חזרה לעמוד ראשי

Pink Floyd - The Wall  -  פינק פלויד החומה Pink Floyd
The Wall (2-CD)

1979 EMI Records

UK

(38:58+40:43=79:41)
PinkFloyd.co.uk

ןמטיירב ירוא :תרוקיב

18/04/2004

אל רבכ ןמזמ וז .םוצע יתוברת חפנ רבצש ,יביסרגורפ קור םובלא אוה דיולפ קניפ לש "המוחה"
קורה תא דעתמ ,ונייהד) ירטנמוקור ךמסמ ,יטילופ טספינמ אלא ,'הייקנ' תילקיסומ הריצי קר
הרימאו ,תכסכוסמ הקהל לש רוברבה תריש ,עוגפ םדא לש ישיא רופיס ,(הפוקת התואב
.םירשעה האמב ינרדומה םדאה לע תילסרבינוא

 

,יניצו ןונש םדא ,סרטוו .בכרהה לש טסיסבהו ןלוסה ,סרטוו ר'גור ,ודבל טעמכ ,בתכ 'המוחה' תא
,הדובאה ותודלי לע יכבב ררימ אוה .הלוכ תיטירבה הרבחה דגנכ ינקעצ םושיא-בתכ ןאכ חסינ
לע ,תינדגובה ותשא לע ,תרכונמהו הרקה ומיא לע ,תלחות-תרסח המחלמב גרהנש ויבא לע
לע ,תתחשומה הקיסומה תיישעת לע ,יאפוריאה םזישפ-ואינה לע ,הבוקרה ךוניחה תכרעמ
.רירמ רוחב אוהש םיתפומבו תותואב םלוכל חיכוה אוה ,רוציקבו ,תרכונמה היזיוולטה תיישעת

 

ןמ דירפהל ךירצ ,םיבוטו םיבר םיריכמ ותוא ,רקראפ ןלא יומיבב "המוחה" עונלוקה טרס תא
ףוסב אציש ,לופכה םובלאה .תינכט הניחבמו תיתוהמ הניחבמ ,תדרפנ הריציב רבודמ .ןוידה
הכלממה לש תחפונמה לורנקורה תיישעת יפלכ הדילס לש יוטיב תויהל רומא היה ,1979
לעב יתונמא דגיהל םייקנעה םינוידטצאה ןמ ולש הליחבה תא ךופהל חילצה סרטוו .תיטירבה
םירבד המכ דגנ םגו ,זזש רבד לכ דגנכ םיישיא םיכיבסת לש דבכ רורצ ףיסוה ךרדב לבא ,תועמשמ
.םילדתשמ םהש תורמל ,זוזל םיחילצמ אלש

 

רבד לכל הרפואכ יונב אוה .הנבמה והז ,תישאר ?םדקתמ קור םובלאל 'המוחה' תא ךפוה המ
לורנקור בכוכ ,עצמאב .אכודמ םותי דלי ,הליחתב :וניניע לומ לדגש ,יטמרד רוביג הזכרמב .ןיינעו
לכ .הלרוג תא תעדל ןיאש םיסיסרל תצפונמ תומד ,ףוסב .הלוח יצאנ-ואינ גיהנמ ,ךשמהב .םמוסמ
תועפשהב סומע םובלאה ,הנבמל רבעמ ךא .םיבאוכה וייח ךותמ תחא הנומת ,הניצס אוה ריש
רוחב תאמ םירישע םיינופמיס םידוביעו ,ןבילאסו טרבליג לש תולקה תורפואה דחוימב ,תויסאלק
.ל"ז ןמייק לקיימ ומשו רשכומ

 

לש המוצע תומכב השודג הלילעה :ןוימד-רסוחב סרטוו תא םישאהל השק ,תיטמרד הניחבמ
הכז אל ויבא תא :תרבוע אל (קניפ) תישארה תומדהש ישונא רבשמ ןיא .תוידגרטו םיעוריא
הקיסומה םלוע תא ,לגרסה תוכמ ךרד שגפ ולש הרומה תא ,בוהאל חילצה אל ומא תא ,ריכהל
היה אוהש ןמזב) תודיגב ךרד רקיעב ריכה םישנה םלוע תא ,םיבאוסמ םינגרמא ךרד רקיעב ריכה
הריירקו תודבאתה ןויסנ ,םישק םימס ךרד אצמ ותעושי תאו ,תונוז וא (ןבומכ ,תועפוה בוביסב
,המוחה .םשא אצמנו ,וישעמ לכ לע יבמופ ןפואב טפשנ אוה ,הז לכ ףוסב .םדמ הבוקע תיטילופ
לומ ,הירעו םוריע ,ףושח בצינ אוה וישכעו ,לודג שערב תסרוק ,םלועה ןיבו וניב הדירפהש
ןעוט ,תונמאה תוכזב .ןבומכ ,תונמאה ?םילאוש םתא ,המוחה תא ליפה ימו .איהש יפכ תואיצמה
.ימיטפוא תוחפל לבא ,יביאנ .םיכיבסתה ןמ תאצל ןתינ ,סרטוו

 

ביטומ ,היינשה םלועה תמחלמ תולווע דגנכ תצרחנה ותעד תא עיבמו סרטוו בש ,תיטילופ הניחבמ
תוברתה דגנכ ץצוח אצוי אוה .The Final Cut ,אבה םובלאב םג בכיכו ,ותריצי לכב רזוחש
לש יוכיד דגנכ ,םירז תאנשו תונעזג דגנכ ,ינויזיוולטה םוידמה לש תויטננימודה דגנכ ,תירלופופה
קלח .בזכאמה ןיאושינה דסומ דגנכו ,םילא ירבג םזיאו'צמ דגנכ ,םיינרמש ךוניח תודסומב םידלי
חוטב אל .םוידמה תרגסמב תויביטקפא לבא ,תויחטש םיתעל ,תורישיו תוטוב ולש תורימאה ןמ
.ררמצמ טושפ הז קור םובלאכ לבא ,תיתורפס הריציכ דבוע היה הזש

 

ריהבהל םיעייסמש ,םירורב םיילקיסומ םיביטומ המכב שמתשמ 'המוחה' ,וטנ תילקיסומ הניחבמ
המכ רבועו החיתפב רבכ עיפומ "יטילופה ףוריטה" ביטומ .רופיסב םייזכרמה םיאשונה תא
םירכוז םכבור) רזוח בושו םלענ ,ץצ אוה םג "השקה תודליה" ביטומ .ךרדה ךרואל תויצאירו
"םיריש" םג שי לבא .("We don't need no education" הרושב העיפומה תיזכרמה הניגנמכ ותוא
תא ללוכה ,Comfortably Numb לשמל ומכ ,הרפואה ןמ קתונמב ,םמצע תוכזב םידמוע שממש
,הדבועה ןמ םלעתהל ןתינ אל ךא .םלועמו זאמ רומליג בייד לש רתויב םילודגה םיאולוסה דחא
.םיאולוסו םוכחית ןובשח לע םיתעל ,יתועמשמ דוקימל םיכוז סרטוו לש םיטסקטהש

 

םירזועש ,םיחבושמ "םייעונלוק" םיטקפא רחבמ ליכמ םובלאה ,םידיולפה לש תרוסמה בטימכ
הקפהה .תיללכה םיאכנה תריוואו תושחרתהה תומוקמ ,הלילעה יווק תא ןיימדל ןיזאמל
תעמשנ (הברה ותונשקעב תוומה תא םלוכל השעש ,סרטוו םע ףותישב) ןירזא בוב לש תיעוצקמה
אל םלועמ ןוסיימ לש םיפותה .קדצבו ,ריקל ריקמ םיחבשל התכזו ,גנילרטש תוריל ןוילמ ומכ
היהש ןוויכ רקיעב ,םיעלקה ירוחאמ ןמזה בור אבחנ טייר דר'צירו ,םיקזחו םילודג הכ ועמשנ
.(ןיאקוקל רוכמ היה אוה) תינסרה תימיכ הלערת לש האישב הפוקת התואב

 

האיצוהשכ םג הלופכה תרוסמב הכישמהו ,לופכ ליניו טילקתכ םובלאה תא האיצוה EMI תרבח
סוחדל ןתינ היהו ,תוקד 79 ליכמ םובלאה .חרכהב קדצומ היה אל הז .קסיד יבג לע רואל ותוא
הברהל ךוסחלו ,תיסאלקה הקיסומה תיישעתב גוהנש יפכ ,ףופצ דחא קסיד לא רופיסה תא
(When the Tigers Broke Free) הרצק תחא הריצי ריסחה םג םובלאה .ףסכ הברה םישנא
,רבד לש ופוסב ,העיפוה איה ;סרטוו/קניפ לש ויבא גרהנ ובש ברקב הקסעו ,טרסב העיפוהש
התיה הנושארה תילטיגידה הרודהמב לילצה תוכיא .יחכונה םוינלימב אציש Echoes ףסואב
בוש םילימה לכ תא אורקל דואמ יוצר .קיזהל לוכי אל 2000 תנשמ רטסמירה לבא ,דואמ הבוט
.ררושמה ןווכתה המלו ,ימ דגנ ימ ,ךלוה המ טולקל ידכ ,בושו

 

רבעמ .הכרעהל יואר לבא םלשומ אל ,םייחהמ לודג לורנקור םובלא אוה 'המוחה' ,םוכיסל
ינתפאש טקייורפ הז ,םיבקונה םיטסקטהו םיענכשמה םינחלה ,הרישעה תילקיסומה הקפהל
,דואמ קוחר ןאכ וכלה דיולפ קניפ .המילחה םרט ונממ ,קומע רבשמל הקהלה תא סינכהש
לע העיפשהש תונמא תריצי םדי תחת ואיצוהו ,קורה םלועב תושעל גוהנש המל רבעמ הברה
ןוויכ ,םובלאה תא םירחה הקירפא-םורדב דייהטרפאה ןוטלש .םיבר םישנא לש םהייח
םגו .הרטיגה םע םש היה סרטוו ר'גור ,ןילרבב הלפנ המוחהשכ .ינכפהמה רעונה תא שמישש
ןיבו וניניב ההובגה הדרפהה תמוח לש התמקה רואל ,ןיטולחל יטנוולר הזה םובלאה םויה
9.5/10 :ןויצה ,הרקמ לכב ?םיעדוי אל ונחנאש והשמ עדוי ר'גור ילוא .םיאניתשלפה
תפסונ האירק
Pink Floyd - The Wall - DVD

 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com