חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Kansas - Song For America Kansas
Song For America

1975 CBS Records
USA
(45:04)
KansasBand.com

ןמטיירב ירוא :תרוקיב

9/2/2004

קדוהמ ,ביבח ,אירב ,יסאלק םדקתמ קור אוה תינקירמאה סאזנק תקהל לש ינשה המובלא
בורו ,(הלש הריירקה ךשמהב הרקש יפכ) יפופ ןוויכל הטונ ונניאו טעמכ אוה .לילעב עיתפמ-יתלבו
םויכ תועמשנש ,ןקלחב תוילטנמורטסניא ,תויזואוטריו ,תוכורא תוריצימ בכרומ םובלאה
לע תויטירבה תועפשהה .בחרה להקה לש ושארל לעמ הובג ורבע 1975 לש ב"הראב ךא ,תוינרמש
דמעמ הקיזחמ תיפוסה האצותה לבא (טנאיי'ג לטנ'ג ,יפ-לא-יא ,סיסנ'ג ,סי) תופוקש הקהלה
.דחאל דחא םיביטומ וקיתעה אל הקהלה ירבחש ינפמ רקיעב ,המצע תוחוכב

 

ומכ ,בכרהה לש רתוי-תומסרופמה תוקיסאלקה םע תחא הרושב דמוע םובלאה ,יתעדל
לכ לש םיעוציבה .Point of Know Return ןבומכו Leftoverture םירחואמה םימובלאה
;הרישו רוניכ ,טדרהנייטש יבור ;הרישו םידילק ,שלוו ביטס ;הרטיג ,ןרגביל ירק) םיברועמה
םיידולמ םינחלה ,םינייוצמ (םיפות ,טראהא ליפ ;סאב ,פוה בייד ;הרטיג ,סמאיליו דר'ציר
סאזנק תא ךפוהש המ ,םיימנידו םישימג םג ךא םייתוכלמ ,םיינופמיס םידוביעה ,םיטילקו
(תיסאלק הקיסומו קור ןיב בוליש) םדקתמה קורה לש סיסבה תחסונ .בוהאל דואמ לקש הקהלל
.תואיגש ילב ,הפי תדבוע

 

יטירבה םדקתמה קורהש רחאל ,1975 תנשב אצי םובלאה :תויצרופורפ לע רומשל ךירצ ,תאז םע
שומישה ,ןכ ומכ .שדח והשמ ואיצמה סאזנקש דיגהל רשפא יא ןכל .תוריבכ תוכיפהמ השע רבכ
םירצוי תינשגרה הרישהו םינשוימה םירזייסיתניסה ,ידמ-תידולמה הייטנה ,רוניכב םזגומה
רשפא ,ל"נה תויוגייתסהה ורמאנש רחאלו .םיסונמ םירגורפ ןבצעל לולעש ,קיבד תצק טקפא
הנהנ ינא :ךפיהל .ונממ יל סאמנ אל ןיידעו ,ןמז הברה רבכ תכרעמב ילצא ץר הזה םובלאהש ןייצל
תוקיסאלק וא/ו תושודק תורפ ץפנלו םעזב הרוחא טיבהל הייטנה תורמל ,ןכל .רתויו רתוי ונממ
8.5/10 :ןויצה .םובלא לש יפוי הזש רבוס ינא ,תופודש


 
Kansas - Leftoverture

Kansas - Point of Know Return

Kansas - Kansas (1974)

 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל / רפסה

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com