חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Xaal
Seconde Ere

1995 Musea Records

France
(38:48)

ןמטיירב ירוא :תרוקיב

יהיו .גורפ יהיו :Xaal תקהל רמאתו .םוהת ינפ לע תפחרמ םולכ-חורו ,והובו והות התיה ץראהו
ךומנ לילצ :םוקיה תישאר ומכ עמשנש המב חתפנ הזה יתפרצה םובלאב ןושארה עטקה .גורפ
.ןושארה ןופייטה תא עינתמש (םיוות השולש) טושפ ביטומ חיגמ םוקמושמ .ליעפ שעג-רה ריכזמש
םד-יאיפקמ םירזייסיתניס ,םייטנטילימ םיפות ,קומע סב תללוכה המילא הפקתהל ךפוה ביטומה
.תניוצמ תורטיג תדובעו

 

איצוהש (םיינוציח םינגנ ףוריצב) יתפרצ וירט אוה (הזה םשה תא םיאטבמ ,רבתסמ ,ךכ) "לאז"
תוחפ אל ןיינעמ ,("ךרדה לע" ,תירבעב וא ,En Chemin) ןושארה .קרפתהו םימובלא ינש קר
.בוט תוחפ טלקומ לבא ,תילקיסומ הניחבמ

 

רתוי ןנער עמשנ ,הרטמב רתוי דקוממ ("היינשה הפוקתה" איה ומש תועמשמש) ינשה םובלאה
.ןירותסמ לש השוחת דימת םיריתומו ,ןוחטיבב םיעצובמ ,תונדפקב םיבותכ םינחלה .רתוי קזחו
קור שוריפב הז .לאטמ אל יאדווב הז ,זא'ג שממ אל םג הז ,ן'זויפ קוידב אל הז :תועטל רשפא יא
.םייניעה ןיב רשי ןווכמש ,ימיספ ,ינרדומ םדקתמ

 

אטבל עדוי טסירטיגה ;תוכומנ תומהנו תוהובג תוקאנ ןיב ענו ,אלפנ עמשנ (Fretless) סלטרפה סב
ימניד דענמ ןיגפמ ףפותמה ;ידמ םילתופמ םיאולוסב אוטחל ילב ,תמלשומ הרוצב ומצע תא
וא םירתוימ םישוטיל ילב ,ןיטולחל היח תעמשנ הטלקהה .קבחמו הרוי ,טעוב ,ףטלמ :בחרנ
:הנממ לובסל םיטונ לאטמו קור יבכרה ידמ רתויש הנוכת וז) ידמ-םימלשומ עמשיהל תונויסנ
.ונממ תונהל ידכ הובג םוילווב עומשל ךירצש םובלא הז .(תישונא-יתלב תעמשנש ,תמלשומ הקפה
.הז תא שרוד טושפ אוה

 

תקהל לע תצק יתבשח .תועפשהבו ילקיסומה ןוויכב Xaal תא תוריכזמש תוקהל אוצמל יתיסינ
.הלשמ לוק שי תאזה היישילשל לבא .וריז סרבינוי ילוא ,ןוזמירק גניק תצק ,תיתפרצה המגאמ
,דחוימב ההובג הנניא םירבעמהו םידוביעה לש םוכחיתה תמר ןיטולחל ילטנמורטסניא םובלאה
הדוקנה ןכא וז .הרטיגה לע רקיעבו ,םירותליאה לע תנעשנ הקיסומה .םיינכפהמ םניא םידוביעהו
.םייביטקפא םמצע םינחלהש תורמל ,בכרהה לש הקזחה

 

,ישילשה עטקה דקומ אוה ,תיתפרצ הקיסומב ץופנ טנמלא ,תויחרזמ תועפשה גופס ןופוסקס ולוס
.םנדבוא לא קחרה םיאקיסומה תא ףחס ימואתפ ודנרוט וליאכ ,העיתפמ המהנב םייתסמש
,םיניינעמ םיביטומ :השימחה לכ ןיבמ ןיינעמהו חלצומה הארנה לככ אוה (Piege) יעיברה עטקה
הרטיגה הליבומ תוידולמה תא ;והנשמל דחא חור-בצממ םיבוט םירבעמו םינטק םיאיש רורצ
(Force) םייסמה עטקה .חוכב הב תקבאנ (םיפות-סב) בצקה תדיחיו ,(הרטיג-רזייסיתניס יוביגב)
.תכרעמה לע ונורשכ תא חיכוהל תונמדזה ףפותמל קינעמו ,ףייעתמ ונניאש ןקירוה לש גוס אוה

 

תוילאיר תויתונמא תורטמ ומצעל ביצמ אוהש ללגב רקיעב חלצומ םובלא הז ,רבד לש ופוסב
ןושארה המוימ תושונאה לש הרופיס לכ תא ףיקהל רמייתמ אל אוה .הכלהכ דדומתמ אוה ןתיאש
םיאקיסומ השולש תאמ ,תודירטמ תוילקיסומ תורעס לש םיטוטרש השימח תתל אלא ,םויה דעו
8.5/10 :ןויצה .יבטימ רשוכב םתוא תספותש היחו תניוצמ הטלקהב ,םישיגרו םייטגרנא

 

 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא ,ואו") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא ,ואו") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה ,ואו") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ ,ואו") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב

ישאר דומעל הרזח

Mitkadem.co.il