירבחהו ,סנביטס טאקו ןו'ג ןוטלא
תא שוטנל זע ןוצר ורצי הביק ילוקלקו תולחמ המכ זאו ,דויצה םע הכבתסה ךא ,םיבר םירמוח
.הילגנאל התיבה בושלו ,רוזיאה

 

בוביס תחיתפ דע םימי 17 קר ורתונ ןוסרדנאל .קחמנו חנזנ ,תפרצבו ץייוושב טלקוהש המ לכ
טילקהלו הקיסומה תא בתכשל ,ירמגל שדח רמוח בותכל ץלאנ אוה .שדחה ינקירמאה תועפוהה
לוכסיתה ,תוזיזפה ,ןוזפיחה .סוטמה לע םילוע םלוכש ינפל ,וירבח םע רופיסה לכ תא תוריהמב
.ךילהתב ול דבא רומוהה שוח וליפאש תונויארב הדוה אוהו ,ץימה תא ןוסרדנאל ואיצוה לובלבהו
התיה ,וירבדל ,תיפוסה האצותה ןאכ ,עשעשמו זילע היהש ,םדוקה םובלאל דוגינב
."ילע בוהאה םובלאה אל הז"ש ,הברה ותונכב ,הדוה םג ןוסרדנא ."תידמימ-דח"

 

ג'טרו טאל - פאשן פליי - פוסטר פרסומת

 

לש תוומו םייח םוקמב :ושי לש "ןויסאפה הזחמ" לע ךופיה אוה A Passion Play לש טפסנוקה
לא עסמ לא םשמ ,(ומש אוה םירגליפ ינור) םדא-םתס לש ותומ םע םיליחתמ ונחנא ,יתד רוביג
חתפנ הזחמה .תרכומ תימוימוי תואיצמ התוא לא תומשנ לוגלג ףוסבו ,תוומה ירחאש םייחה
יהולא טופישל רבוע ,(תוומל םייח ןיב) 'ובמיל' ךותב הרזומ הייהש לא ךישממ ,ינור לש היוולהב
לא הרזח גילפמו ,(ןיינעל אל) םונהיגל םשמ ,(לבסנ יתלב) ןדע-ןגל ליבומ ,הייפצ רדחב ריהמ
.תוקספה אלל טעמכ ,ךורא דחא עטקב הז לכ ;הילגנאב םיילמרונה םייחה

 

תבשל רשפא .םובלאה לש סקירילה םע תיתוהמ היעב םוש ןיא ,ילאוטסקט חותינב ,ריינה לע
ןאכ שיש ןועטל רשפאו .תשרב השענ רבכש יפכ ,הרוש לכ לש התועמשמ תא חתנלו תועש ךשמב
,םדקתמ קור םובלאב אלא ,ןניקסע רפסב אל ,תאז םע .יללכ ןפואב ,סקיריל ידמ רתוי הברה
אל םגו ,אל איה הבושתה ?תדבוע אל וא תדבוע הקיסומה םאה :איה תיתימאה הלאשהו
,םימרוצ םיאלטה ,םירבחתמ אל םיעטקה ןכלו ,(ןטשה ןמ) ןוזפיחב דבע ןוסרדנא .עיתפמב
ידכ .םייח-תרסח השגההו ,םמעשמ דנואסה ,םיינולבש םידוביעה ,םיחתפתמ םניא םיביטומה
תא דביאש בנראל עגונב הומת לשמ י"ע עצמאב רופיסה עטקנ ,הכובמהו לובלבה לע ףיסוהל
ךויח הלעמ ילוא בנראה לשמ .בייפוקורפ לש "באזהו רטפ" תא ריכזמש יסאלק דוביע םע ,ויפקשמ
.ךיבמ טושפ אוה ךכ רחא לבא ,הנושאר הנזאהב

 

ידולמ"ב םובלאה תא חסיכ ,הקהלה לש קיתו דידי ,'ץלוו סירכ :גלש רודכ ורציו ,ומעז תורוקיבה
םדוקה םובלאב םא .קיטנלטאה לש ינשה דצב םג ,המגמה תא וכישמה םירקבמה ראש ."רקיימ
רמול היה רשפא ןאכ ,ןוטייפ יטנומ לש ןוויכה תא םיכישממ לאט ורט'גש רמול היה רשפא
היתימעל האוושהב .םניחל-תמכחותמו השודנ הקיסומ םע ,ןיינעמ אל ,ןבומ אל רופיסב רבודמש
תוריכמה .הב ולתש תויפיצב הדמע אל טושפ לאט ורט'ג ,1973 לש יביסרגורפה רנא'זב םיקירבמה
אלו םיחקל הקיפה הקהלה לבא ,(ב"הראב 1 םוקמ ;הילגנאב 13 םוקמ) דואמ תובוט ויה םנמא
ןויסנה לע רזח אל םג ןוסרדנא ."ךורא דחא ריש" לש טפסנוק םובלא קיפהל ןויסנה לע רתוי הרזח
.ולש ירחסמה למסה ,דצה-לילחל בשו ,ןופוסקסב תיטננימוד ךכ לכ הרוצב שמתשהל

 

להנמ לש תבזוכ הפלדהמ ועיגה 1973 תנשב הקהלה לש התוקרפתה לע תויוגשה תועומשה
ןאיא תא הזה יאנותיעה זוורבה ףדור םויה דע .'רקיימ ידולמ' ךרוע לא ,סיליא ירט ,הקהלה
וליפאו ,היהשכ םוגפ רתונ םובלאה לבא ,רבשמה לע הרבגתה םנמא הקהלה .וירבחו ןוסרדנא
ול ןיזאהל השק טושפש קסיד הז .תיתוהמ הניחבמ ותוא הרפיש אל 2003 לש רטסמירה תסרג
,םינחלה תא ץפשל ,תועובש המכ דוע עיקשהל רשפא היה .זגרתהל ילב ףוסה דעו הלחתההמ
וליפא ילוא ,סקירילה תא רצקל ,המישרמ תילקיסומ הקפהב עיקשהל ,םידוביעה תא רדסל
7/10 :אוה ןויצהש בוצעו ,השענ אל הז לכ .להק לומ דבוע ללכב רמוחה םא קודבל
תובוגת

***

Jethro Tull - לאט ורט'ג

Jethro Tull - Thick As A Brick

Jethro Tull - Minstrel in the Gallery
 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com