חזרה לעמוד ראשי
Marillion - Script for a Jester's Tear Marillion
Script for a Jester's Tear

1983 EMI Records
UK
(46:58)
Marillion.com

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
08/06/2004

םרז לש ושוביגב תירוטסיה תובישח שי תיטירבה ןוילירמ תקהל לש הרוכבה םובלאל
קורה תוקהלמ תוברש רחאל .םישרמ יד אוה ,ומצע תוכזב דמועה םובלאכ םג ךא ,גורפ-ואינה
,קיד קרד יטמזירכהו יטוקסה ןלוסה םע) ןוילירמ ירבח וצרפ ,םיעבשה תונש ףוסב וכעד םדקתמה
תקהל לש תויתונמאה תורמויה ןיב רשפל התסינש הקיסומ םע בחרה רוביצל (Fish ויוניכב עודיה
תונש לש יטתניסה פופה םלוע ןיבו ,(1970-1975) לאירבג רטיפ םע תופיה היתונשב סיסנ'ג
.תורחסוממה םינומשה


םינבמהו תויקוראבה תוידולמה תא ץמיא "רצחה ןציל תעמדל טירסת" ,תילקיסומ הניחבמ
תא ,תימתירה תובכרומה תא רוחאמ ריאשה ךא ,יסאלקה םדקתמה קורה לש םיינופמיסה
תיטילופ הרשפ וב תוארל רשפא .תילטנמורטסניאה תויזואוטריוה ינגפמ תאו סננוסידה
הקיסומה תיישעת לש תיעבט היצולובא וא ,םיטילקת תרבח םע הזוח תגשה התרטמש
תליהת תא רזחשל הסינו ,תויתוהמ תוילקיסומ תוכיפהמ רצי אל םובלאה ,ךכ וא ךכ .תירלופופה
.םישדח םידגיה המכ לש תפסות ךות רבעה


המזירכה (א :םייזכרמ םיביכרמ השולשב ןומט םובלאה לש וחוכ רקיעש ,ןכל ,אלפ אל הז
םיטסקטה (ב ;(רופיאה ללוכ) לאירבג רטיפמ תושק עפשוהש ,'שיפ' ןלוסה לש תילרטאיתה
תשולש .ידמל תוטילק (תוניגנמ) תוידולמ (ג ;םייטרקנוק םיאשונב וקסעש ,םיבקונה םייתרבחה
םקמתהל (Aylesbury) ירובסלייאמ תיתנפוא-יתלבהו הרזומה הקהלל ורשפיא וללה םיביכרמה
וריאשהש יתונמאה םוקאוה ךות לא חוכב סנכיהלו ,תורחא תוקהל דדועל ,תוריכמה ידעצמב
.הילגנא לש תולודגה תויביסרגורפה תוקהלה בור ןהירחא


ןיב בר ןוימד שיש ודוה םמצע הקהלה ירבח וליפא ,תישאר ?סיסנ'גל ןאכ המוד ןוילירמ המכ דע
,לשמל ,Supper's Ready ומכ תוריצי ןיבו (ךשמהב קר העיפוהש) Grendel תיפא הריציה
הריש) ןוילירמ לש םובלאה תחיתפ ןיב ןוימדה ןמ םלעתהל רשפא יא םג ;Foxtrot םובלאהמ
לש ילקיסומה קיפמה ,קוק'ציה דיויד .סיסנ'ג לש Selling England םובלאה תחיתפ ןיבו (הטקש
"ינרדומ" ילקיסומ קיפמ רחבנ ,םיכרד תנואת ללגב ךא ,ןוילירמ םע דובעל רכשנ ,רבעשל סיסנ'ג
דע םימי םתואב המצעל הראית אל הקהלה ."םידעצמל יתודידי" רמוח תקפהב החמתהש ,רתוי
תונכ רדשמ ,וירחא ואבש ולא לכמ רתוי ,הזה םובלאה ןכאו ,דיתעב תירלופופ היהת המכ
.סקירילהו השגהה ןונגס ,הרישה יעטק ךרד רקיעב ,תילותב-טעמכ תיתונמא


לילצהמ הדילס עיבהל רשפאו ,ילק קרמ לש םירכונמה םירזייסיתניסה תא אונשל רשפא
םה ןוילירמש רמול רשפא .(ילסומ ןאיא י"ע דימ ףלחוהש) רטניופ קימ לש םיפותב דהדהמה
םע ילק לש תדלקמ-יעטק המכ תאוושה תרזעב תוקצומ תוחכוה אוצמל וליפאו ,םיינעל סיסנ'ג
הפישחה לא ךרדב ןוילירמ ושעש תורשפה ,םייפלאה תונשב ,םויכ .סקנאב ינוט לש תדלקמ-יעטק
קסוע אוה רשאכ 'שיפ' לש יטאופה רשויב קפקפל השק ןיידע .תורתוימ ילוא תוארנ תירוביצה
,(He Knows You know) םישק םימסב ינלטק שומיש ,(ןושארה רישה ,Script) םירובש תובבלב
,(Garden Party) ןוילעה דמעמה לש ןגה תוביסמ יפלכ געל ,(The Web) תוריחל דובעישמ האיצי
טקילפנוקהו (Chelsea Monday) תודבאתהב םייתסמש ןודנול לש יניימהובה םזיפקסאה
.(Forgotten Sons) דנלריא ןופצב ריעצה רודה לש יטסירורט-יטילופה


ידיוידה תא גישהל ץלמומ ,הזה ירוטסיהה םובלאה לש יחה עוציבה תא םייניעב תוארל ידכ
'תימסרמאה ןודעומב 1983-ב םלוצש (Recital of the Script) "טפירקס הד ףוא לטיסר"
לש הרידנה תיתמיבה המזירכה תא השיחממ ,תוקד 81 ךרואב ,העפוהה .ןודנול לש ןואידוא
.'לדנרג' לש אלמ עוציב םג תללוכו ,''שיפ'' ןלוסה


Recital of the Script - Marillion DVD

םוכיס

תמאבש תופסותה .לופכ םובלאל ךפהו ,(טלחהב רפושמ לילצ) רטסמיר םובלאה רבע 1997 תנשב
,Market Square Heroes "טיהל"ל תונושה תואסרגה יתש ןה ריחמה תפסות תא תוקידצמ
,Grendel תיסחי-םישרמה סופאהו ,Three Boats Down from the Candy עטקה
תורכיה עיצמ לופכה םובלאהש קפס ןיא .תוקד 19 ןב עטקל תיסיסנ'גה תשרומה תא קתעשמש
,השיכר קידצמ (תוקד 47) ירוקמה םובלאה םג לבא ,(תוקד 96 כ"הס) הקהלה םע רתוי הבוט
8.5/10 :ןויצה .רתוי לוז וריחמש ינפמ רקיעב


 

***

 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com