חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Storia Di Un Minuto - PFM PFM (Premiata Forneria Marconi)
Storia Di Un Minuto

1972 BMG Ariola
Italy
(34:34)

Pfmpfm.it

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
26/8/03

הריירנרופ הטיימרפ" ,הילטיאב רתויב תירלופופה םדקתמה קורה תקהל לש הרוכבה םובלא והז
יאקיסומהו ררושמה לש העצה תובקעב דלונ ,םא-ףא-יפ ,בכרהה לש רצוקמה םשה ."ינוקראמ
תרושקתה לש היישקל בל םשו ,םהלש קיפמכ תמייוסמ הפוקת דבעש ,דליפניס רטיפ יטירבה
הרצקו תילותב הריצי וז ,הנותחתה הרושב .הכלהכ ךוראה יקלטיאה םשה תא אטבל תיטירבה
.המסיקב דומעל השק יד ךא ,ידמ

 

הז תוקד 34 ךרואב טילקת ןיידעו ,"תחא הקד לש הרופיס" אוה םובלאה םשל ירבעה םוגרתה
אוה ,הילגנאב תוליבקמ תוקהלמ תושק עפשומ אוהש תורמל .הדימ הנק לכב ,ידמ רצק תצק
,תומימת הברה ,תינופמיס הלכשה ,בר ןורשכ לע תודיעמה תוידולמ ,םיענכשמ םינחל גיצמ ןיידע
.יטגרנא לורנקורל םיאירב םיטקניטסניא דצל ,הקיסומ לש הרוהט הבהאו םייח תחמש

 

,תפרטצמ תיקור-דראה תילמשח הרטיג ,חתופ רתנספה :ישילשה עטקה תחיתפ תא לשמל וחק
תא ריכזמ הז .הער הלימ וילע רמול רשפא יאש (0:23 ןומזת) ץרמנ ינופמיס ביטומ עיפומ םהילעמו
.ןכל םדוק הנש ,תחא המב לע םתיא העיפוה םא-ףא-יפ :ידכב אלו ,לפרפ פיד לש םיבוטה םהימי
;יני'צופו יניסור ,ידרו לש םצראב רבודמש ונל ריכזמ (2:03 ןומזת) רצקה יארפואה טוברישה
תיקלטיאה הקפהה תא ןיחבמ ילומרפ ויבאלפ רשכומה ןדילקה לש גונעה ולבמ'צה ,יעיברה עטקב
.םירחא םייטירב םירצוממ

 

החיתפ :בוש תאז םישוע םה "Dove...Quando" הריציה לש ינשה קרפה אוהש ,ישימחה עטקב
הרטיגה ,יביסאמ ירמלאפ ףופית ,רתנספה לע ריהמ חותיפ ,יתייסנכ ןגרוא לש הבוצעו תיטמרד
םג .ביהלמו יסאלק םדקתמ קור לש הגיגח איה האצותהו ,רובגיתל םיפיר םע םיפרטצמ סאבהו
,םייקוראב ,םייזא'ג םיטנמלא םיליכמו ,דואמ םינווגמ םידוביעה .דקפנ אל ןורטולמה לש ומוקמ
עטקה תחיתפמ ביטומב וניחבי ןזואה-ידח .דחוימב רצק ןמזב ,םייקורו םייטסינרדומ ,םייגרוטיל
.ישימחה עטקב 4:34 ןומזתב תיזא'ג היצאירווב םעפה ,בוש עיפומ ישילשה

 

עוגר םא-ףא-יפ לש ןונגסה ,תוחפ אל תמסרופמ תיביסרגורפ תיקלטיא הקהל ,וקנאבל האוושהב
םה ,לשמל ,ישישה עטקב .הנושארה םעפה לע םתוא בוהאל רתוי לק .ימיטניאו יטנמור ,רתוי
רוניכ ,דנומאה ןגרוא םע ,היגרנאה אישל עיגהל ידכ תיטיא חתמ תיינב לש תוקד שמחל םיקוקז
,המלש הפישנ ילכ תדיחי םיבלשמ םה יעיבשה עטקב .םיישארה םידיקפתב תילמשח הרטיגו
עטקה ךא ,םיניינעמ םיינופמיסו םייזא'ג ,םיילדכיספ םינווג םע תידוחיי הטיווס-ינימ םירצויו
.הצוחה םתוא החלשו תלדה תא םהל הרגס ןפלואב הקנמה וליאכ ,ההומת הרוצב םייתסמ

 

.תינפלואהו תידוביעה ,תיתנחלהה םתונמוימ אולמ תא ןיידע םא-ףא-יפ וניגפה אל הזה םובלאב
הפיה םתעש לבא ,תוהובג םהלש עוציבהו הביתכה תלוכיש וחיכוה םה "תחא הקד לש הרופיס"ב
דע בשחנש ,Per Un Amico קירבמה ךא רצקה םובלאב ,ךכ רחא םישדוח המכ קר העיגה רתויב
8/10 :ןויצה .םהלש הריירקה תגספל םויה


 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב
...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com