חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


PFM - Per Un Amico Premiata Forneria Marconi (PFM)
Per Un Amico ("for a friend")

1972 BMG Ariola - EMI Reissue
Italy
(34:08)

Pfmpfm.it

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
25/1/04

הימובלאמ דחא והז .יקלטיאה םדקתמה קורה םע תורכיהה תא ןימי לגרב חותפל תניוצמ ךרד
תוכזב תימואלניב הרכהל התכזו ,ונאלימב 1970 תנשב המקוהש ,PFM תקהל לש רתויב םיבוטה
,ןאכו .םינעוצקמ םע קסע ונל שיש רורב היה הרוכבה םובלאב רבכ .םיחלצומ םימובלא תרדס
ידמ רצק םנמא םובלאה .תובזכא ןיא ,(תילגנאב ,"רבח רובע") "וקימא ןוא רפ" ינשה םובלאב
,דחוימ ןויצל היואר ילונרפ ויבאלפ לש םידילקה תדובע .תרתוימ היינש וב ןיא לבא ,(תוקד 34 קר)
.קור-גורפב תיסחי רידנ ילכ ,ולבמ'צב שומישה דחוימבו

 

ליצהל לוכי תיקלטיאב סרוק קר) רעטצהל שי ךכ לעו ,םילימה תנבה לע השקמ תיקלטיאה הפשה
רקיע םה ,ליגרכ ,םידוביעהו םינחלה :זכרמב םידמוע םניא םיטסקטה לבא ,(בצמה תא
הרטיגו (רומאכ ,ילונרפ) רתנספ ,(ינאגאפ ורואמ) רוניכ ןיב ריהמו ימניד חיש-תלת .היצקרטאה
לש תורורב תויטירב תועפשהב שוחל רשפא .דימתמ ןיינע רצוי (הדיסומ וקנרפ) תילמשח
לש םירגורפה ברקב הצופנ העפות וז לבא ,(לאט ורט'ג ,סיסנ'ג ,טנאיי'ג לטנ'ג) םיליגרה םידושחה
.םהלש תיווזה תא ונתנ קר םיקלטיאהו ,טנטפה לע םימותח םילגנאה :ףגמה ץרא

 

,תידולמ םא-ףא-יפ לש הקיסומה .רחא םוקמב שפחי ,רדוקו לפא ולש גורפה תא בהואש ימ
םירנא'ז ןיב תוזירזב תצפוק איה .התוא בוהאל לק ,הל ןיזאהל לק .תימיטפואו תירו'זאמ
םע .דובכב המישמב דומעל החילצמו ,ינגומוה ןפואב בותכ רמוחו םירותליא תבלשמ ,םילקשמו
םידומח תצק םיעמשנ םא-ףא-יפ ,וזנורב יד וטלאב ומכ רתוי םיזעונ םיבכרהל האוושהב ,תאז
.בוהאל הלוכי ךלש אמא םגש הקיסומ וז .םיתעל ידמ

 

,רצק .יקלטיאה גורפב תוריכבה תוקהלה ןמ תחא לש ביבחו יסאלק םובלא הז ,ץרמנ םוכיסל
היופשה תוסחייתהה ללגב הכרעה ררועמ לבא ,ידמ דומח םימעפל ,ינצפוק ,ימיטפוא ,דקוממ
תוקעז ילב המיענ הריש ,הקצומ תיסאלק הלכשה לע םידיעמה םינחל :יביסרגורפה רנא'זל
םיאולוסלו הקיעמ תונכראל הייטנ ילבו ,תמזגומ תימצע תובישח תשוחת ילב ,תויארפוא
8.5/10 :ןויצה .םיחבשל התכזש הפי הדובע .םירמגנ-יתלב


 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב
...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com