חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב

King Crimson - The Night Watch King Crimson
The Night Watch (2cd)

1997 DGM Records
UK / Holland
(84:44)
King-Crimson.com

ןמטיירב ירוא
:תרוקיב
27/11/03

השעמל אוה םיעשתה תונש יהלשב פירפ טרבור לש רטסמירה ינפלואמ אציש לופכה םובלאה
בוביס לש ואישב זא ויה םינוזמירקה .1973 רבמבונמ תידנלוה העפוה לש תדפקומ רוזחיש תדובע
רתוי הברה תעמשנ ןאכ הטלקהה .דהוא ךא םמוסמ היה םדרטסמאב להקה .זעונו הרופ תועפוה
בכרהה ,תאז םע .Starless and Bible Black ומצעשכל-ןיינעמה םובלאב זא העיפוהש וזמ בוט
.רתוי בוט םהיתולוכי תא הצימ םינפלואהו ,םיאקיסומ העברא קר הנומ

 

םינורחאה היעגרב ןוזמירק לש םיבוט העפוה ימובלאל ףרטצמ "הלילה רמשמ" ,יח ךמסמכ
(הרקיו) תלבגומ הרודהמב אציש קראפ לרטנס ,USA ומכ ,םיעבשה תונש לש תוקרפתהה תארקל
םלוכ ,םיניינעמ םלוכ .The Great Deceiver תעבורמה הספוקה וא ,ןודעומ ירבחו םינפסאל
ומכ םישטולמ םימולהי קיפהל םינוזמירקה וחילצה תינפלוא היגולונכט תרזעב קר לבא ,םיבוט
.םידילקה וא רוניכה לע דחוימב קירבמ אל תמאב סורק דיויד ."ןילפיסיד" וא "Red" םובלאה

 

,םייפכ תואיחמ אלל ,עיפוהש) יתפומה Fracture ,חתופה Easy Money םה םיטלובה םיעטקה
םובלאה לש ומשל ךפהש רותליאה ,(רואל הנש התואב אציש םובלאב ,הבוט תוחפ לילצ תוכיאבו
תא שיגדמ קרש ,"םייתש קרפ סקראל"ל תיסחי-לילק עוציב םג םיעיפומ ינשה קסידב .אוהה
.רוימ ימיי'ג ףרוטמה ןשיקמה לש ונורסח

 

תינוזמירקה הקיסאלקל המישרמ תוחפ הברהו תיטסילמינימ הסריג תמייסמ העפוהה תא
אלל ,הפישנ ילכ אלל :םעפה ;הרוכבה םובלאמ 21st Century Schizoid Man תרערועמ-יתלבה
תא ףילחמ סורק לש רוניכה ;(דרופורב-ןוטוו) ןיטולחל הנוש בצק תדיחי עויסבו ,ןלוסכ קייל גרג
לודגב לבא ,םלואה לכב דהדהמו םיערמ ןוטוו ןו'ג לש סאבה ,םשו הפ דלנודקמ לש ןופוסקסה
.ולש תינרפוזיכסה הרטיגה לע בככמ תמאב פירפ קר

 

בכרהל ורזע םירותליאהש קפס ןיא ,דחא דצמ .תקולחמב םייונש רותליא יעטקב השודג העפוהה
"ןברוק" ומצע תא אצמ להקה ,ינש דצמ .םישדח םילילצ איצמהלו דומלל ,זעהל ,רשוכ לע רומשל
,תורזח רדחל תועטב ועלקנ םידנלוה ףלא ,תוטושפ םילימב .דחוימב קירבמ אל יגולוקיסומ יוסינב
הלולע תטלקומה האצותה ,דבלב רותליא לע םינעשנ םינוזמירקהשכ .הז לע םלשל םג וצלאנו
.תרחא ןועטל הסני פירפ םא וליפא ,רתויב תבזכאמ תויהל

 

םינחלומ םיעטק ןיבו (The Fright Watch, Trio) ןיטולחל םירתלואמ םיעטק ןיב בוברעה
רתוי םירשכומ םירתלאמ םילעופו םייח הקיסומה םלועב לבא ,םירקמה בורב ןנערמ אוה םבורב
יאדוובו ,תירוטסיה העפוה התיה וזש רמול רשפא יא ןכל .(זא'גה םוחתב רקיעב) הזה טטרווקהמ
איה תינפלואה ןוזמירק לבא ,למשחמו קזח The Talking Drum לש םא'גה ,ןכ .תמלשומ אל
.העורפה תיתמיבה התסרגמ תנדועמו תמכחותמ ,הקומע רתוי תושי

 

אוה יכ ,הזה טירפה תא םג שוכרלמ קפאתהל ולכוי אל םידבכה םינפסאה ,אדירג תינכרצ הניחבמ
ןמ יניצר קלח :הטושפ תחא היעבמ לבוס אוה ,תאז םע .בכרהה ייחב תנייוצמ הפוקת ףקשמ
בורהש ףידע ילוא ןכל .Starless And Bible Black ,רחא חלצומ םובלאב עיפוה רבכ םיעטקה
תונשמ Thrak ,םינומשה תונשמ ןילפיסיד ומכ ,םייפולח םידעי לע ופסכ תא ךילשי יופשה
ןוכנ הז .יד-יו-יד טמרופב Deja Vroom תמלוצמה העפוהב עיקשהל ףידע ללכב ילואו ,םיעשתה
8/10 :ןויצה .רתוי םישטולמ ןפלואה ימובלא לבא ,םיפי םיעטק ןאכ שיש
***

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com