חזרה לעמוד ראשי

King Crimson - The Power To BelieveKing Crimson
The Power To Believe

2003 Sanctuary Records
UK / USA
(51:11)
King-Crimson.com

ןמטיירב ירוא
:תרוקיב
11/1/04

ונחנא .סנפל תחתמ עבטמה תא שפחל ומכ הז ,םייפלאה תונשב ,םויה ןוזמירק גניקל ןיזאהל
תוקהלש ןמזב .הביבסב רוא שישכ שפחל חונ דואמ לבא ,םש ונניא עבטמהש והשכיא םיעדוי ילוא
רוביצה ןמ תומלעתהל תוכוז ךא (ךכ שממ) םדקתמה קורה תא שדחמ תואיצממ תוצימאו תושדח
יחכונה בכרהה .םלועה יבחרב בטיה רכומ "ןוזמירק גניק" קיתווה ימואלניבה גתומה ,בחרה
םיטנמלא לוצינו רבעה רוזחימ ךות ,םיטילק םיילאטמ-פופ םינוויכל ותוא תחקל ךישממ
."שדח" תמאב עמשנ אל רבד םוש לבא ,ידמל םינהמ םה םימיוסמ םיעגר .ינוניב ןפואב םישמושמ
.םכריכזהל ,שדח םובלא תויהל רומא הזו

 

.Construktion of Light ,םדוקה םובלאה לש טוביש אוה The Power to Believe םובלאה
טלחהב היהש ,1980 תנשמ Discipline לש טוביש היהש ,Thrak לש טוביש היה אוהה םובלאהו
תשוחתו ,ונייה רבכ הזה טרסבש ןועטל ןתינ ?רמול רשפא המ זא .ינכפהמו ירוקמ ,יצולח ,ןנער
רמולו תכל קיחרהל םג רשפא .הנשל הנשמ תמצעתמו תכלוה (?"םורוו ה'זד" אמש וא) "וו ה'זד"ה
ןועביק :היתודלות לכ ךרואל ונממ קמחתהל דימת התסינ המצע איהש חפל הלפנ ןוזמירקש
תונשב הרק הז .קיפסמ ההובג תורידתב הנתשמ אלש ישונא בכרה האצותכ ענמנ יתלב יתבשחמ
ךישממ הזו ,Discipline ירחא םינומשה תונשב בוש הרק הז ,ןושארה םובלאה ירחא םיעבשה
.הרירב ןיא ,םירבח ,תורושה תא ןנערל ןמזה עיגה .וישכע תורקל

 

םה םיעטקה בור :תוריציה ןיב ןוזיאה רסוחב ןומט יחכונה םובלאה לש היעבהמ קלח קר
םובלאב דועב .ידמ בר ןוויג ילבו תימינפ הקימניד הברה ילב ללכ ךרדב ,םיינקעצו םייביסרגא
היצאירו םה םיעטקה בורש המדנ ןאכ ,עטקו עטק לכ ןיב םלשומ ןוזיא ןמתסה Thrak ומכ חלצומ
ומכ .וז םע וז תובלטצמה תורטיג יתש ןיב תיחצנ תולתפתה ןאכ ונל שי ,דימת ומכ .אשונ ותוא לע
השקה ילכב וטולטסמ טאפ לש שומישה .םיירטמיסא םילקשמ םע םיקחשמ שי דימת
.ןיול ינוט לש רוקמל ןמאנ קיתעת קר אוה ןאג יירט לש סאבה .רכונמו ףודש אוה םיינורטקלא

 

:לשמל .ינוציק ןפואב םייחטש םיטסקט המכ ןאכ בתכ ולב ןאירדא .תויעב דוע שי

Now some of us build

And some of us teach

Some of us build

Some of us teach

And some of us kill

What some of us eat

 

םגו דחוימב ירוקמ אל ,דחוימב ינואג אל ."םילכוא ונתיאמ המכש המ תא םיגרוה ונתיאמ המכ"
לע הידורפ םג ול שי .שולש ילוא ?הז לע בשי אוה תוקד המכ .דחוימב דובכ ררועמ אל
:תעשעשמ איהש בשוח אוהו ,קור-יררושמ

And when I have some words

This is the way I'll sing

Through a distortion box

To make them menacing

 

ולב ןאירדאלש דיעמ הז ילואו .תעד תוחיחז לע ,םומעיש לע דיעמ הז יתעדל .אל יתעדל ?קיחצמ
המ ןיא רבכ ןוזמירק גניקלש רמוא הז ,םילימה תא בתוכש דיחיה אוה םאו .רמול המ רבכ ןיא
,רבעב ועמשנ רבכ הזה םובלאב םיעטקה לכש הדבועל ףרטצמ הזשכו .ילולימה םוחתב רמול
בכרה אוה 2003 לש ןוזמירקש איה הנקסמהש הארנ ,היתורודל הקהלה לש םימדוק םימובלאב
,םימובלאו תועפוה בורמ ףייע ,ובורב-ינקירמא תווצ הז .םנמנמ תצק וליפאו ,הנפדה ירז לע חנש
ןתואב םירזענ קר םה ,םייתריצי תויהל םוקמב .ומצעמ םמעושמ םיתעלו (רקיעב ,ולבו פירפ) ןקז
.םינוש טעמ םיירפסמ םיכרע ןהב םיביצמו ,תוקיתע תואחסונ

 

שממ הז .דואמ הפי ונגינ דימת םה לבא .םימלשומ טעמכ םיעוציבה .דואמ הפי םינגנמ םה ,ןוכנ
,תובר םינש רבכ דחיב םינגנמ םה .רוצילו דובעל םיליחתמ התיאש סיסב-תמויסקא וז :שדח אל
תונש ףוסמ רבכ הז תא הז םיריכמ פירפו ולב .ןפיו הפוריא ,הקירמאב םימעפ תואמ ועיפוהו
.ובושי יתמ תעדל ןתינ אלו ,םירחא םיטקייורפל הנורחאה הפוקתב ובזע ןיולו דרופורב .םיעבשה
.2003 ףוסב ותביזע לע זירכה ןאג .םיעשתה תונש לש הנושארה תיצחמב ופרטצה וטולטסמו ןאג
דבוע ןיידע פירפ טרבורש הדבועה איה "ןוזמירק גניק" ארקנ ללכב הזה בכרההש הדיחיה הביסה
.והשפיא הכורא השפוח חקיי אוהש ןמזה עיגה ילואו .וב

 

וא תינשדח הקהל איה ןוזמירק גניקש ןימאהל חוכה תא יל ןתונ אל "ןימאהל חוכה" ,םוכיסל
רבכ יאדווב הז ,ןיזאמה תא םמעשמ הז םא .המצע תא רזחמל הכישממ איה :ךפיהל .תננערמ
לכ םידירוול ןוזמירק-תנמ םיכירצש 'םירוכמ' םישנא שי ,ןכא .םמצע םיאקיסומה תא םמעשמ
םיבכרהה לש סנפל תחתמ עבטמה ירחא שפחל קיספהל יאדכ ילוא .אלש הלאכ שי .הנש
,םימיהדמ תורצוא םש שיש עדוי ,הכישחה לא אצי רבכש ימ .הליהתה-יברו םימסרופמה
7/10:ןויצה .רתוי הברה םייביסרגורפ
 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com