חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Univers Zero
Ceux Du Dehors

1981 Cuneiform Records / 1992 (CD Re-issue)
Belgium
(50:09)

Univers-Zero.com
ןמטיירב ירוא :תרוקיב
21/05/2003

ןוזח גיצמ אוה .ינרדומה םדקתמה קורב רתויב םיבושחהו םיקתרמה םימובלאה דחא והז ,יתעדל
אוה ,2003 תנש דע בכרהה קיפהש םימובלאה תנומש ךותמ .לוכיעל השקו ימיספ ,ליהבמ יתונמא
:ותוא ובהאי קור-גורפה יבבוח תייסולכוא ךותמ טועימ קר ךא .םהבש םישבוגמה דחאל בשחנ
.לפאה דצה לש לפאה דצל ךייש אוה

 

,בר ןמז תורזח התשעו לסירב ריעב 1974 תנשב המקוה (UZ ןלהל) תיגלבה וריז סרבינוי תקהל
שולש קר ןושארה המובלא תא UZ האיצוה ןכל .Nivelles המשו הנטק הרייעב ,רומח ינוע יאנתב
.זא דע עמשנ אל ותומכש ,ידוחיי ןונגס הקהלה השביג הטלקהה דעו המקהה ןיב .ןכמ רחאל םינש
ןוזמירק גניקו דיוז טרא ,המגאמ ויה םימוד םירבד וניחלהשו הפוריאב ולעפש תודיחיה תוקהלה
ה'זור טסירטיגהו (Daniel Denis) ינד לאינד ףפותמה לש םתגהנהב .(הז בלשב ,הקרפתה רבכש)
תונש ףוסב ביבא-לתב רקיב ףאו) Present בכרהה תא םיקהל ידכ 1979 תנשב UZ תא בזעש וגירט
,יקצרדנפ ,גרב ןבלא ,יקסניוורטס ,קוטראב) תיסאלק-ואינ הקיסומ ןיב UZ הבליש ,(םיעשתה
לש ויתוריצי ןיבו תיאפוריא-חרזמ תיממע הקיסומ ןיב ,ירזכא םדקתמ קור ןיבו (סבייא סלר'צ
.טכרבוי רבלא ינומלאה יגלבה ןיחלמה

 

ינרדומה קורה תניצס ךותב בלתשהש ,ידראגנווא ןונגס-תת ,המצע תוחוכב טעמכ ,החתיפ UZ
וכלשוה תוינקירמאה תועפשהה לכ .הפוריא יבחרב םיעבשה תונש ףוסב החתפתהש תיתרתחמה
רשפאה לככ תקחרתמה ,תינונגסה תוילקידרה .הליחת הנווכב ,קחמנ זולבה .הדיצה תונדפקב
,Chamber-Rock ומכ םיחנומ .גוויסב תויתייעב הרצי ,הרוחש הקיסומ לש ןממס לכמ
אל רבכ 'םדקתמ קור' חנומהש הדבועה םע דדומתהל וסינ Avant-Prog וליפאו Avant-Rock
.היתוכישממו UZ לש הקיסומה תא ליכהל ידכ קיפסמ שימג

 

:UZ לצא תנצקומ הסריגל הכוז (תיסאלק הקיסומו לורנקור ןיב בולישה) םדקתמה קורה תחסונ
ןוויכ ,ילמשח סאבו תירלודומ םיפות תכרעמ :ונייהד) בצקה תדיחיב קר (ללכב םא) אצמנ "קור"ה
ןמ ולוכ בואש ילקיסומה םילימה רצוא ךא ,(רומאכ ,וגירט םע דחיב המלענ תילמשחה הרטיגהש
םיאקיסומ לע העיפשה ןכא הקהלהש אלפ אל ןכל .1600-1980 םינשה ןיב תיאפוריאה הקיסאלקה
לש דסיימה ןיערגל הפרטצה 1978 תנשב .םיקתוע הברה הרכמ אל ךא ,תשביה יבחרב "םייניצר"
.רלטאק סירכ םיקה התוא ,'היציזופואב קור' תעונת

 

םיבכרהמ םמצע תא ןחבאל ידכו ,רשפאה לככ יאפוריא-ברעמל םהלש לילצה תא ךופהל ידכ
,ןוסאב ,בובא :"םייקור-יטנא" הניגנ ילכב UZ לש םיאקיסומה ושמתשה ,םירחא םיילמשח
,הייסנכ ןגרוא ,ליפשנקולג ,תילגנא ןרק ,רוניכ ,הלויו ,ולבמ'צ ,םוינומרה ,טנירלק-סאב ,טנירלק
םירצק הריש יעטק םג םיסנכנ הזה סקימה ךות לא .דועו (Hordy-Gurdy) ידרוג-ידרוה
.םירזייסיתניסו םידיחפמ םיטקפא ,הפש-ירסחו

 

םייביסרגא םיעטקה ןמ קלח :םמצע לע רוזחל אל ידכ השק ודבע UZ לש םיניחלמהש רכינ
קלחו ,(תינופמיס תיסאלק הקיסומ ומכ תצק) םירהרוהמ קלח ,(לורנקור ומכ תצק) םיריהמו
םיעצמאב תרבעומ הפורצה המיאה תשוחת .(חתומ טרסל לוקספ ומכ תצק) ןיטולחל םיטשפומ
ןיב םידח םירבעמ ,"םילוענ" םיילגעמ םינבמ ,עיתפמ ףוגיא ,תיתיזח הפקתה :םינווגמ םייטקט
הליחתב עמשיהל יושע הז לכ .תוימואתפ תוריצעו םיינוציק םירומזית ,םילקשמו תומצוע
תוריציה תופסונ תונזאהב ךא ;רתוי בושח עוריאל עקר-תקיסומ ומכ קר (הנושאר הנזאהב)
וא םימיענ הריש יעטק ,הרטיג לש םיריהמ םיאולוס םהב ןיאש תורמל ,ןמצע תוכזב תודמוע
.ירחסמה קורה םלועמ תועיגרמ תואשילק

 

ליגרכ ,םייתפומ ("ץוחבמ םיאצמנש ולא" :תיתפרצמ) Ceux Du Dehors םובלאב םידוביעה
תיבקע תילקיסומה הקפהה םג .התוכיאב ןפוד-תאצוי עוציבהו רומיגה תמר .הקהלה לצא
לבא ,תילמשח הרטיג העיפומ אל ,םנמא ,ולוכ םובלאה לכב .ההובג הטלקה תוכיאב ,תינויגהו
,(םידילק) קריק ידנא ,(סאב) סרגס איג ,(םיפות) ינד לאינד לש הדובעה .שגרומ ונניא הנורסח
.בר ןויסנו תולשב ,ימצע ןוחטיב לע הדיעמ (רתימ ילכ) רייפנה קירטפו (הפישנ) ןמקרב לשימ

 

,Happy Family תינפיה הקהלה תועפשומ המכ דע יתנבה ,הז םובלאל יתנזאהש ירחא קר
קר ולאו) UZ לש םישודיחהמ רוטקרטה תמקנ תילארשיה הקהלהו Xaal תיתפרצה הקהלה
םיניזגמב יתארקש יפכ ,Ceux Du Dehors לש יתרוקיבה ןיטינומה .(!דוע שי .תואמגוד שולש
ןמ ,הלודג תיאפוריא םיטילקת תרבח לש יוביגל הקהלה הכוז התיה םא .הובג ,תשרה יבחרבו
הצפה לש ןיינע קר םימעפל אוה ירוטסיה דמעמ .תיתוברת ךרד-ןבאל םובלאה ךפוה היה םתסה
.םיטילקת תורבח לש םיל"כנמ םע םיבוט םירשקו תימואלניב

 

UZ העיגמ ,(תוקד רסירתכ ךשמנ םהמ דחא לכ) לשמל ,DenseCombat םימיהדמה םיעטקב
וירבחו ינד לאינדש אלא ;םירקור-דראהו םיטסילאטמ םג ומישריש ,תורידנ חתמו היגרנא תומרל
דימת םה .םינומרוה-ףוטשו ריעצ ונניא םהלש דעיה להק .המצועה ןחלופל םעפ ףא םירכמתמ אל
המרל תדרל ןילנרדאל תתל ידכ ,תויטיאו תוגונ תוידולמ טברשלו חתמה תא רובשל םידיפקמ
ךא ;תולעפתהה תשוחת התוא תא ילצא וררוע תוריציה לכ אל ,תונושארה תונזאהב .הריבס
,'וריז סרבינוי' לש גיאדמהו ינוג-ברה םלועה תומוהת לא רתוי קומע יתללצ תואבה תונזאהב
ללגב זא .רמול המ םהל שיש ,םיצורח ,םינכ ,םירידנ םיאקיסומ לש הרובחב רבודמש יתמשרתהו
10/10 :ןויצה ,תוניצרהו ןוזחה ,תונשדחה


 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב
...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com