חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Nebelnest Nova Express Nebelnest
Nova Express

2002 Cuneiforme Records
France
(46:49)

Nebelnest.com
ןמטיירב ירוא
:תרוקיב
29/1/03


הבונ" ומכ םימובלא רוטפל לק .תינשדח הקיסומ םע דסח תושוע ןניא תוינושאר תונזאה
קר .זיזפ טבמב 'הנבומ'/'ןגרואמ' וא ,'ילמרונ' עמשנ אל אוהש םושמ תאזו ,לוזלזב "סרפסקא
והז .םשה-םולע יתפרצה טטרווקה לש תידוחייה הבשחמה ךרד תא תולגמ תושנו תורזוח תונזאה
.קיירד בוב לש הקירבמ תילקיסומ הקפהב עייתסמה ,ינשה םמובלא

 

הטילש םידבאמ אל םה .םישוע םה המ םיעדוי טלחהב םה :רוביצה תא עיגרהל יאדכ תישאר
ורחבש ךרדה ןמ העבראה תא הטיסמ אל איה ,המינפ תרדוח היכרנא וליאכ המדנשכ םג .עגרל
הנוב הסונמ ןמאש ומכ .חותפ ןולחמ םיצרפ-חור ומכ םיילגרה ןיב תבשנמ רתויה לכל אלא ,םהל
היציזופמוקה תא (יתפרצ אוה םשהש ןוויכ ,'ט'ה תא םיאטבמ אל) סנלבנ תקהל תבצוח ךכ ,לספ
רפסמ ילקיסומ ביטומ הנה ,וארת" תורצוצח תעורתב זירכמ אל םהמ דחא ףא .לזרב שיטפ תרזעב
.תיסאלקה תרוסמה יפל עצבתמ אל ידולמה חותיפה אמש גאדומ וא "תחא

 

קר אלא ,םיטסקט ןיא .םדקתמה קורה לש ינלוחהו לפאה דצה ןמ םעזב חיגמ סלנבנ לש לילצה
םיאתמ אוה .דחוימב םיינוגסס םיטויס בינמש דיחפמ םובלא הז .ישונא ךווית אלל םילילצ
םירסמ חסנל הסנמ הנניא הייעיברה .רדגומ םוקמ וא ןמזב עוטנ ונניאו ,ףרוחב םיכושח םירדחל
םידשה ץרא ךותב יטנגלאו ריהמ עסמ אוה עטק לכ .תרכומ תישגר היווח ראתל וא םיילולימ
.חומה לש םיקחדומהו םיתוועמה םיכרחה ךותב קומע ,ונלש תיטרפה

 

ןווגל םירקיה סנלבנ ישנא םיגאוד ,ירשפא ילטנמורטסניא ןוממיש לש ביבש לכ םע דדומתהל ידכ
םה ;רבטצמ חתמ לש הנותמ היינב וא ךורא ולוס ןאכ ואצמת אל ;תוימניד תוינפתב דוביעה תא
תוסירהה ןמ תונבל ידכ תחא הכמב ותוא םיסרוה זאו תומש וב םישוע ,קרפ-תתל םיסנכנ
לחוב אל ןדילקה .הריוואבו בצקמב םייונישה תא שיגדהל ידכ השק דבוע ףפותמה .שדח קרפ-תת
ילואש ןיזאמה תא ךרדב עזעזלו ,םיינזואה ךות לא לחלחל ידכ םייתרגש-יתלב םילילצב שומישב
.קומע טויס ךותמ תוררועתה ומכ עמשנ םויסה וליפא .המהדת בורמ ותרמשמ לע םדרנ

 

'סקימ'הו הקפהה .לאטמ יבה וא דבכ קור ומכ איהש הרוצ םושב עמשנ אל 'סרפסקא הבונ'
םשורה תא לבקל תורשפא םוש ןיא ךרדה לכ ךרואלש דע תדחוימ ךכ לכ הרוצב םיננכותמ
יתאצמ אל .בצקה יפל םדוקדוק תא קופדל םיקשוחה תרוחשת-ינב ןעמל הקיסומ השוע הקהלהש
ןיב 'יאלט'כ שמשמה ץלואמ ילקיסומ רבעמ וא "תומילא םשל תומילא" לש תחא הינש וליפא
תרזעב ןבאל ןבאמ ץופקל ,תינגרוא הרוצב המידק עונל םידיפקמ סנלבנ .והנשמל דחא קרפ-תת
.ןורתפה רוציקל רזע-תואחסונ לע ןעשיהל אלו ,םהלש 'טקניטסניא רליק'ה

 

הקיסומ .ץצונו רמגומ ,רוגס אוהשכ יפוסה רצומה תא ןכרצה ינפב גיצהל הטונ תירחסמ הקיסומ
םהמ םיקומעה םישרושה תא ,באוכה הריציה ךילהת תא להקה ןמ תכסוח אל תירחסמ-יתלב
סנלבנ .העיזהו םיטמקה תא תוימומרעב תווסהל דעונש רופיא ןיא הזה םובלאב .הארשהה תעבונ
ןמ' ,תולקב םהל ואב תוריציה וליאכ םינפ דימעהל וא תודוסיה תא ריתסהל םינינועמ אל
.םייתיישעת םירשקהמ תקתונמו ,תיעבט ךכ לכ תעמשנ םהלש הקיסומה ןכל .'לוורשה

 

גניק תפוקתמ פירפ לש תקרוחה הרטיגהו ןוטוו ןו'ג לש ןשרוטסיד-סאבה ןונגס תא בהואש ימ
םע יתיזח תומיעמ ששוח אלש ימ .םובלאה לע תייבתהל ליחתהל רבכ לוכי ,72-74 לש ןוזמירק
אלש ימ :הרהזא .המידק דעציש יאדכ ,תרחא הבישח ךרד לא תרגתאמ הלילצמ ,עדומ-תתה
םע ץורל דיפקיש ימ ךא ;םוהתה לא ףועי םתסה ןמ ,ךרדה לכ ךרואל לקשמ-יוויש לע רומשי
10/10 :ןויצה .לולסמה ףוסב 'םחול תכיס' לבקי ,תודרומבו תוילעב ,תושימגב סנלבנ


 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב
...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com