חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב

Polytown - Torn-Bozzio-Karn David Torn, Mick Karn, Terry Bozzio
Polytown

1994 CMP Records
Germany / UK / USA

(53:18)

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
26/1/03


םע םוי 15 ירחא ונממ םיאצויו ,הז יבג לע הז םירתלאמ ,תוטלקה ןפלואל םיסנכנ םישנא השולש
םלועב 'םיבשחנ'ה םיטסירטיגה דחא אוה ןרוט דיויד .הזה םלועה ןמ אלש ילטנמורטסניא םובלא
רתוי-העודיה Japan תוקהלמ עיגה ןראק קימ דירחהל-רשכומה טסיסבה .הפוריאב קורהו ן'זויפה
הפאז קנרפ םע ולש הריירקה תא לחה ויזוב ירט ףפותמה .תוחפ העודיה Rain Tree Crow תקהלו
.ןפלוא-ןגנכ רקיעב ,םיינמז םיבכרה לש ןווגמו תיביסרגורפה UK תקהל םע ךכ רחא ,ןואגה

 

םיוות ןגנל ןכומ ונניא ,ונייהד) הרושה ןמ םיטסיסב לש הדובעה תומרונל ענכיהל ברסמ ןראק
םישיחרת רציימה ,האלנ-יתלב רייצ אוה ןרוט .(וביבסמש םיבכוכה תא תובגל ידכ דואמ-םיכומנ
םייפוסוליפ םיגיגהו םייטמרד םיאולוס ,לילצ-יחיטש קפסמ אוה ;תמא-ןמזב םידגונמ םיילקיסומ
יתעמשש רבד םוש ומכ תעמשנ אלש ,תילטניירוא םיפות תללוס ותיא איבמ ויזוב .םילימ אלל
תורחא תויוברתמ דומלל ןכומש יאקיסומל תיעוצקמ תורגב-תדועת םה ולש םיעוציבה .ןכל םדוק
.םיעורפה וירוענ תשרומב קפתסהל אלו

 

םירירש ןיגפהל זיעמ אל םהמ דחא ףא לבא ,דסחב םיזואוטריו םה השולשהש ןייצל רתוימ
תא םינוב םה .ותומלשב טלקוה אל םלועמש םלש םובלא ךותמ רחבנ קרפ אוה עטק לכ .םניחל
.תודוסיה ןמ לכה בוש םינובו לכה תא םיקרפמ ,היתודוא םיחחושמ ,התוא םיבציימ ,הריוואה
,וטוק ,הקינומרה ,דנומאה ,פייט לש 'םיפול' ,תויסאלקו תוילמשח תורטיג :םישרמ םילכה ןווגמ
ןארדוב ,םייחרזמ השקה ילכ ,(הז המ יתוא ולאשת לא) הדיד ,סאב טנירלק ,סלטרפ סאב ,רתנספ
.דועו (ל"נכ) קאבמוד ,(ולאשת לא)

 

.יתרגש םוי אל והז ךא .תילטיגיד הטלקה תוכיא לומ לא םעפנ ןיזאמ ומצע אצומ םוי לכב אל
הזה םובלאהו ,םלוה יתרתחמ ןיטינומל התכז רבכ תינמרגה CMP תרבח לש הטלקהה תוכיא
םימ ומכ הלולצ עמשית הקפההש גאד ,הרבחה ל"כנמ ,רקנר טרוק :ךכל הבוט החכוה אוה
םתס אל ,םמצע הניגנה ילכ ךותב בשוי אוה וליאכ שח ןיזאמה .הזמ תוחפ אל ,םייתפרצ םיילרנימ
אל טרפ ףא .םיפשור ,םימשונ ,ןוימד לכמ רתוי םייתואיצמ םיעמשנ השקהה ילכ .ןפלואה ךותב
הטלקהה תוכיאל לגרתהל ץלאנ רבכש ימל דחוימב ,בושח הזו .יאנכטה לש תודחה וינזואמ קמח
.םיעבשה תונשמ םדקתמה קורה לש המיהדמ-דימת-אלה

 

.יטקלקא תויהל ששוח אל 'ןואטילופ' לש רוסמה תווצה ,םייסופיט םיינקירמא םירקורל דוגינבו
לא תינלבסה השיגב אטבתמ הז .קוחרה חרזמה ןמ תואב וירטה לע תוילקיסומה תועפשהה רקיע
.עובציא-תוריהמב תורחתהל וא ברברתהל אלש הייטנב ,תוחונינב ,רותליא ךות הריציה תיינב
,ויזוב .חתמנה ןמזה לש היצקנופב תויאמצע תויושיכ ,םמצע םילילצב ,ןמזה בור ,זכרתמ ןרוט
שחנ ומכ םהינש ןיב לחוז ןראק .ףופיתל תעגונה תיברעמ האשילק לכמ רשפאה לככ ענמנ ,ודיצמ
תושעל אבש טסיסב אל הז .דחא ףא ליבשב דבוע אל אוה .ןונשו ינריע ,ימומרעו קמקמח :הרבוק
.ןיינעמ דימת לבא ,עשורמ אוה םימעפל .תכללו ולש תימויה תא

 

ינא .הלאכ םירבד ונעמש רבכ .ןיוש ,ונ .םדקתמ קור אלו ן'זויפב רבודמ יכ ודיגיש ולא ואובי דימת
םישיש ,ןכ ומכ .זא'ג לע וקלחב ססובמ ן'זויפ ירהו ,זא'ג לש רגרג-ץמש-לדב וליפא ןאכ אצומ אל
וא דצ-לילח וא ןורטולמ ןאכ ןיאש ןוכנ הז .םיעבשומ םירקור םה בכרהה ןמ םיזוחא השישו
ללוכ ,ןאכ םיאצמנ םייביסרגורפה םיטנמלאה לכ לבא ,יסאלקה גורפב ומכ ,תינופמיס תרומזת
.יטסינויסרפמיאה םרזה לש דחוימב ,תויסאלקה תועפשהה

 

תא קר םישוע תונרקסו ןיטינומ ילעב םיאקיסומ השולש ובש ירחסמ-יתלב םובלא אוה 'ןואטילופ'
יתאצמ אל .הקיסומה ףנעב םיתימע המכ רובע םגו ,םמצע רובע רקיעב םיבהוא תמאב םהש המ
רבע-תואחסונ לע תוססבתה ןיא ;והשלכ ףתושמ הנכמל הדירי וא ,ןיזאמל תופנחתה םוש
.םינמוימ םילייטמ ידי לע וסמרנ םרטש םיכושח םיקיקנב ליהבמ עסמ הז .ןמצע תא וחיכוהש
9/10 :ןויצה .ןובשח לש ופוסב תמלתשמ םג ךא ,תרכונמ תצק האצותהDavid Torn - Cloud About Mercury

U.K. - U.K.

Bill Bruford - Master Strokes 1978-1985
 ?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com