חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Trace - Birds Trace
Birds
1975 Sire / Phonogram Records

Holland
(47:23)

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
21/09/2003

םינשה ןיב םייסאלק םיינופמיס םדקתמ קור ימובלא השולש האיצוה תידנלוהה "סיירט" תקהל
ןיבמ בוטה תויהל רומא ,יתארק ךכ ,(הקהלה םשכ ,"סיירט" ומשו) ןושארה .1974-1976
,עצוממ יאפוריא-ברעמ יביסרגורפ טילקתל תינייפוא המגוד הווהמו ,ינשה אוה "זדריב" .השולשה
,ינוניבלא ומכ םיניחלממ רורב ןפואב תעפשומ הקיסומה .ביהלמ םיתעלו ידמ ינרמש םיתעל
םיבבוש אל "סיירט" .הביבסל תיתודידיו הלילק השיגב תנייפואמו ,ךאבו טרצומ ,ידלאויו
ןיא םג לבא ,'גנילדוי' השועש סוקופמ ריל ןאו סית ומכ ערפומ ןלוס םהל ןיא ,ELP ומכ םיצימאו
.י'גויפר וירטה תא גיהנהש זארומ קירטפ ומכ ןמוימו קירבמ ןדילק םהל

 

תיגורפה הניצסה יבבוח .הסונמה ןדילקה ,ןדניל רד ןאו קיר קפס אלל אוה היישילשה גיהנמ
ונניא ךא ,תודלקמ לש בחר לנסראב שמתשמ אוה .Ekseption הקהלהמ ותוא םיריכמ תידנלוהה
תא םיאלממ ולש םירמגנ-יתלבה םי'גפראה .רנא'זה לש לעה תגילמ וירחתמ ומכ ידוחייו ירוקמ
הרישהו םיסאבה ,תורטיגה .ילסומ ןאיא דקפומ השקהה ילכו םיפותה לע .הטלקהה תוקד בור
ותוידנלוה תא ריגסמ םלשומ-אלה ילגנאה ואטבמש ,קלא ןאו פאיל םלוכ םיכייש תינוניבה
.ךכש בוט ילואו ,תומועז קלא ןאו לש תוילקאווה תוחלבהה .תוריהמב

 

7 עטק) 'ב דצ ךא ,תיתועמשמ הריצי אלל טעמכ ןזואה דיל רבוע ירוקמה ליניוה טילקת לש 'א דצ
תא דואמ םיריכזמש דוביעו ןחל םע (King Bird) תוקד 22 ךרואב הינופמיס-ינימ גיצמ (האלהו
,דנומאה ,יתייסנכ ןגרוא ,ולבמ'צ ןיב בולישה .הפוקת התואמ 'ץניפ וא סוקופ תקהל לש הדובעה
.עבוקמ טעמכ ,םזגומ יקוראב-ירצונ ןווג הקיסומל ןתונ דועו טניוולק ,ןורטולמ

 

םיידולמ וא/ו םיירוקמ םיביטומ חסנל השקתמ אוהו ,םימיהדמ םניא ןדניל ןאו לש הנחלהה ירושיכ
םידוביעב תוינפת לש לודג רפסמו ינכט ןוויג ,םיידי תוזירז לע ןעשנ אוה ןמזה בור .םיקימעמ
םיכלהמו תוקוחש תוצנדק ,תויטסיציסאלק תואחסונ לע ידמ רתוי ךמתסמ אוה .םיריהמה
םג .םיעבשה תונש לש דנלוהל רשאמ רתוי 17-ה האמה לש הילטיאל םימיאתמה םיינומרה
.ןפוד יאצוי אל ולש םייזא'גה םירותליאה

,ותוכזל רמול המ הברה ןיא ,ןזואל םיענ םובלא הזש תורמל ,םוכיסל
.החכישה לש יפוסניאה סונייקואב עבט עודמ ןיבהל רשפאו
7/10 :ןויצה

 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב
...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com