חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Mike Oldfield - Amarok Mike Oldfield
Amarok

1990 Virgin Records
UK
(60:02)

MikeOldfieldOfficial.com
ןמטיירב ירוא :תרוקיב
21/05/2003


לבוס ךניה םא .דב-ינזוא ילעב םיטוידא רובע ןכוסמ תויהל יושע הז םובלא :תיתואירב הרהזא"
וימובלאמ דחא בג לע דליפדלוא קיימ בתכ ךכ ."תופיחדב אפור םע ץעייתהל ץלמומ ,הז בצממ
.תילטיגיד הטלקהב ,םיעשתה תונש תליחתב רואל אציש ,רתויב םייתרגש-יתלבה

 

רובס היה אוה .ןוסנרב דר'ציר ,ן'גרו ל"כנמ יפלכ השק הביאב עוקש ןיידע דליפדלוא היה הז בלשב
םולכ ןיבמ אל ,חווט-ךורא הזוח לע םיעבשה תונשב ותוא םיתחהש הז ,ולש להנמהש (ךכ ונדועו)
יפלכו ישיא ןפואב סובה יפלכ קומע בועיתב הגופס הריציה :יתוליכר טרפ אל הז .הקיסומב
.ונממ ךפיהה תא גציימש המ לכ יפלכ תיביאנ הבהאב םג ךא ,יללכ ןפואב ברעמה

 

ילככ תוטלקהה ןפלואב תרזענה ,תוינפתב השודג הינופמיס דליפדלוא הנב ,שדוקב ולגרהכ
.ףרה אלל םיפלחתמה ,םיריהמ םיקרפ-יתת לש תובר תורשעמ היונב איה .המצע הריציה תיינבל
,םידוביע ףילחמ אוה :םיעוצעצ ומכ םתיא קחשמו םיילקיסומ םיביטומ רפסמ הנוב דליפדלוא
עמשנ ינומרהה חותיפה .וילאמ ןבומ ילקיסומ קומינ אלל םילקשמו חור יבצמ ,םילולצמ ,תומלוס
שיא ומכ בושחל ילב ,הלילעה תא ביתכהל חדוקה וחומל ןתנ דליפדלוא .דימתמ רתוי יתורירש
.בושייה ןמ עוצקמ

 

.דליפדלוא לש ושארל סנכיהל ותוא החירכמ איהש ןוויכמ ןיזאמל השק הריצי איה 'קוראמא'
שפוחה ןמ הנהנש ,יתרגש יתלב רוחב לש בצעה יאת ךותב העדות-םרז עסמ ןיעמ אוה םובלאה
הקפהה .בר ןוחטיבב םהילע ןגנמו ,הניגנ ילכ לש םוצע ןווגמב ,ליגרכ ,שמתשמ אוה .ול ןתינש
םיינשה ;ןוסנרב לש רבעשל-ופתוש) ןמוינ םוט יאנכטה ,קיתוה ודידי לש הלועמה תילקיסומה
.הלולצו תימניד הטלקה הרצי (ודרפנו וכסכתסה

 

חילצמ אל עטק ףא .תילקיסומ םיכרד-תנואת לש גוס ומכ עמשנ םובלאה ,הנושאר הנזאהב
לזמ .ןגלבב רדס תושעל השק לבא ,בושו בוש םירזוח םנמא םיביטומה .וירחאש הזל רבחתהל
,הריציה לש קימעמ יגולוקיסומ חותינ יתאצמש רחאל :יתומכש לכש-יפרל עייסמ טנרטניאהש
.ונממ דומלל המ שי לבא ,עגושמ תצק ילוא אוה .םטמוטמ ונניא דליפדלואש ןיבהל יתלחתה

 

ןטק דלי לש םוכחית תמרב תאז השוע אוה .ודיבעמב םקנתמ דליפדלוא ,םובלאה עצמאב ?תעדיה
'סרומ דוק'ב סרוק רובעל הכזש ימ ךא ,םירבסומ יתלב םיפוצפצ המכ עמוש ןיזאמה :בבושו
:רזנוצמ-יתלבה ירבעה םוגרתה ..Fuck Off R.B :תואבה םילימב רבודמש עדוי (Morse Code)
לש הבולישב אל םגו ,דליפדלוא לש ותלודג הנומט ןאכ אל ךא .ןוסנרב דר'ציר ,ןיידזהל ךל
לש ושפנ-תואונשמ תחא דוע ,ר'צא'ת טרגרמ לש הילענל הסנכנ הנורחאה ;ןוארב טנ'ג תינייקחה
ןולח תרבוש ,תחלצומ-יתלב הרוצב יריא דוקיר תדקור םג איה ךשמהב .ךחוגמ םואנב ,דליפדלוא
.לבח המכ .הצוחה וכרד תלפונו

 

תמעל קיספמ אל ןיחלמה .ףייעתהל ילב ,יאלטל יאלט םירפות ,ןמוינ םע דחיב ,ץורחה דליפדלוא
ןמ םיחוקלה םישעותמ תונונגס ןיבו ,הינומרהו םייח תחמש תאלמ ,תיטסירולקלופ הקיסומ ןיב
,עיתפמב אלש .וידרהו םילגניסה תיישעת לעו זולבה ,פופה ,קורה לע ךחגמ אוה .עבשה ברעמה
םיטושפה םעה-ירישבו ,הפוריא-ברעמ לש תינופמיסה תיסאלקה הקיסומב קר המחנ אצומ אוה
.(!) ולוזה תפשב םירשומ םיטסקטה ןמ קלח .הקירמא םורדו הקירפא לש

 

דליפדלוא .עגרל שידא ראשיהל רשפא יא .םיטסרטנוקב ינשקעו ךורא ליגרת הז ,תינונגס הניחבמ
העש רחאל בבותסהל קיספמ םובלאהש דע חנ ונניאו ,םינוש םידעי ןיב הקספה אלל ץצורתמ
,ידמ תיניצ הריציה .New Age תריגמב תאזה הקיסומה תא גווסל ישפיט תצק היהי הז .המימת
אלו ,'ןודאמוא' לש תינגרואה תינונגסה תודיחאה אל רבכ וז .ידמ תיטקלקא ,ידמ תפרטומ
םירעוסה וייחמ תויפוקש ץירמ דליפדלואש המדנ .םינומשה תונשמ וימובלא לש פופ-וקסידה
,ןכ) םימדוק םימובלאמ םיקיתע םיביטומ ךרדב טטצל ששוח אל םג אוה .ול בושחש המב רכזנו
.(עודיה 'זלב רלבויט' ללוכ

 

,תכסכוסמ שפנ תפשוח איה .תיגולוכיספ הינופמיס וז ,םדקתמ קור םובלא דועמ רתוי הברה
ןמ הכומו לובח אצויו ,שואייהו ןועגישה יליבשב לייטמ ריעצ-אלה קיימ .םידחפו םידוגינ תאלמ
םג ףייעל ,םיתעל ,יושע םינוש םיילקיסומ תומלוע ןיב קסופ-יתלבה גולידה .תיטוריונה היווחה
רמ :ריהמ קופיס שפחמה ןכרצ ונניא ןאכ שפחמ ןמאהש ןיזאמה .םכיניבמש תכלה-יביטימ תא
ףטשל בישקהל ,הרוחשה הפסה לע תוחונב םקמתהל יאדכ .דומצ גולוכיספ הצור דליפדלוא
תאלמ ,הנבהב ןהנהל םעפ ידמו ,לפוטמה לש הבשחמה-ךלה לא סנכיהל תוסנל ,ולש רובידה
8.5/10 :ןויצה .הבהאו םימחר 

***

 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com