חזרה לעמוד ראשי

Pink Floyd - The Division Bell Pink Floyd
The Division Bell

1994 EMI Records
UK
(66:24)
PinkFloyd.co.uk

הנחוא רורד ,ןמטיירב ירוא
:תרוקיב
7/5/2004

הנחוא רורד :תרוקיבב ןושאר

רמאשכ רומליגל ןימאה אל דחא ףא .התוא בזע סרטוו ר'גורש ירחא "התמ" דיולפ קניפש ורמא
ןדיעב הקהלה לש ןושארה םמובלאב תיקלח תאז חיכוהל חילצה רומליג .וידעלב ךישמי אוהש
תילקיזומ החלצה היה אל הז םובלא ךא , A Momentary Lapse Of Reason, יסרטוו-טסופה
.רתוי אלמ בכרהב םעפה ,םובלא דוע הקהלה האיצומ ןכמ רחאל םינש עבש .ללכב םא ,הלודג
.םינש ךשמב עוקת היה הכותב ,םימסל ולש תורכמתההמ ןמ ששואתה הארנכ ,ןדילקה ,טייר

 

וכירעהו ותוא ובהאש הלאכ ויה .הקהלה יבבוח ברקב תקולחמל םרג Division Bell םובלאה
,תילקיזומ הניחבמ ."הז אל הז" סרטוו אלל דיולפ קניפש הנעטב ותוא ולספש הלא תא ויהו
תפומה ימובלאל האוושה-רב אל אוה םנמוא .הקהלה לש תיתרוסמה השיגל הרזח ףקיש םובלאה
.םהלש םיעורגה דחא אל יאדוו אוה ךא ,(Dark Side, Wish You) םיעודיה

 

ולוס םע םידילק ולוס בלשמה הפהפי ילטנמורטסניא עטק ,Cluster One םע חתפנ םובלאה
,םיצירעמל םעוז-טעמ רסמ חלוש רומליג ובו , What Do You Want From Me,וירחא .הרטיג
יעיברה עטקה ."?ופלקתי ייתועבצאש דע ןגנל יילע םאה ,?רישל לכוא אלש דע רישל ילע םאה"
תא עומשל רשפא וב ,םיהדהל ילוכנלמו שגרמ ,אוה םג ילטנמורטסניא Marooned ,םובלאב
הריירקב רומליג לש רתויב תובוטה תודובעה תחא וז .שואיימ תקעוז שממ רומליג לש הרטיגה
.םובלאב םיקזחה םיעטקה דחאו ,ולש

 

ותמוחלו סרטוול הנופ וניא , A Great Day For Freedom עטקה יכ ריהבה רומליג םע תונויארב
ךפוה השענ ךא והשמ תירורפאו הבוצע הרוצב ליחתמ עטקה ,ןפוא לכב ,ךכמ עמתשמש המ תורמל
.וכשמהב ימיטפוא רתוי

 

ותורכמתה לעו ומצע לע רבדמ ןדילקה ."טייר לש הניפה" אוה Wearing The Inside Out
Coming עיגמ וירחא .תידיולפה תרוסמל האיכ תונב תקהלב הוולמה עוגרו טקש ריש ,םימסל
הרטיג ולוסב ליחתמ ,תילקיזומו תיריל הניחבמ רומליג לש הלועמ הדובע ןכ םג ,Back To Life
תוחיתמהו ןשרוטסידה םע םעפהו הלחתההמ ולוסה לש חותיפב םייתסמו טקשו רצרצק
.רומליג לש וידימ תוידוחייה

לוק ,הנושארה :דחא רישב לוק לש תודובע שולש בלשמ ,Keep Talking ,םובלאב יעישתה עטקה
םינש ינוילימ ךשמבש םדאה לע םש רפוסמ .תונב תקהל ישילשהו ,רומליג לש ולוק הינשה ,אירקמ
.רבדל לחהש עגרב קר ררחתשה ונוימידו ,היח ומכ יח

 

עיפומ אוהש תורמל .שממ לש תפומ תריציו םובלאה תנינפ אוה High Hopes ,ןורחאה רישה
רקיעב ןווכמ ,רתויב םיבוט םינמזב ויניזאמ תא ףתשמ רומליג .ןושאר בתכנ השעמל ,ףוסב
םיהדמ עטק .םתדלוה ריע ,'גדירבמייקמ תודליה ירבח לכ םע ,הקהלה לש תדחואמה הפוקתל
רגסנ םובלאהו ,ןאכ ואישב רומליג .תרתוימ אל וב הינש םוש ךא ,םובלאב רתויב ךוראה ,רתויב
.רומליג לש ויתודובע בטיממ םיהדמ הרטיג ולוס םע

 

רתוי שקבל אטח אל הזו ,עיצהל המ רתוי הקהלל שי .תיסחי קזח םובלאב רבודמ לכה ךסב זא
ןורשיכהו דוחייל הקהלה לש התרזח תא גציימ אוה תאז לכבו .דיולפ קניפ ומכ הקהלמ
.הל םיסחוימה םיירותסמה

 

הירוטסיהב רתויב תוראופמהו תועקשומה תועפוהה תחאל בשחנ הז םובלא לש תועפוהה בוביס
.םובלאהמ םיריש דצל םישדוחמ םידוביעב הקהלה לש םידוהא םיריש םינגונמ תועפוהב .(Pulse)
תונומתב תופצל שי ,םילימב ריבעהל ןתינ אל תאזה העפוהה לש םילאוזיוה ראפהו יפויה תא
.DVDב םג בורקבו ואדיו ,קסיד לע האצי העפוהה .ואדיוובו

8/10 :(הקהלה ימובלא ראשל ותוא תוושהל םא) ילש ןויצה
 

ןמטיירב ירוא :תרוקיבב ינש

,"דיולפ קניפ" םשב שומישה לע ,רבעשל-וירבח תשולש דגנ סרטוו ר'גור להינש יטפשמה קבאמה
.יתועמשמ יתונמא ןיטינומ רקיעב הווש אוה לבא ,ףסכ הברה הווש םשה .ןיטולחל קדצומ היה
ןתינ אל .עובש ךות םיקתוע ןוילמ יצחב רכמנ אוה ,ב"הראב רואל אצי "לב ן'זיויד" רשאכ :הדבוע
תורשעב רבודמ .ףסכ דואמ הברה ונממ תושעל הפיאשה ןיבו "דיולפ קניפ" םשה ןיב דירפהל
.הז תא ןיבהל אל ליבשב דואמ יביאנ תויהל ךירצ .רתויו ,םירלוד ינוילמ

 

ויניזאמ לע סעוכ ףאו ,ךכל עדומ רומליג .רמול המ ןיא טושפ "לב ן'זיויד"ל ,תיתונמא הניחבמ
םיבשוח םתא" ,םירישה דחאב קעוז אוה ,"?ינממ םיצור םתא המ" .והשמ ונממ עומשל םיפצמה
היתורטממ תחא .ןכ :תויהל הכירצ םיניזאמה לש הבושתה ."?םיעדוי אל םתאש והשמ עדוי ינאש
זא ,דיגהל המ ךל ןיא םאו .םייח ונחנא ובש םלועה לע יתועמשמ והשמ דיגהל איה תונמאה לש
תא שרפ אוה ולש ולוסה ימובלאבו ,םלועה לע דיגהל המ היה דימת סרטוו ר'גורל .םולכ דיגת לא
רומליג .בותכל עדוי אל ומצע אוהו ,בותכל עדי סרטווש הדוה דימת רומליג .הרתי הבחרהב ותנשמ
.היעב ול שיש עדי יכ ,םיטסקטה תא טברשל ידכ םירבחבו םיינוציח םיבתוכב רזענ

 

,(טייר דר'ציר) "םייחל רזוח ינא וישכעו םמוסמ יתייה םעפ" ומכ ,ישיא ןווג תולעב תורימא דבלמ
רתוי אל אוה הזה םובלאה ,(רומליג) "רתוי ריהב היה רואהו ,רתוי קורי היה אשדה םעפ" וא
דבעמלו ("המוחה" תפוקתמ) ןירזא בוב קיפמל ףסכ הברה םליש רומליג .אווש-גצמ ,היצלופינממ
ינופמיסה קמועה תאו לילצה תא ורובע ורזחשיש ידכ ("המוחה" תפוקתמ ןכ םג) ל"ז ןמייק לקיימ
תרבח להנמ ,ןוסרגרו'ת םרוטס לש הדובע אוה הפיטעה בוציע וליפא .רבעה ימובלא לש
תכלל םוקמב .דיולפ ללוכ ,םיעבשה תונשב תובר םדקתמ קור תוקהל םע הדבעש ,"סיסונגפיה"
,ץוחב םש םינכרצ הברה שיש ינפמ ?עודמ .היצרוטסרב קוסע רומליג ,ןמזה םע המידק
,יביטלופינמ היגלטסונ ברעל םיצירעמה תא םיסנכמ 'תושו רומליג .םעפ לש לילצל םיעגעגתמש
.רבד דמליי אל ובו רבד רמאיי אל ובש

 

.ןודנול ,רטסנימטסווב םקוממה יטירבה טנמלרפה ןומעפמ עיגה ,ריהבהל שי ,םובלאה לש ומש
.האילמה םלואב (Division) תקולחמ תמייק רשאכ רוביצה ירחבנל ארוק הז ןומעפ

 

םירתימב ולש הטילשה .שגרמ טסיאולוס ראשנו היה רומליג ,הרוהטה תילקיסומה המרב
.םויכ עיצהל הקהלל שיש הדיחיה ןזואה-תעיבט םצעב וזו ,הבוט הרתונ םידהדהמה םיטקפאבו
טייר םע ,רומליג לש ולוס טקיורפ לאכ הזה םובלאל סחייתהל רשפא היה הדימ התואב ןכל
םשל קר .ןיטולחל הזה םובלאה ןמ םלעתהל רשפא היה הדימ התואב .ןמדזמ חרוא דיקפתב
איה ,האלהו ונממ תויביסרגורפהש ,סרטוו ר'גור לש Amused To Death םובלאה ,האוושהה
םרות היה רומליג קר םא .םיימינפ םייוקיל המכ תורמל ,יניצר יתונמא דגיה תלעב הקזח הריצי
.שייבתהל ילב "דיולפ קניפ" הז לע םותחל רשפא ילוא היה ,הזה טקיורפל ולש הרטיגה תא

 

,הייקנה הקפהה תא וכירעהש ,םיצירעמ הברה שי הזה םובלאל .תירחסמ חילצה אוהש קפס ןיא
םתס אל .יטירבה דעצמב 1-ה םוקמל עיגה אוה םתס אל .םיענה דנואסה ,םיטרפב תודקמתהה
לכ רדעיה לע תופחמ אל תומישרמה תוריכמה לבא .םויה דע םיקתוע ןוילמ 12-ב רכמנ
.הרימא

 

,םירוכמ ,םיקיתו םיצירעמל קר דעוימה ,חינז ,לולח ,יגלטסונ םובלא אוה "לב ן'זיויד" ,םוכיסל
,םישודיח וב ןיא ,תיתונמא הרימא וב ןיא .םיקרועל דיולפ לש 'הנמ' דוע םיבייחש ,הנקת ירסח
,תעקשומו הרקי תילקיסומ הקפה תורמל .ןיזאמל םירגתא וב ןיא ,קמוע וב ןיא ,תועתפה וב ןיא
לש ינייפוא ולוס טקיורפ קר השעמל הז ,םידהדהמה םיאולוסה תורמלו הפיטעה בוציע תורמל
7/10 אוה ןויצה ,עצבה תפידר ללגבו ףולבה ללגב קר אל ,ןכל .רתוי אלו רומליג

 
דיולפ קניפ לש םימובלא דוע

Animals

Atom Heart Mother

Live at Pompeii DVD

Meddle

A Momentary Lapse of Reason

The Dark Side of the Moon

Wish You Were Here

The Final Cut

The Wall

Ummagumma

More

 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב
...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com