חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


RDM - Contaminazione Rovescio Della Medaglia (RDM)
Contaminazione (Contamination)

1973 RCA Records
English version: 1975
Reissue: 2003 BMG Italy
Italy
(35:37)

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
21/06/2004

םובלאה .ןאכ אל לבא ,בזכאמו עגיימ יד רופיס ,םיתעל ,תויהל יושע יקלטיא םדקתמ קור
םובלאה .תיקלטיאה RDM תקהל לש הריציה תגספ תא גציימ (תירבעב ,'םוהיז') "הנויצאנימאטנוק"
.1973 רבמצדב בנגנ הלש םדקתמהו רקיה הרבגהה דויצ לכש ינפל רצק ןמז הילטיאב רואל אצי
האצי "םוהיז" לש תילגנאה הסרגה רשאכ :םישרפמה ןמ חורה לכ תא םיאקיסומל האיצוה הבינגה
הריירקה לרוגב הלוע היה המ ןיימדל קר רשפא .המייקתה שממ אל רבכ הקהלה ,1975 תנשב רואל
.הזה רעצמה ילילפה עוריאה אלול RDM לש

 

ןונגס .ךאב ןאיטסבס ןאהוי לש הריירקב םלוכ םיקסועה םיעטק 13 ללוכ תיסחי-רצקה םובלאה
,ןשרוטסיד דצל ולבמ'צ .ףגמה ץרא לש גורפב הצופנ העפות ,קוראב ןיבו קור ןיב בלשמ הנחלהה
ןגרוא דצל גומ ,(בולצאב הקירנא יאול יאניטנגראה ןיחלמה תאמ) םינייוצמ םייתרומזת םידוביע
,העיתפמ הקימניד לע םירמוש םיעטקה ,תילקיסומ הניחבמ .רפסה יפל קור-גורפ רוציקבו ,יתייסנכ
,(רעצה הברמל ,שטיקב םג עגונו) םיתעל ירסובו ינוניב ןיידע ידולמהו ינומרהה חותיפהש תורמל
תא ןיבמ אלש ימ .םימדוק םייסאלק םירמוח לע תמזגומ תוכמתסה לע רבודמ רשאכ דחוימב
לש הרמיזה תונורשכש תורמל ,תילגנאה הסרגה תא גישהל ףואשל יושע תיקלטיאה הרישה
.ןפוד-יאצוי םניא ינירלב וניפ (ףפותמה)

 

הקפה ;םינווגמ םידוביע :הילטיאמ ואציש םימוד םיגשיה תמועל הזה םובלאב תונורתי ינש
הריציל ליבומ (סקימהו) הטלקהה תונמוימו דוביעה תויונמוימ ןיב בולישה .תחבושמ תילקיסומ
תיזואוטריוה (דחאכ תילמשחו תיסאלק) הרטיגה תניגנ .תוחפל הנש םישולש הפי דמעמ הקיזחהש
םיאשינ םה דחיב .ןיינעמ גולאיד םירצוי ,וניטאבס יד וקנארפ לש תונדילקה ירושיכו הטיו וזנא לש
המגודהמ תחלצומ רתוי הברה הרוצב לורנקורה םע הלועפ תפתשמש ,תינופמיסה תרומזתה יפנכ לע
.הנזאהל לקו ,דואמ רהמ "רבוע" םובלאה ןכל .לשמל ,1968-1970 םינשב "לפרפ פיד" לש תעלוצה

 

הז) םילקש 100 הווש אל ילוא אוה .הזה קסידה לע גוגחל םילוכי יקלטיא םדקתמ קורו ךאב יבבוח
םילכה תומכ .תונזאה המכ הווש טלחהב אוה לבא ,(תונפסאה תרתחמב לבוקמה ריחמה
תפסותב םימכתסמ ולא לכ – ףסומ ךרע קינעמש ינופמיסה חפנה ,הלועמה הקפהה ,םיפתתשמה
םע .הלאקסה לש ןוילעה קלחב תאצמנ תיתקפה-תינכט הניחבמש ,יקלטיאה ןונאקל תיתועמשמ
אל אוה תימלועה תורחתבו ,םידקת-ירסח םיאיש ןאכ ןיא תילאוטפסנוקו תיתנחלה הניחבמ ,תאז
8/10 :ןויצה .תורדהנ םינש ןתואמ םייטירבה םיגשיהל הוותשמ

 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב
...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com