חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב

King Crimson - The ConstruKction of Light King Crimson
The Construkction of Light

2000 Virgin Records
USA
(58:15)

dgmlive.com/kc
ןמטיירב ירוא :תרוקיב
27/01/2003

קר ,שדח ןוזמירק םובלא לכ תונקל םהמ הפצמ אוה םא ,ויניזאמב לזלזמ הארנכ פירפ טרבור
רתוימה םובלאה תא םינומשה תונשב הקיפנה וזה תסדפנה השיגה .קיתווה גתומה-םש ללגב
םיעשתה תונשב רואל ואציש תקולחמב-םייונש םימובלא המכ דועו Three Of A Perfect Pair
.וזה הלודגה הקהלה לש םיצירעמה להקב ןומטה לאיצנטופה תא םות-דע טוחסל ידכ (םויכ םג)


וזה השיגה .םובלא לכב טעמכ שדח םינגנ בכרה :הנושמ תרוסמל ותיערמ ןאצ תא ליגרה פירפ
תונשב .תינשדחו הננער 'םייוסינ-תדבעמ'ל בכרהה תא הכפהש ןוויכ ,םיעבשה תונשב בוט הדבע
םע) םירחאה םיינשהו ,הלועמ היה ןושארה םובלאה :בטיה המצע תא החיכוה בוש איה םינומשה
ןוזמירק גניק :ומצע לע הזה סופדה רזוח םיעשתה תונשב םג .םיינוניב ויה (בכרהה ותוא
.םימדוקה היגשיה לש הנפדה ירז לע תקנפתמ ,תנתמתמ ,תנבאתמ


םובלאה לש דהדהמה ןולשיכה טלוב ,םיטסינוזמירקה ולגרוה הילא ההובגה המרה ללגב אקווד
ונניא וטלוטסמ טאפ .רתוי עומשל השק רבכ ולב ןאירדא תא .ונעמש רבכ הזה לילצה תא .הזה
תבוטל בזע ןמאנה ליבש ןוויכ ,ץוליא תחת הלעפ הקהלה) דרופורב ליב ומכ קירבמ ףפותמ
תינמז שרפ אוה םג) ןיול ינוט ומכ יטמזירכ טסיסב ונניא ןאג יירט .(ולשמ םירחא םיטקייורפ
.באוסמ וליפא ,םמעושמ תצק עמשנ ומצע פירפו .(שגרומ ונורסחו ,םירחא תומלועל


תילקיסומה הקפהה .םימשוגמ טעמ ,םידבכ םידוביעה .2000 תנש לש ןוזמירקב לברוסמ והשמ שי
יטירבה דירשל פירפ תא הכפה הקהלה לש תצאומה היצזינקירמאה .תנזואמ אל ,תרכונמ
םא .םלועמ הטלש אל ןוזמירק ובש ןונגס ,'זולב'כ רדגומ ןושארה עטקהש עיתפמ אל ןכל .ןורחאה
םירשעה האמה לש ןוזמירקל (In The Court of...) הרוכבה םובלא לש ןוזמירק תא םיוושמ
.תחא ןוימד-תדוקנ אל וליפא אוצמל רשפא יא ,תחאו


םובלאה ,ןיטולחל םישדח תוזוחמל ןוזמירק תא חקלש ,Discpiline ומכ קירבמ םובלאל דוגינב
,החולש הלייא ומכ םיבכרומה םירמוחה םע הקהלה הדדומתה 'ןילפיסיד'ב .הרשפ ומכ עמשנ הזה
רואל רימחמ רומאה לכ .הריינאמה לובג לע תומירצו םיטקפאב הקפהה תא תפטוש איה ןאכו
ןיבו רתוימה ןיב ענ םובלאה ,םייסמה רישהו אשונה-ריש דבלמ .םיפודש םמצע םינחלהש הדבועה
,םיבוט םירמוח לש תיטירק הסמ תפסאנש דע טילקהל ךישממ יתייה ,פירפ יתייה םא .ןבצעמה
.םלועה לא הצוחה 'וטורב'ה תא איצומ אלו


,הריהמ 'וטניטסוא' תרטיג ,םיירטמיסא םילקשמ :םייק ןיידע עודיה ינוזמירקה םוכחיתה םנמא
טרסב ונייה רבכ לבא .םייק לכה .םירגתאמ סאב-ידיקפת ,תורטיגה ןיב ןיינעמ ינומרה גולאיד
םיכישממ ןיידע םמצע םיאקיסומהש ןימאהל השק .זאמ קחשנ רבכ םסקהו ,1980 תנשב רבכ הזה
םיעטק םיחקול היפל ,"רוזחימ"ה תשיג תבאוכ דחוימב .וללה םייטמתמה םיליגרתב ןיינעתהל
דויסל וזמ הבוט תודע ןיא .(דועו Larks IV, Frakctured) 'ךשמה-יטרס' םהל םינובו םייסאלק
.ינלטק םיקרוע


דרפיהל ,וטלוטסמל םולש רמול ,ולב תא רטפל אנ .רתלאל ל"נה בכרהה ףלחוי :תונקסמה
םיבכרה דועב .תואלמיגל שורפל וא ,השדח תרחבנ תונבל ןמזומ פירפ .ןאג רממ תודידיב
ירואטמה םובלאב ומכ) שדחמ םדקתמה קורה תא םיאיצממ Thinking Plauge ומכ םייתרתחמ
גורפה םלועב ,'תואלפה ץראב הסילא'ב ומכ תצק .אוושל המצע לע תרזוח ןוזמירק ,(In Extremis
7/10 :ןויצה .םוקמב ראשיהל אל ידכ הלופכ תוריהמב ץורל ךירצ
?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל / רפסה

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com