חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Miriodor - Mekano Miriodor
Mekano

2001 Cuneiform Records
Canada / US
(60:53)
Miriodor.com

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
6/5/03

הריוואל םיאתת איה .םונהיגל הסינכב יינפ תא לבקתש הצור יתייהש הקהלה איה רודוירימ
םקוהש ,הזה קיתווה ידנקה בכרהה .םיסנכנה לש םוגעה םחור בצמ תא םמורל לכות ךא ,תינטשה
לש "יתפרצ"ה רוזיאה ,קביווקב םיררוגתמה םיאקיסוממ בכרומ ,1980 תנשב רבכ הנושארל
,םידילק ,הרטיג) םינגנ העבראמ בכרומ ןיערגה .2003 דע םימובלא השימח ופקזנ ותוכזל .הדנק
'ונאקמ' םובלאה .(הרצוצחו רוניכ ,םינופוסקס) םיעובק-אל םינגנ תפסותב (סאבו השקה ילכ
.ילקיסומה רמוחה לע דיעמ אל רעוכמה הפיטעה רויצ .לואירטנומ ריעב ולוכ טלקוה

 

קור ןיעמ ,שאוימ רומוהב הגופס איה .םילימב רודוירימ לש הקיסומה תא ראתל טושפ אל
תא עטוקו ,רתי-תוניצרב ותוא תחקל ןיזאמל רשפאמ אל בכרהה .ומצעל-עדומו ירבאקמ םדקתמ
חתמה תא םיכתוח םיאקיסומה ,םיכשחמה ךות לא גפסיהל ליחתמ ןיזאמהשכ .בושו בוש המרדה
תקינכט יהוז ,םיילרטאית םיחנומב .תוליעיבו תוזירזב הריוואה תא םיפילחמו םיירפסמ גוזב
,תוקרבה המכ םג הזמ תואצוי םשו הפ .תוריציה ןמ ישגיר קחרמ לע רומשל תעייסמה ,רוכינ
ודודיבו ,ילטיגידה רזייתניסה לע תוצצורתמה ןדילקה תועבצא תומרוגש שערה תטלקה לשמל
.יתעדל ,תונואג ןגפמ לש גוס הז ;םילילצה ראשמ

 

ןיבו יתרגש-יתלב יאפוריא זא'ג ןיב שטשוטמה רפתה וקב תמקוממ רודוירימ ,תינונגס הניחבמ
קנרפ לש תוליבקמ תודובעל םיאתמ ,יניצה ,עשעושמה ,רכונמה ןונגסה .ידראגנווא םדקתמ קור
הניחבמ .X-Legged Sally ומכ תויטסירומוה קור-זא'ג תוקהלו לווזאל ליב ,ןרוז ןו'ג ,הפאז
ךות ,ילאירסה ןוויכל תוטונה ,תויתרגש-יתלב תוידולמב םישמתשמ רודוירימ ,תילקיסומ
יצח דועב ויהי םה הפיא תעדל רשפא יא .תירוזחמו הרודס תינבת לש גוס לכמ תנווכמ תוענמיה
הקהלה תא ךיישל םיטונה שי .תויזואוטריו-ינגפמ ןיאו םיאולוס ןיא ,םיתב ןיא ,ןומזפ ןיא .הקד
לבוקמה ן'זויפה ןמ םיגרוח םה ,חוטבש המ .ינקירמאה 'RIO'ה םרז לש ינויסנה ילקיסומה וקל
ילש םילוקמרה וליאכ השוחתה תא יל ןתנ םהבש ןורחאה ;םיטקפא לש הלודג הנמ תוכזב
.רתי-סמוע ללגב ררופתהל םידמוע

 

תשבוגמ הצובק ומכ םידבוע םה :'לבמסנא'ה לש תיאפוריאה תרוסמה תא םיכישממ רודוירימ
ןיא ,גיהנמ ןיא .תעמשוממ בצק-תדיחי לש הבג לע תבכורה םיאוגא-תפוסא ומכ אל ,תנזואמו
.ינקירמא-ורפאה זא'גה ןמ קהבומ ןפואב םתוא הלידבמ וז המגמ .םיבכוכ ןיאו יזכרמ ןיחלמ
םע ,דחוימב ההובג עוציבה תמר .ןורחאה דעו ןושארה ותה ןמ טעמכ םיננכותמ ,םירגוב םידוביעה
הקפהה .םידילקהו םירתימה ,בצקה תדיחי ןיב קודה םואיתו הנווכב-םזגומ קויד לע קזח שגד
שי :יטסיכרנא בכרה ונניא רודוירימ .ןויקינבו תונדפקב תטלקומ ,םיסנאוינב הרישע תילקיסומה
.םהלש ןועגישב תויתטיש

 

,םילאה ,יתודליה ,רזכאה ,ילותיהה ,יטמרדה ןיב הענ הקיסומה :ינוציק ןפואב בחר ישגרה דענמה
ריש וליפא ןאכ ןיא םיבר םינבומב .ימולחהו ימוימויה ,יפוסוליפה ,יקינתוטשה ,ףטלמה ,ביאכמה
ןפואב רצקו ימעפ-דח יטסוקאו ינומרה בחרמ לש גוס ףקשל ודעונ םיעטקה לכ :האופרל דחא
:ינופמיסה םדקתמה קורה לש תולבוקמה תואחסונהמ וחכשת .(תוקד עבשמ רתוי אל) יסחי
בייחמש ,יביסרגא ןונעיר לש גוס איה הנזאהה תיווח .רבעה יבכוכ ומכ עמשיהל הצור אל רודוירימ
לק קופיס קינעהל ברסמה ,חוציפל לק אל זוגא הז .ץמואב ןיזאהלו תויצפסנוקה תא חפל קורזל
8.5/10 :ןויצה .דחא לכל םיאתמ אל .רהממה שמתשמל


 

***

 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב
...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com