חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


פינק פלויד בפומפיי - גירסת הבמאי Pink Floyd

Live at Pompeii - The Directorw's Cut [DVD]

1972 Universal Music & VI / 2003 Remaster

Italy / UK / USA

(91:00)

PinkFloyd.co.uk

ץרפ דיוד :תרוקיב
30/09/2003

דלוואש וננכיתו תואיכ יב לפטל וטילחה ,ךוניח ישנא ויהש ,יירוה .ץיקה םע היעב יל התייה דימת
ימי יל וגגח אל םעפ ףאש התיה ירובע הז לש תועמשמה .קוידב ץיקה עצמאב ,לודגה שפוחה ןמזב
הזיא לש םיטהולה ישישה ימימ דחאב .ץיקב תולחמ ףטוח יתייה דימתו ,ןגב וא התיכב תדלוה
יתלחתה ,הברה יל הרוקש ומכו ,רקובהמ םוחה יל תולעל לחה םינומשה תונש תליחתב ץיק
.תוזהל

 

תיכוניחה היזיולטה לש התוסח תחת ינא יתראשוה ,תברקתמה תבשל תונכהב ויה ירוהו רחאמ
קרשכ ,תובר תוינש ךשמב ךכ ראשנו ריחשה ךסמהש עגרה ינורכזב בורצ םויה דע .תילארשיה
."?ףוטחה לש דחוימ קרפ הז םאה ,ןיינעמ הז ,ממה" .רדחה תא תאלממ קחורמ בל תומלה
.דואמ םילוחכ םיימש עקר לע הקיתע םימ-תמא לש תונומת ועיפוה םואתפו ופלח תוינשה

 

,"ןיינעמ תויהל ליחתמ הז ,ואוו" .קיר םואסולוק עצמאב קנע גנוג םע םיכלוה םישנא ינש
קינ ,רומליג דיויד :רוחש יבג לע דורווב תיפוקשה העיפוה זאו .היזהה יערק דעבמ ימצעל יתרהרה
קניפ" :תבותכה תרחואמ שמש ןרק ומכ העיצפה ךכ רחא .טייר דרא'ציר ,סרטוו ר'גור ,ןוסיימ
."ייפמופב דיולפ

 

עמשנ הזש ימצעל יתבשח .ייפמופב םישוע םה המ יתנבה אלו םידורווה דיולפ ולא ימ יתעדי אל
היזיולטב תוירלופופ ךכ לכ ויהש ,יס-יב-יבה לש תינוויה הידגרטה תוקפהמ תחא דוע ומכ
ןאכ שיש יתעדי Echoes Part I הלוחכה תבותכה התארנש ןושארה עגרב לבא ,זאד תיכוניחה
.ןיטולחל הנוש והשמ

 

דהדהו ומצע לע רזח ,תיקנע הרעמב הקיר הכירבל תלפונש הנטק ןבא ומכ ,קחורמה לילצה
הארנש דויצו םירוחש םירבגמ לש תומוח וחנוה וילעש םואסולוק רבע לא החתפנ הנומתה .דהדהו
םישנא רבעל המינפ עונל המלצמה הלחה תירשפא יתלב תויטיאב .ינאגפ סקטל הנכה ומכ קוחרמ
.הזה דהדהמה טקשהמ הקיסומ רוציל ולחהו ,םהלש םילכה םע םמצעב םיעוקש ,םש ודמעש

 

.יפוי תאלמ תוטשפ ןיבו רדהו דוה ןיב תידימת וענש ,םידוגינב האלמ התיה םהלש הקיסומה
הכפה תחא תבבש תיטיא תוחונינ ;והנשמב טנפהמו יללחו ,דחא עגרב קיתעו ינומדק היה לילצה
ולאה םישנאה :תונומתהמ טא-טא התלעש הנבותה יתוא המישרה לכהמ רתוי לבא ;יארפ שערל
,םירוביד אלל ,המלצמל םיטבמ אלל ,םייפכ תואיחמ אלל ,להק אלל !םמצע ליבשב קר םינגנמ
.הרוהט הקיסומ קר ,תוחידב וא רופיא אלל


פינק פלויד בפומפיי - מתוך הסרט
Pink Floyd at Pompeii


ייחב הנושארה םעפב .היזיולטה לומ ירמגל םעפנו םוחמ חדוק ,לוטסמ יתבכש ןכמ רחאלש העשב
תויהל ;יאקיסומ תויהל הצור ינא .ילש םייחב תושעל הצור ינאש המ הז !והז" :ימצעל יתרמא
ומכ ינממ אצת תאזה שאהש ךכ הזה ןוקרדה תא ףלאלו וזה היחה לש הינרקב זוחאל לגוסמ
."םהמ תאצוי איהש

 

טרסה ,המ םושמ .יאמבה תסרגב ייפמופב דיולפ קניפ לש ידיוידה תא יתינק ןורחאה ישיש םויב
ומשש) יאמבה תסרג .בושו בוש וזה העפוהב יתיפצ .םלועה ראש ינפל ליזרבבו לארשיב רואל אצי
ןייארמ אוה םהבש םיעטק ינימ לכ הכותב תללוכ (Adrian Maben תילגנאבו ,ןביימ ןאירדא אוה
הנקב םיראטס-רפוסל תינויסינו תיביטנרטלא הקהלמ וכפה םהש ינפל דחא עגר ,דיולפה תא
.Dark Side לש הישעה ידכ ךות שממ ,ימלוע הדימ

 

התא" רמוא ןוסיימ קינ תא עמוש התאשכ ,ןיטולחל תובוצע-תוקיחצמ תואיצי המכ ןאכ שי
דחא םיכירעמ דואמ םהש ךיאו ,"ונתיאמ תוחפ םתוא ןיינעמ ףסכש םישנא עברא אוצמל השקתת
לע תוהתלו ךחגל אלש רשפא יא .םהיניב םיכוסכסה תורמל בטיה דובעל םיחילצמו ינשה תא
.לכה הסרה החלצהה הבש ךרדה

 

םה המכ תוארהל יאמבה לש ןוצרה ילוא .דיולפה לש היצקיפיטסימ-הדל םרוג הז לכש ןבומכ
םסקהמ ערוג (לוכאל ףידע םיחופת תגוע גוס וזיא ומכ) םיכורא םינויד תגצה ידי לע םיישונא
וא םימת יל וארקת .הליחתכלמ יתימא אלו ףיוזמ היה אוהש תויהל לוכי טלחהבש ,ירוקמה
םינומ יפלא ףידע םסקה ,תממעשמ תואיצמל םסק ןיב הריחבבש בשוח ןיידע ינא לבא ,יטנמור
.םייחב םעפ לש רבד הז םסק לבא ,םוקמ לכב שי םוי-םוי ןכש ;תימוימויה הילאנבה ינפ לע

 

רתוי .דחוימב קירבמ ןוזח אלל ,יסופיט יטירב ןונצכ ותיא ןויארב הלגתמ יאמבה ןביימ ןאירדא
רשויהו תונכה תא וב שי תוחפל .הלודג תחא תועטכ ול אצי הזה טרסה לכ וליאכ הארנ ,לכהמ
וכז םה הלש המוצעה תוירלופופהו ,דיולפה לש הקיסומה ללגב רקיעב חילצה טרסהש תודוהל
.1974 תנשב קר םינרקאל אצי לבא ,1972 תנשב םלוצ םנמא טרסה .Dark Side תובקעב

 

ייפמופמ תונומת דוע יאמבה ףיסוה ,Dark Side לע הדובעה ימוליצלו תונויארל ףסונב
.םיעטקה תא ומידקהש תוירוקמה תויבותכה תא הניש םג אוה .ריעה לש תובולע בשחמ-תוימדהו
האוושהש בשוח ינא לבא ,תויבותכה לש (ןפוג) טנופל לפטיהל ילאיווירט הארנ הזש תויהל לוכי
.ימתסל םישרמ ןיב לדבהה תא ריהבת השדחל תירוקמה הסרגה ןיב הרצק

 

,זאמ ופלחש םינשב הלחש תוברתה תוליז לע תודיעמ קרו ןיטולחל תורתוימ ולאה תופסותה לכ
,םיצוציפ ,תושחרתה ךירצ :םינגנמ םישנא תוארהל קר קיפסמ אל רבכ םויכש איה השוחתה ןכש
םורגל ידכ לכה .דועו בשחמ תויצמינא ,תוינש המכ לכ םיפלחתמש םיטוש הברה ,םילפונ םיתב
הסריגב היהש יוזההו יטיאה רוהטה יפויה תא סרה קר הז ירובע .ןיינעמ רתוי תויהל הזל
תירוקמה הסרגה תא םג ידיוידה ליכה אלמלא שפנ-חפמב אצוי יתייהו ,תירוקמה
.המל ןיבת ךל ,תופסותה רודמב תרתתסמ איה .טרסה לש ךכ-לכ-תחלצומהו

 

לכו םיקינצוביק קרש םיממוסמ םיפיה ,חופנ גורפ םהל אורקל ,דיולפ קניפ תא םויה טוחשל גוהנ
המכ השעמל ויה דיולפ קניפש איה תמאה לבא .םתוא םיעמוש םיעורק םייסנכמ םע ה'רבח ינימ
.םש ותוא תא תואשונה תונוש תוקהל

 

ראשיי הזה בכרההו ,תנייטצמ תיפופ-טירב ,תילדכיספ הקהל התיה טראב דיס לש דיולפ קניפ
לנייפו המוחה ,סלמינא לש דיולפ קניפ .המשל תונושו ביטנרטלא יבבוח לע רתויב בוהאה חצנל
איה .םהב םחליהל ידכ לוכיבכ םזישאפו תויפורתנזימב תשמתשמש החוד הקהל איה טאק
ירחאש דיולפ קניפ .םילארשי הקיסומ יקיפמו םינפה לע םינוק'צח םע םישנא לש םתביבח ראשית
לש המוצעה תומכה הז הב יגולותימש דיחיה רבדהש ,םיכוסכסו םיבזכ תקהל איה טאק לנייפה
.ושע םהש ףסכ

 

,םינרתחו םינכפהמ ללח יצולח :ןיטולחל תרחא הקהל התיה 1971-1973 לש דיולפ קניפ לבא
המכ התיה הזה טרסב תשדוחמה תוננובתהב יתוא עיתפה יכהש המ .םמצע לשמ הריפסב ולעפש
הפוקתהמ רקיעב תעפשומ וא ןיטולחל תועטומ דיולפה לע םינשה ךלהמב ונבנש תויצפסנוקה
יא ויהש תוקתרמו תוינויסנ יכה תוקהלה תחא תא םיגיצמ ייפמופב דיולפ .םהלש תרחואמה
רשאמ ן'זיויד יו'גו ברואה ,דזיילאוטיריפס ,ןאקל םיבורק רתוי הברה םה םיוסמ ןבומב .םעפ
.הפוקתה לש גורפה ראש וא סי ,סיסנ'גל

 

רתויב הבוטה הקהלה טושפ התיה דיולפ קניפ 1972 תנשב והשיתמש חיכומ הזה ידיוידה
.דואמ ץלמומ .הז תא דעתל ידכ המלצמ םע והשימ םש היה ונלזמלו ,בלחה ליבש תייסקלגב

 

...תופסונ םימובלא תורוקיב

היפרגויב - דיולפ קניפ

תילארשי הקפה - ייפמופל הרזחב

 רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com