חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב

National Health - National Health 1977 National Health
National Health

1977 Charly Records (Remaster: 1998)
UK
(50:32)
Calyx Site

ןמטיירב ירוא
:תרוקיב
17/10/03

ןונגסל תנייוצמ המגוד אוה ('תימואל תואירב') 'תלה לנוישנ תקהל לש הרוכבה-םובלא
ןונגס לש וזל הנוש-ךא-המוד השיגב קורהו זא'גה םלוע ןיב בלישש ,רחואמה יטירבה 'ירברטנק'ה
םימיסקמ םיילקיסומ םיעגר המכ חיצנמ אוה ,רותליא-ףדועמ םיתעל לבוס אוהש תורמל .ן'זויפה
.(ןורחאהו ןושארה עטקה רקיעב) ירשפא רטמרפ לכב הנזאהל םייוארש ,םיקירבמ םינחלו

 

יננא םע דבעש רוחבה אל הז ,אל) טראויטס בייד ןדילקה ידי לע 1975 תנשב המקוה הקהלה
Hatfield and the North םיבכרהב םדוק ודבע םיינשה .רלימ ליפ טסירטיגהו ('סקימתירוי'ב סקונל
דרופורב ליב ,(סאב) לבמאק טנומ תא ללכ ינושארה בכרהה .תוחפ-עודיה Egg םגו עודיה
וליפאו ,(םידלי תלדגמ ,תיבב ?םויה איה הפיא) סנוסרפ הדנמא תינניחה תרמזה ,(םיפות)
חבושמה ירברטנקה בכרה קרפתה הפוקת התואב .רצק ןמזל ,'גאליה ביטס חבושמה טסירטיגה
.שדחה בכרהב ינמז הסחמ אצמ ןאוג ןלא ןדילקה םגו ,'שמגליג'

 

ירחא דימ בכרהה תא בזע ןושארה ךא ,ןושארה םובלאל םינחלה לכ תא ובתכ טראויטסו ןאוג
רטפנו בכרהה תוקרפתה םע בוש בזע ,1979 תנשב קר רצק ןמזל בוש וילא ףרטצה ,תוטלקהה
ךלה אוה) תוטלקהה דע הקהלב ראשנ אל דרופורב םג :דיחיה היה אל אוה .1981 תנשב הימקולמ
לינ ידי לע ףלחוהו בזע לבמאק .לייפ פיפ וידיל חקל תולקמה תאו ,(ןוטוו ןו'ג םע UK תא םיקהל
לכ תורמל .תינכפהמה 'ואק ירנה' תקהלמ רבעשל ,סווירג ןו'ג ידי לע םובלאב ףלחוהש ,יירומ
.הקהלה לש יסיסבה דלשה הרתונ רלימ/לייפ/טראויטס היישילשה ,םייונישהו תוביזעה

 

ןאוג :םהיניב ןונשה גולאידהו ,םינדילקה ינש לש תחכומה םתלוכי אוה םובלאב יזכרמה טנמלאה
,םיקירבמ םיטסיאולוס םהינש .רתוי 'םיידילוס' םילכו רתנספה לע טראויטס ,םירזייסיתניסה לע
םלועל רתוי בורק ןאוגש רכינ .הנקת-ירסח 'םינטפטפ' םהינש ךא ,םיליכשמ םידבעמו םיניחלמ
יתרושקת תויהל ץמאתמ טראויטס דועב ,ןפוד-יאצוי םירותליא לע ססבתמו ישפוחה זא'גה
לבא ,הכלהכ רתפנ דימת אל םיינשה לש תונושה תושיגה ןיב חתמה .םיבותכ םיות לע ססבתהלו
ינוי לש ןונגסה זא ,תוושהל ךירצ םא .קתרמה ילקיסומה ןכותה לע ןנולתהל שממ רשפא יא ךכ םג
תולעפתה תוררועמ תוקרבה :"'תלה לנוישנ" תקהלל ןיימדל רשפאש בורק יכה רבדה אוה רטכר
.תיחטיש הנזאהב םקמועל תדרל השקש ידמל-םיכבוסמ םירותליאו ,הנחלהה םוחתב

 

הלש לוקה .רנא'זה לש רתויב תוהובגה תוגספל דימ ליפעמ םובלאה ,ןופורקימ תחתופ סנוסרפשכ
.םידוביעה לש טלובה יזא'גה ןווגה םע דדומתהל ןיזאמל רשפאמו ,תישונאל הקיסומה תא ךפוה
רשפאש ,םילתופמהו םיכוראה םירותליאה תא ןזאל ידכ רתוי הב השמתשה אל הקהלהש לבח
לע ליפאהל הסנמ אל סנוסרפ .בטיה םיחיגשמ אל םא ,םיילגרהו םיידיה תא תולקב םהב דבאל
םינחל) םיריש תביתכב םינייטצמ םניא טראויטסו ןאוגש הדבועהו ,העונצ תרמז איה .הירבח
.התערל הלעפ ,(םהלש קזחה דצה םה םידוביעו

 

תורורב תוניגנמ ליכמו רתוי שבוגמ ,Of Queues and Cures "'תלה לנוישנ" לש ינשה םובלאה
רבודמש רמול השק ןיידע ,םיינשה ןיב לדבהה תורמל ,ןכל .ללכ וב העיפומ אל סנוסרפ ךא ,רתוי
םמצעל תושרהל םילוכי אל ירברטנקה יבבוח .תיתוהמ הניחבמ הנוש תוכיא תולעב תוריציב
,םדקתמה קורה לש יזא'גהו יטסירומוהה ,ןידעה דצה תא ףידעמש ימ .וז ומכ הטלקה ץימחהל
9/10 :ןויצה .ךכמ רתוי ףאו ושקובמ תא הפ אצמי


 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב
...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com