חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Philarmonie - Nord Philharmonie
Nord
1994 Cuneiform Records
France
(62:39)

perso.club-internet.fr/philep/philharmonie_en.htm
ןמטיירב ירוא :תרוקיב
1/6/04

ךשמב הלעפ ,יפל קירדרפ רשכומה ןיחלמהו טסירטיגה תגהנהב ,תיתפרצה "ינומרהליפ" תקהל
תרבחב ינשה המובלא ,("ןופצ") "דרונ" .םימובלא השימח האיצוהו (1988-1998) םינש רשעכ
ןגראל הקהלה ירבח וחילצה הבש ,דחוימב תימיטפוא הפוקתב דלונ ,תינקירמאה םרופינויק
התיה הקהלה .קרמנדו הינמרג ,היגלבב םיחלצומ תועפוה יבוביס ינש תקפהל תיפסכ הכימת
האצותהו ,םישדחה םייאפוריא-ןופצה םיפונב הקומע הארשה ואצמ םינמאה ,יתריציה האישב
.הקהלה לש הריירקב רתויב בוטה הארנה לככ ,הלועמ םובלא איה

 

.תחא הרטמב דקוממו ידולמ ,דואמ חונינ אוה ןכש ,ינייפוא לורנקור םובלא ונניא "דרונ"
םידיעמ םינחלה ,ינלבסו הרופ תורטיגה ןיב גולאידה ,השימג ךא תעמשוממ תיתצובקה הקימנידה
,תורחואמה םישולשה תונשב םבור ,םירגובמ םיאקיסומ לש םובלא הז .הדפקה לעו תויעוצקמ לע
רנא'ז ותוא לע תיתטיש היצאירו םה םיעטקה תנומש לכ .םישעוג םינומרוה לע ססובמ ונניאו
םירצק םידולמ םיטפשמ) ךייר ביטס לש יטסילמינימה הנחלהה ןונגס ןיב דמולמ בוליש :ידוחיי
,(תיטיא החימצ לש טנפהמ טקפא םירצויו ,ןמז ךרואל ,םינידע םייונישב םמצע לע םירזוחש
םיקהש בכרההו ,הלודגה ןוזמירק גניק גיהנמ אוה אלה ,פירפ טרבור לש תיטסירטיגה ותשרומו
.League of Crafty Guitarists םשב ךכ רחא

 

םע דואמ תסייופמ התיה "ינומרהליפ" ןאכ ,Rage ,וירחא אבש םעוז-רתויה םובלאל דוגינב
הקימנידה ,דואמ ןסורמ ןשרוטסידה .תמלשומ טעמכ תיטסוקא הקיטתסא לע הדיפקהו ,םלועה
ןמפא'צ) סור דרנרב לש סאבהו ,(ונניא טושפ םימעפלו) טקש ןיטוב יאול-ןא'ז לש ףופיתה ,תנדועמ
,הערפה ילב םרוז אוהש ינפמ לוכיעל לק םובלא הז .ןשרוטסיד וא 'זאפ' לש םיטקפאמ יקנ (קיטס
רשפאש דע ,םיקימיגמ יקנ ךכ לכ ולש לילצה .תושטולמ תוידולמ לש יתטיש חותיפב דקוממו עוגר
.בר ןמז םימי ךיראי אוהש ןוחטיבב יד רמול

 

"דרונ" ,(םדקתמ קור) ברעמו (תיתאיסא הקיסוממ עפשומה םזילמינימ) חרזמ ןיב ןוזיאה תניחבמ
קירדרפ השועש שומישה ,לשמל ,ןיינעמ .רגתא םגו "בורג" םג הל שיש םולש-תרחוש החסונ עיצמ
הנידע הרוצב אטבתמ סור דרנרב לש "קיטס ןמפא'צ"ה םג ;(Fretless) "סלטרפ" תרטיגב יפל
םובלאל "דרונ" תא םיכפוה הלא לכ .(םסרופמה ןיול ינוט רמל ללכב הער אל תורחת) תרגובו
ףא ןיא .תיפוסניא 'האלול'ב טעמכ ,בושו ,בושו ,בוש ול ןיזאהל תולקב רשפאש ,רכממו יפוי-אלמ
.דואמ רורב םירצויה לש ילקיסומה ןוזחהו ,שלח עטק

 

תעבונ איהש ללגב הז לבא ,"המצע לע תרזוח" טעמ עמשיהל הייושע הקיסומה הנושאר הנזאהב
האלמו רתוי הנידע ,רתוי השיגר ,רתוי תישנ :תרחא הנזאה תשרודש ,הנוש תילקיסומ תרוסממ
ןיאו ןטפטפ רמז ןיא ,ילטנמורטסניא לכה ירה יכ ,"םיריש" ןאכ ןיא תירחסמ הניחבמ .תויוקדב
יטרקומד לבמסנאב רבודמ יכ ,םיטסיאולוס שממ ןאכ ןיא םג השעמל .םייטסיאו'צמ םיאולוס
גולאירטה אוה ןאכ רצואה .קפוה אלש טרסל לוקספ אלא "ואוש" ןתונ אלש ,ינויוושו
9/10 :דחוימ ןויצל יוארש ,'קיטס'הו תורטיגה יתש ןיב יטקנופ-הרטנוקה

 


Philharmonie - Rage

Philharmonie - The Last Word
 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב
...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com