רוק מתקדם - חזרה לעמוד ראשי
King Crimson Deja Vroom King Crimson
Deja Vroom
DVD

1999 Discipline Records
Tokyo, Japan / UK

(90:00)

King-Crimson.com

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
1/9/03

היתועפוהמ תחא לש יד-יו-ידה תסרג תא םיעשתה תונש ףוסב האיצוה ןוזמירק גניק תקהל
תנשב רואל האצי איה .1995 תנשב ,ןפי ,ויקוטב המייקתה העפוהה .רושע ותואב רתויב תובוטה
לבא ,תועתפהו םישודיחב סומע רצומה .ילטיגידה טמרופב ןכמ רחאל הנשו VHS תטלקב 1998
קור תעפוה ןאכ שי ,םינרקסמה םיסונובהו םיללכושמה םיטירפתה ,םייגולונכטה םיקימיגל רבעמ
.תעדה תא הילע תתל ךירצש ,תיניצרו תינרדומ םדקתמ

 

החשי ,םיעשתהו םינומשה תונשב םינוזמירקה ואיצוהש םימובלאה תרדס תא בהואו ריכמ רבכש ימ
'דר') םיילטנמורטסניא םיינש קר םכותמ ,םיריש 19 ליכמ יד-יו-ידה .םימב גד ומכ ואדיוב
םיעטקה לכ .ליבומה ןלוסה תדמעל ולב ןאירדא לש ותעגה ינפלש הפוקתל םיכייתשמ ('2 סקראל'ו
,םייפכה תואיחמ תא הצוחה ןנסל ידכ ,"ןיא-דייפ"ו "טואא-דייפ" לש םיטקפא ידי לע םידרפומ
האב העפוהה .יביסרגורפה ינוזמירקה עוריאה ןיבו יתרגש קור עפומ ןיב לדבהה תא שיגדהל ידכו
."לופכה וירטה" תא הנושארל גיצהש ,Thrak םובלאה תא םדקל

 

.םיטסיסב ינשו םיטסירטיג ינש ,םיפפותמ ינש ובש יטרקומד בכרה הרואכל אוה "לופכה וירטה"
אלל ,עפומה בכוכ אוה ולב ןאירדא .תודחא תויוגייתסהב ,תוילושו םיבכוכ לש בכרה הז ,השעמל
ראומ דימת ,זכרמב דימת ,קחוצו ךייחמ ,המבה לע ץצורתמ ,םירישה לכ תא רש אוה .קפס לש לצ
םפושמהו חריקה ןיול ינוט .םייח השוע רוציקבו ,םיטקפא םיגדמ ,םיאולוס ןווגמ קיפמ ,הכלהכ
סב תרטיגב שמתשמ אוה ;יטננימודו קזח ולש סבה לילצ ,הקזח תיתמיב תוחכונ ןיגפמ אוה םג
.ילמשח ול'צ-ןיעמב םגו ,ולש םסרופמה קיטס ןמפא'צב ,"הליגר"

 

הבוהצה הפילחה ללגב דחוימב טלוב דרופורב ליב לבא ,הדיפקב םישובל הקהלה ירבח לכ םנמא
ותוא ץמאמ אל שדחה ינוזמירקה רמוחהש רכינו ,חונינו חדובמ הארנ אוה .ולש תעזעזמה
ילכ תדמעב ןמנמשה וטולטסמ טפ ותוא רבגתמ ,ידמ השק דובעי אל ןקדזמה ליבש ידכ :דחוימב
םידקפתמ םיינשה .ךרדה לכ ךרואל םירותליאו םישגד ,םישוקריק ,םישער ףיסומ אוה .השקהה
לבא .רצק ןמזל םידיקפת םיפילחמ םג םימעפלו ,םיילגרה לע ינשל דחא םיכרוד אל ,דחיב הפי
.רתוי קזח ולש םיפותה לילצו ,ןמזה בור ליבומה ראשנ דרופורב

 

המבה לע בשוי אוה ."םש היה אלש שיאה" וא ,"םיכשחמה תצלפמ" רדגב אוה פירפ טרבור
םיעשת לכ ךרואל הלימ רמוא אל השעמלו זז אל ,םק אל ,ךייחמ אל ,הליפאב ,רוחאמ ,תהבגומה
ןגנמ אוה ,דימת ומכ תינמרוצ (המודא לופ סל) תיפירפה הרטיגה .ףקשוממ תפיטנא לש גוס .תוקדה
םדאל אימחתש המלצמה הדלונ אל דוע :דחוימב ותוא תבבחמ אל המלצמה לבא ,קיודמו רהמ
.הז םע היעב םוש ןיא ולבלו ,הגצהה תא בונגי ולבש הצור דואמ הארנכ פירפ .אופקו ךושח

 

השעמלו ,סקימב ידמל שלח ולש קיטס ןמפא'צהמ איצומ אוהש לילצה .ןאג יירט אוה ביבח ןורחא
שיש תורמל .זיגרמהו ירותסמה פירפמ תוחפ וליפא ,בכרהה לכב רתויב השלחה תוחכונה לעב אוה
תפסוה אוה ולש דיקפתהש רמול רשפא ,ןיול םע טקש גולאיד רצוי אוה ובש ןיינעמ דחא עטק ול
;רציימ אוהש םינידעה םילילצב רתוי בוט ןיחבהל רשפא םיטקשה םירישב קר .תויוקדו םיעבצ
.סקימב עבוט אוה ,רבגתמ יללכה ןשרוטסידהשכ

 

תוסונמ המב-תויח םה ולבו ןיול ,דרופורב ,פירפ .ךרדה ךכ ךרואל םילועמ בכרהה לש םיעוציבה
רקיעב ,םימישרמ תוחפ הברה ןאגו וטלוטסמ .המיעפ ףא םיספספמ אל םה .דירחהל תויעוצקמו
,שבוגמ לילצ שי הלוכ הקהלל .םירחאה העבראל הוותשמ ונניא םהלש יעוצקמה ליפורפהש ללגב
,םידילק לש גוס םושב תשמתשמ אל הקהלהש ןייצל יואר .יעוצקמו רירק ,יקט-ייה ,ידוחיי ,קזח
,הרטיגה לע ולב טרופ ךכ ."רזייסיתניס רטיג"ב ףיקמ שומיש תוכזב תאז תושעל החילצמו
ילכב םירזענ ןאגו פירפ םג .הפישנ ילכ וא םירתימ תדיחי לש תומיגד עומשל עתפומ ןיזאמהו
.הזה קתרמה יגולונכטה

 

המצע המבה .השלחה הרואתב ןומט ,הארנה לככ ,הטלקהה לש דיחיה יביטקייבואה ןורסיחה
ראומה יאקיסומה ןיב רעפה .םידקוממ םירוקרזב םיראומ םמצע הקהלה ירבח קרו ,הכושח
לש תויעב ,"םירק" םיעבצ ,םזגומ "יכאלמ קהוב" ומכ םינושמ םיטקפא רצוי הכושחה המבהו
תלבקמ הלוכ הטלקהה לכ :םייבויח םידדצ שי וז העפותל וליפא ,תאז םע .דועו (סוקופ) דוקימ
,המבה תא תפטוש הרואתה םהב ,םייתרגש קור יעפומל דוגינב .יטמרדו רדוק יתונמא ךפונ
ינרואת לופיט םילבקמ םינוזמירקה ןאכ ,תפרוטמ וקסיד תבחר ומכ תרוונסמו תבהבהמ
.רגתאמו יטקרוק ,יטסילמינימ

 

יאש תורמל ,םישגרמ שממ אל ישיא ןפואב יתואש ,םיקימיגו תופסות ללש וכותב ללוכ רצומה
םעפ ידמ ףילחהל ןתינ ,םישרמ דנוארסה לילצ .תוכורא תוקד ךשמב םהב טטחלמ ענמיהל רשפא
םגש רבתסמו) תעשעשמ תורשפא שי .םימיוסמ םיאקיסומב דקמתהל ידכ םוליצ תויוז המכ
תא רחוב שמתשמה ובש ,לזאפ ומכ 21st Century Schizoid Man הריציל ןיזאהל (ידמל תינשדח
,תונומתו םירויצ ,םייובח םיפילק ,פירפ לש םיטסקט םג שי .םינושה םיבכרהה לכמ םיאקיסומה
דעב האלמ הרומת שפחמש ימ .DGM ,פירפ לש םיטילקתה תרבחמ םימובלא תומיגד וליפאו
.עצומה יגולונכטהו ילאוזיוה רשועה ןמ תלעות קיפי ,ףסכה

 

תונשב עוקתש ימ .הזה יד-יו-ידה תא םג בהאי ,ןוזמירק גניק תא בהוא תמאבש ימ :םוכיסל
,םכחותמ קור בהואש ימ .יס-יב-יבה ינויכראב רובנל ךישמיש יאדכ ,היגלטסונ שפחמו םיעבשה
ןו'ג ,קייל גרג תא שפחמש ימ .הבר האנה תונהל יופצ ,סדנוהמו עצקוהמ ,יגולונכט ,יזואוטריו
,ךכ לכ בוט ועמשנ אל םלועמ םינוזמירקה ,ייניעב .ןוכנ-אלה םוקמב שפחמ ,סלייג רטיפ וא ןוטוו
יתוזח גונעת םדקתמה קורה יבבוחל ונתנ אל םלועמו ,ךכ לכ תמלשומ הרוצב ודעות אל םלועמ
יתוברת גשיה הז ,יפירפה רוכינה תורמלו תיתמיבה הליפאה תורמל .ךכ לכ לודג יליפוידואו
9.5/10 :ןויצה .הכרעה ררועמ יגולונכטו

תירבעב םימובלא תורוקיב דוע - ןוזמירק גניק

Absent Lovers: Live in Montreal 1984

Discipline

Eyes Wide Open [DVD]

In The Court of the Crimson King

In The Wake of Poseidon

Islands

Larks' Tongues in Aspic

Lizard

Neal and Jack and Me [DVD]

Starless and Bible Black

The Construkction of Light

The Night Watch

The Power to Believe

Thrak

THRaKaTTaK

USA

Red

 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל / רפסה

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com