חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Magma - Live Magma
Live

1975 / 2001 Charly Records
France / UK
(69:29)

Seventh Records
ןמטיירב ירוא
:תרוקיב
18/4/03

רמולו עבצאה תא םישל רשפא וילעש ןממס םוש הב ןיא לבא ,זירפב הדסונ םנמא המגאמ תקהל
םדקתמ קור ןיב םישטשוטמה תולובגה לע ןמזה לכ הענ איה תינונגס הניחבמ ."!יתפרצ הז"
לביק ,רדנאו ןאיטסירכ ףפותמה ,הקהלה דסיימ .יאפוריא ן'זויפו ינקירמא קור-זא'ג ,יארפוא
טעמכ ,תינחלופ ,תילטוט הקיסומ ןוויכל הנופ ולש יתונמאה ןוויכה .רתנספב תיסאלק הרשכה
,תינלופ לש בוליש ומכ תעמשנש ,תינאיבוק ,היודב הפשב םישמתשמ הקהלה ימובלא לכ .תיתד
.Zeuhl רזומה םשב המגאמ לש ןונגסה תא הנכמ רדנאו .תיניטלו תינמרג

 

תרוצ תא םיניבמש עגרב ךא ,הטושפ הקהל אל וז .ןמז שרוד המגאמ לש יטנגה דוקה חוציפ
ותארשה רקיע תא באוש רדנאו ,הרוהט תילקיסומ הניחבמ .הלק תכפוה ךרדה ,הלש הבשחמה
תוקומע עפשומ אוה ךא ,ףרוא לרקו קוטראב ,יקסניוורטס ומכ תיברעמ תיסאלק-ואינ הקיסוממ
ן'זויפ ,תיביסרגא תינמרג הרפוא ןיב בברעמ אוה .ךאב ןאיטסבס ןאהוימו ןיירטלוק ןו'גמ םג
(םילק םייונישב ,בושו בוש ןמצע לע תורזוחש תוריהמ תוידולמ) יביטטפר םזילמינימ ,ינקתפרה
.תיתייסנכו תינאגפ ,תירצונ-תיגרוטיל הקיסוממ תובואשה תויטמרד תוקינכטו

 

,תאז םע .1973 תנשמ MDK יסאלקה םובלאה תא םג ללוכו ,ידמל רישע המגאמ לש גולטקה
תא גיצמ אוה .יתעדל רתוי בוט םרוז ,רתוי רחואמ םייתנש אציש ,הזה יחה םובלאה אקווד
תריב .םיעטקה לכ תא ןיחלה רדנאו .זירפב 1975 ינויב ומייקתהש תועפוהב ,ונוא אישב בכרהה
אוה יתושרבש קתועה .השעמל םויה דע ,הקהלה תא רתויב תדהואה ריעה הראשנו התיה תפרצ
.ךורא דחא קסידל (רוקמב) לופכה םובלאה תא ץוויכש (2001) תיסחי-רחואמ רטסמיר

 


1975 תנשב המגאמ

 

םובלאה ןמ החוקל איה .תוקד 31 ךרואב ,Kohntark ,הקזחו תינתפאש הריציב חתפנ םובלאה
דוביעהו הנחלהה תלוכי תא תינמז-וב המיגדמו ,(1974 תנשמ Kohntarkosz) בכרהה לש םדוקה
.להק לומ םמצע םיאקיסומה םינחינ ןהב תורידאה תויגרנאה תא םג ומכ ,הקהלה לש ההובגה
המ לכ תא םינתונ המגאמ :םתוא םישאהל השק .דואמ תבהלנ ,ןייצל רתוימ ,םיפוצה לש הבוגתה
.ןיעל אל םא ,ןזואל רכינ ץמאמהו ,םהל שיש

 

ריעצה דווקול היידיד .ןותנ עגר לכב עיתפמו ירוקמ ולש ףופיתה :ךרדה לכ ךרואל קירבמ רדנאו
לופ-ןא'ז ,ןמדיו האונב) זדור-רדנפה ידילק .(זא 17 ןב קר היה אוה) רוניכב הלועמ הטילש ןיגפמ
הזמ תוחפ אל עורפו קזח יטונאגאפ דרנרב לש סבה .יתודידיו ינ'זויפ ןווג הטלקהל םינתונ (ןילסא
לש ותשא ,ןכ) רדנאו הלטסו יווקסאלב סואלק לש הרישה .73-74 לש ןוזמירק גניקב ןוטוו ןו'ג לש
ןיחבהל רשפא יא טעמכו ,סקימב ידמ השלח ורדפ ירבאג לש הרטיגה קר .תיטסטנפ (ןאיטסירכ
יעבטה ןוזיאה תא טעמ םירערעמ הרטיגה לש התשלוחו רוניכה לש (ותעפוה תורידתו) ותמצוע .הב
.הזכ בכרהמ יופצה

 

ןווגמ הליכמ איה .המויסב רצענ היה םא םג חלצומ היה םובלאהו ,הלודג הריצי איה Kohntark
Kobah:בר ןיינע םיפיסומ םיאבה םיעטקה םג ךא .תוידולמ תועתפהו תויולתפתה ,חור-יבצמ לש
Lihns םג .לילק רתוי טעמ ןוויכל ינאיבוקה ןוזחה תא ךישממ (Kobia הריציל ןוכנ-אל תויא והז)
איהשכ הנידע תויהל הלוכי המגאמש חיכומו ,הנושארה הריציה לש חתמה ןמ קרפתהל רשפאמ
םייתסמו ,הקהלה לש הריירקב םיחלצומהו םיבוהאה דחאל ,קדצבו ,בשחנ Hhai עטקה .הצור
.תילאקוו המזגרואב ליגרכ

 

וליאכ עמשנ אוה .םעור סב ולוסב תחתפנ ,תוקד 18 ךרואב Mekanik Zain ,הנורחאה הריציה
רתויב שלחה קלחה ימעטל אוהש ,יביסנטניא יזא'ג בורגל תסנכנ הקהלה .וילע ןגנמ רזייח
תוריהמב ץרש ,יסופיט יאמגאמ ןומזפל ךפוה ישפוחה רותליאה .חצנל ךשמנ אל אוה ךא ,םובלאב
הז .ןיוצמ דנואסה םג .הקהלה לע דחוימב ביבח קירט ,תימואתפה הריצעל דע תרבוגו תכלוה
9/10 :ןויצה .ץמואו היגרנא ,העיז אלמ םובלא
?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com