חזרה לעמוד ראשי

קינג קרימזון - ליזרד - King Crimson - Lizard 1970 King Crimson

Lizard

1970 EG Records

UK

(42:28)

King-Crimson.com

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
30/08/2003

םיימינפ םיכוכיח ,ךרד שופיח לש השק הפוקתב התוא אצמ ןוזמירק גניק לש ישילשה המובלא
רחאל תוטלקהה רחאל דימ התוא שטנ ,טסיסבהו ןלוסה ,לקסאה ןודרוג .רופסניא תולקתו
("ןודייסופ") ינשה םובלאה תקפה .םידקת רסח רפשל ועיגה פירפ טרבור ןיבו וניב םיסחיהש
הפירח הרוצב תויעבה תא שיגרהל רשפא ןאכ לבא ,תוישיא תוביס ןתואמ ,ידמל השק התיה
רטיפו פירפ טרבור ידי לע קפוהו בתכנ" :לכה םצעב דמלמ םיטידרקב ףוטח טבמ .רתוי
םיחרוא לש דמעמל וכז ראשהו ,םיגולמתהו הליהתה לכ תא ולביק םיקיתווה םיינשה ."דליפניס
.ידמל םיחינז ,הז םובלאב ,דליפניס לש םיטסקטה .םינמדזמ

 

תוריצי .ךיבמ טושפ אוה ,1970 רבמצדב אציש ,ירוקמה ליניוה טילקת לש 'א דצ לכ
םינחלה םה היעבה רקיע .תויטלחה רסוחו לובלב ךותמ ,ןוזפיחב וטלקוהש ,תולשובמ-יצח
םעט ןיא .םוקמב ךרד בכרהה ,תילקיסומ הניחבמ .םיינזואב טלקיהל םיברסמ טושפש ,םיינוניבה
אוה והשמ הוושש דיחיה .הברה םהב ןיא ןכש ,םינושארה םירישה תעברא לכ לע ביחרהל
,היינשה הריציה וליפא .תלבלובמ הרוצב תמייתסמ איה לבא ,הנושארה הריציה ,"סוקריס"
םשמ בונגל תשייבתמ אלו ,ינשה םובלאהמ Cat Food ומכ קוידב תעמשנ ,Indoor Games
.תחא תיזכרמ הידולמ

 

תוקד 23 הכרואש (Lizard) הלודג תחא הריצי תומדב שבוגמ ןוזח גיצמ ,תאז תמועל ,'ב דצ
םיכסה פירפש הדבועה ."Yes" ,הרחתמה הקהלה גיהנמ ,ןוסרדנא ןו'ג :ןלוסה דיקפתב .תומימת
עגרהמ ,ןאכ .לקסאה לש םיילוקה ויעוציבמ טסירטיגה לש ולוכסת תא השיחממ וב שמתשהל
ותריצי ,"ורלוב" לש תועפשהב ןיחבהל רשפא .קיודמו טילק ,יליצא ןחלב ןיחבהל רשפא ,ןושארה
םיעמשנ (5 עטקב 4:43 ןומזת) תינרוקהו הרצוצחה ולוס :לוואר לש תמסרופמה תיסאלקה
לע םישרמ טפיט 'תיק .תויסופיט וקנמלפ תוינומרהב שומיש שגרומ ללכבו ,דימתמ םיידרפס
.םינוכנה תומוקמב קוידב ןורטולמב (ליגרכ) שמתשמ פירפו ,ולש רתנספה

 

םיביטומב דודמ שומישו םיניינעמ םידוביע ,םינתשמ חור-יבצמ לש ןווגמ הגיצמ Lizard הריציה
בובאה גיצמ ותוא ,"יחרזמ"הו "לפא"ה ,ינשה ביטומה לש ותעפוה איה ךכל המגוד .םיילקיסומ
תקתרמו תיטמרד ,תינופמיס תיינפת לבקמ ךשמהב הזה ביטומה לש חותיפה .11:05 ןומזתב ודבל
,קורה ןיב בולישהו ,ךרדה לכ ךרואל בר לקשמל הכוז ישפוחה רותליאה טנמלא .(13:27 ןומזת)
,דחוימב תטלוב הפישנה ילכ תדיחי .שיגרו ינגרוא ןפואב עצובמ זא'גהו תיסאלקה הקיסומה
עורפ רותליאל תפחסנ הרובחה .יפוסה סקימב לודג חפנל הכוז סנילוק לש ףעוזה ןופוסקסהו
סלאווב תמייתסמ הריציה .הממדה תא פירפ לש הרטיגה קר תערוק ףוסה תארקלו ,דחוימב
.דרוסבאה ןורטאית לש תרוסמה בטימב ,ןיטולחל ירורהס

 

לש לילצה תא רפיש (םישולש תדלוה םוי תרודהמ) 2000 תנשמ ן'גרו לש עקשומה רטסמירה
רתוי דוע הלודג האנה וליפא היופצ תכרעמב hdcd שיש ימלו ,רכינ ןפואב הזה ןקזה םובלאה
תלבלובמ ךא הבוט הקהל לש בוט-יצח םובלא אוה "דראזיל" ,םוכיסל .יגולונכטה גורדישהמ
8/10 :ןויצה .איהש הרוצ םושב ינכפהמ אל ךא םישרמ 'ב דצו ,חינז 'א דצ .םינפבמ העורקו




תירבעב םימובלא תורוקיב דוע - ןוזמירק גניק

Absent Lovers: Live in Montreal 1984

Deja Vroom DVD

Discipline

Eyes Wide Open [DVD]

In The Court of the Crimson King

In The Wake of Poseidon

Islands

Larks' Tongues in Aspic

Lizard

Neal and Jack and Me [DVD]

Starless and Bible Black

The Construkction of Light

The Night Watch

The Power to Believe

Thrak

THRaKaTTaK

USA

Red





 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב



...תופסונ םימובלא תורוקיב

ישאר דומעל הרזח



Mitkadem.co.il