חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב

Los Canarios - Ciclos Los Canarios
Ciclos

1974 Ariola Records
Spain
(73:33)

ProgArchives Review

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
26/08/03

ינתפאש טקיורפ אוה "סוירנק סול" תידרפסה קורה תקהל לש ןורחאהו יעיברה המובלא
רבודמ ,רוקמב ."תונועה עברא" ,ידלאויו וינוטנא לש תפומה תריצי םע דדומתהל הסנמש ,דחוימב
אל םובלאה .תוקד םירשעכ לש ךרואב דחא לכ ,םידרפנ םיקרפ העברא ליכהש ,לופכ םובלאב היה
אוה "סולקיצ"ש הארנכ .םויכ ידמל הרידנ תילטיגידה האצוהה םגו ,תירחסמ החלצהל הכז
תא תולק-רתיב ףושחל ןתינ ,תומימת םינש םישולש לש רוחאל טבמב .לוכיעל השק םובלא תמאב
.וזכש הרמויב הנומטה הברה תויתייעבה

 

תורמל .היתוערגמבו היתולוגסב ןיחבה יאדו ,תירוקמה תיקוראבה הריציה תא ריכמש ימ ,תישאר
היה קוראבה .םירחבנ םיקרפ קר הנממ םינגנמ םויכ ,תיתפוקת תפומ תריצי לש דמעמל התכזש
תולחמה .תישגר הניחבמ יטנטופמיאו ינוטונומ ,דירחהל ינכט היה םימעפל לבא ,ינשדח ןונגס
תלבוסש ,תידרפסה תיביסרגורפה הקפהה לא םג ,רעצמל ,ורבע וללה תויקלטיאה תויתשרותה
.ידמ רתוי רוקמל תדמצנ איהש הדבועה ןמ רקיעב

 

אל הז .הבוט לורנקור תריציל הבוט תיסאלק הריצי ךופהל טושפ אל ללכב הזש ןייצל יאדכ ילוא
שדח והשמ רוציל ליבשב .הבשחמ חוכו ןוימד לש םג אלא ,דוביע תלוכי וא הקינכט לש ןיינע קר
לא ינרדומ והשמ קוציל תעדל יאקיסומה ךירצ ,םיקיתע םיילקיסומ םירמוח ךותמ ןיינעמו
רפסב הנומטה תונלצעה תדוכלמל בושו בוש םילפונ "סוירנק סול" .םייסיסבה םירמוחה
בואשל תוסנלו ץמאתהל םוקמב ,זא הבתכנ איהש יפכ הריציה תא עצבל לק רתוי הברה :םיוותה
.דבלב תיסיסב הארשה הנממ

 

יעטק ,הריהמ םידילק תניגנב תמכתסמה תילקיסומ תוננוא ,טלחומ שטיק ןיב םובלאה ענ ךכ
םשו הפ ,םיינטשפ םי'גייא-וינ םירסמ ,תינבבוח הלהקמ תריש ,םיינדרוט םיטקפא יסומע רבעמ
הסוחד ,הכוראו הסומע הטלקה וז .יסיסב יפוי טעמ אל םג לבא ,םידומח םיילורנקור םיפיר המכ
ומכ םימעפ ידמ רתוי תעמשנ לבא ,תודרומו תוילע ,תוכופהתו םיאיש תעפוש ,תיטסבמובו
םיעגר דצל .רתויה לכל םייגלטסונ וא דירחהל םיעצעוצמ םידוביעהמ קלח .הרוטקירק וא הידורפ
שולשו םיעבש לכ תא דורשל חילציש ימ .םימחרו ךוחיג יררועמ םיעגר םימייק ,ראפו הלודג לש
,םירזייסיתניסב ןיינעמ שומישמ תועבונה תוינכט תוקרבה המכמ םשו הפ הנהי םנמא ,תוקדה
.טטומתהל הז לכמ עונמל ליבשב ידמ עוער ידולמה סיסבה :רקיעה לבא

 

תקהל לש יצולחה דוביעה תא ןטקה סיכב םש "סולקיצ"ש ונעטש תשרב תורוקיב המכ יתארק
םיטירבה םיאלפומה תשולש :םיכסמ אל ןיטולחל ינא .יקסגרוסומ לש 'הכורעתב תונומת'ל ELP
היצרופורפו ןיינע לע רומשל וחילצה לבא ,גניטיירה לא ךרדב תירוקמה הריציה תא וחיטשה ילוא
.רוקמה תא דבכמ לבא יטסירומוה ,יטגרנא ראשנו היה ELP לש םובלאה .ךרדה לכ ךרואל
:הבוצע תותיחנ תדמעב "סוירנק סול" תא תאצומ רמלאפו קייל ןוסרמא לש םתדובעל האוושהה
.גליע ילגנא אטבמבו ידמ ךורא ,ידמ רחואמ הז תא ושע םה

 

.הזה רידאה טקיורפב הלש המשנה לכ תא העיקשה תידרפסה הקהלהש הדבועהמ םלעתמ ינניא
תא סיבהל לק אל הז .יביטמיטלואה יביסרגורפה םובלאה תא קיפהל ידכ וצמאתה םהש רכינ
בהאתי ,םיעבשה תונש לש יגולנאהו םחה לילצל דגוסש ימ םנמא .םהלש יתיבה שרגמב םיטירבה
,ןורטולמה לש ןושארה ותב ןיחבמ אוהשכ דימ סמנ אל ולש תרוקיבה שוחש ימ ךא ;דימ םובלאב
הקתפרהב םכתסמ םובלאהו ,הפוצמכ תושממתמ אל המוצעה הרמויהו תובוטה תונווכהש ןיחבי
.ונלש םיינזואה ןיב םש-יא םיאצמנש ,םירופאה םיאתה תא שובכל החילצמ אלש תינועבצו תיזוידנרג

8/10 :ןויצה

***

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com