חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


In Extremis Thinking Plague
In Extremis

1998 Cuneiform Records

USA
(52:31)
ThinkingPlague.org

ןמטיירב ירוא :תרוקיב

14/05/2004


קורה תליהק תא םלהל סינכהש םובלא םיעשתה תונש ףוסב האיצוה "הבשחמה תפיגמ" תקהל
ביסרגורפ"כ ותוא גייתל רשפא .ךכ לכ יטמרד יוטיבב שמתשהל רשפא םא ,תימלועה םדקתמה
יתונמאה םרזה לש ינרדומ לוגלגכ ,(Avant-Prog וא Avant-Rock :תילגנאב) ,"ידראגנאווא
תפומו המגוד הווהמה םובלאכ וא ,(רוציקב RIO וא ,"ויר") "היציזופואב קור" יאפוריאה
.גשיהה לע רוזחל וזה הקהלה החילצה ךכ רחא אלו םדוק אל .תוימנידו ןוויג ,המיא ,םוכחתל

 

שודג הכ ,ןכותב סומע ךכ לכ םובלאה .דבלב תחא הנזאה ירחא התוא ןיבהל רשפאש הריצי אל וז
תולגלו בושו בוש ול ןיזאהל רשפאש דע ,םייומס םילילצו תוינפת ,תועתפה ,תובכש-לע-תובכשב
תונמא תריצי הדי תחת האיצוה קיירד בוב לש הקירבמה תילקיסומה הקפהה .םייובח םירצוא
,רדוק םובלא הז .עוציב ידכ ךות המצעב קפס הליטמש ,הכרעהו הבשחמ תררועמ ,תעקשומ
,יפא ,עיתפמ ,עגושמ ,יפוסוליפ ,יגארט ,ירבאקמ ,ינציל ,יטמרד ,יניצר ,ידוראפ ,תועמד דע קיחצמ
.םלשומ-יתלבו םלשומ ,ינקפס ,ידרוסבא

 

ילכ ,סאב) קיירד בוב ,(דועו םינחל ,םידילק ,תורטיג) ןוסנו'ג קיימ םה ןאכ םייזכרמה תונורשכה
ןווגמ) סיראה קראמ ,(דועו השקה ילכ) ןמרק דיויד ,(סקימ ,תילקיסומ הקפה ,הריש ,םינוש הניגנ
םיאקיסומ לש תננוחמ הצובק וז .דועו (םידילק) לטוה ןייש ,(הריש) ירפ הרובד ,(הפישנ ילכ
.ונימי לש (הנטקהו) תימואלניבה קור-טנאוואה תרתחמב דואמ הליעפ הקלחש

 

הרוש ?תללוהמ תפומ תריציל ("יווד שרע לע" :תילגנאמ םוגרת) "סמירטסקא ןיא" תא ךפוה המ
,תינתמיא תילקיסומ הקפה (ב ;םייטסינרדומ ,םיידוחיי ,םיבכרומ םינחל (א :םימרוג לש הכורא
דחוימב ,םיברועמה לכ דצמ יתפומ עוציב (ג ;ןפלואב ןויסנ לש תובר םינשו ,בר ןורשכ תשרודה
ןוזח (ה ;לד דחא עגר םהב ןיאש םידוביעב הרידא העקשה (ד ;הרישהו םיפותה ,םיטסירטיגה דצמ
.תרדוק תוניצר ןיבו רומוה ןיב רידנ ןוזיא (ו ;תואשילקמ יקנו לשב ,רגוב יתונמא

 

.עקר תקיסומכ ול ןיזאהל דואמ השקש םובלא הז ,הירוטסיהב תורחא תובר תפומ תוריצי ומכ
תיחטש הנזאהב .םיריהמו םילק םיקופיס קינעמ ונניאו ,ןיזאמה ןמ האלמ בל-תמושת עבות אוה
,עפושה ןוימדב ןיחבהל רשפא הקומע הנזאהב קר .ךחוגמה לובג לע ,ןיטולחל ערפומ עמשנ אוה
תכלל םהל רשפיאש ץמואבו ,םיברועמה םמצעל ולטנש תיתונמאה תוריחה ,אירבה רומוהה שוח
.םלועה תיסולכוא בור לש הלדה תיביטינגוקה התלוכיל רבעמ הברה ,ךכ לכ קוחר

 

המגמל םימיאתמו ,ןיטולחל טעמכ םיטשפומ םה .חוציפל לק זוגא םניא םייפוסוליפה םיטסקטה
איה תויטנלוויבמאה ,שארמ יופצ וניא רבד םוש ,וילאמ ןבומ וניא רבד םוש :םובלאה לש תיללכה
הלועה תועמשמ לש יללכ סופד לע רבדל ןתינ ,תאז םע .יפוסניא אוה תונשרפה בחרמו ,תואיצמה
ותויחצנב הרכה ,עבטה ינתיאמ הקומע הדרח ,תישונאה תוברתב ןוחטיבה דוביא :םיבותכה ןמ
הנובתב לוזלז ,םויקה לש ותועמשמ-רסוח םע (םנמא ,השק) המלשה ,דימתמה יונישה לש
.יעמשמ-בר דואמ ,טשפומ דואמ לכה ,רומאכ .םייחה לש ירשפאה םפוס לע םירוהרהו

 

תא חינזה אל אוה .ינרדומה םדקתמה קורל דואמ ץימא ןוויכ ןמיס In Extremis ,םיוסמ ןבומב
זיזהלו תומכסומה לכ תא רענל ןכומ היה ליבקמב לבא ,בטיה-יונב ןחל לש ותובישח תא ,הידולמה
תא ביצמ אוה .קור-גורפה לש תרניכב "ןוילע םודא וק" עבוקש םובלא הז ,ןכאו .המידק לובגה תא
עמשנ ,רבעב היהש המ ."?םיכחמ םתא המל !יירחא" קעוצו ,תותיחנ תדמעב וינפל אבש המ לכ
תונשדח ,המכוח ,הבשחמ ,הקיסומ הברה ךכ לכ סוחדל רשפא םא יכ ;ינדחפ ,ינטשפ ,יביאנ וישכע
ויה םיעבשה תונשב וטלקוהש םימובלאה בורש ירה ,תורצק תוקד םייתשו םישימחב תויתריציו
.רקי ןמז לש בוצע זובזב

 

לבח" ,"הבינגמ" ,"המיסקמ" ,"הדומח" ,"הפי" ,"המיענ" הקיסומ ןאכ עומשל הפצמ והשימ םא
והשמ רצי אוה :הב ולשכנ םינמא רופסניאש המישמב דמע ןוסנו'ג קיימ .הדבתיש ירה ,"ןמזה לע
אוה ,ןוכנ .(ןיזאהל חרטיש ץמוק ותוא :ןוכנ רתוי) אבה רודל שדח ןקת רצויו ,תואתשה ררועמש
שי .עודי אל רבקב לכ-רסח תמ טרצומ םג לבא ,הילגנאו ב"הרא לש תוריכמה ידעצמ תא שבכ אל
.החלצהב קר דדמנ ףוריט ןיבו תונואג ןיב קחרמה :רווראק טוילא םעפ רמאש אלפנ טפשמ

 

ןווגמ ,סונייקוא ומכ קומע ,לודג םובלא הז .תונואג תגספ אוה In Extremis ,האצותה ןחבמב
םג וב שי ,תאז םע .רדוקו רגוב ,שודגו עקשומ ,ינוציק ןפואב הנזאהל השק ,םמצע םייחה ומכ
לוכי םדקתמ קור םא .הווקת לש השוחת ררועמש ,רידנ בל ץמוא ,םייח תחמש ,ףרוטמ רומוה
10/10 :ןויצה .תווקלו תויחל המ ליבשב דוע שי ,םיהדמ ךכ לכ תויהל

 
Thinking Plague - In This Life

Thinking Plague - History of Madness

 
 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב
...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com