חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Sacred Baboon Yezda Urfa
Sacred Baboon

1976 Syn-Phonic Records
USA
(40:08)
yezdaurfa.com

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
9/2/2004

ירבח .1981 דע והשכיא דורשל החילצהו 1973 תנשב וגקישב המקוה "הפרוא הדזי" תקהל
דוגינב .Gentle Giant םע Yes לש עשעשמ בוליש ומכ עמשנש ,יסאלק םדקתמ קור ושע הקהלה
וגאד לבא ,הליחת הנווכב תויוטש ובתכ הקהלה ירבח ,ןוסרדנא ןו'ג לש םיטסקטל ףירח
אוה ,"שודק ןובאב" ,םהלש ינשה םובלאה .תקפסמו תשבוגמ ,תקדוהמ היהת דימת הקיסומהש
.ההובג עוציב תמרו םינייוצמ הנחלה ירושיכ גיצמה ,הנהמו דומח טקייורפ

 

רוציל וחילצה הפרוא הדזי ,הריש תביתכב יצחו גשומ םהל היה אלש םיבר םיאקיסומל דוגינב
ןה ןאכ םילימה לכ :םיטסקטה לש הכומנה המרה ללגב םיכחוגמ עמשיהל ילב תילאקוו הקיסומ
שידקהל ופידעה םה .ףסלפתהל קשח ילב םיריעצ םירוחב לש ומצעל-עדומו חדובמ שוקשק
הריש יעטקו ,Yes לש Fragile תפוקת ומכ קוידב םיעמשנש םידוביעל הבר בל תמושת
.(1972-1976) םיפיה הימיב טנאיי'ג לטנ'ג ומכ שממ ,תונונש תוינופילופו םייטקנופ-הרטנוק
תולק ףייזמ םיתעל ןלוסה ,קיודמו ריהמ ףפותמה ,תנמוימ תיקוראב הניגנב החמתמ טסירטיגה
.הבוטו הנשי "רקבנקיר"ב שמתשמ טסיסבהו ,ןיוצמ עמשנ לבא

 

לכ ,רומאכ .(היכרותבו ןאריאב םירע לש תומש) ןולימב הצצה ךות רחבנ בכרהה לש רזומה םשה
ינש תא איצותש םיטילקת תרבח אוצמל החילצה אל הקהלה .החידבכ ובתכנ םיטסקטה
'ומד'ה תטלקהב לקתנ ינומלא רוחב ,קוריפה ירחא םינש עבש .תמא-ןמזב הלש םימובלאה
םע רשק רוציל ידכ םיצמאמ השעו ,דואמ הנממ בהלתה אוה .םיטילקת תונחב םהלש הנושארה
החמתמה ,"קינופניס" הנטקה םיטילקתה תרבח לעב ,רקוו גרג ומשו קודא םדקתמ קור בבוח
תא איצוה ,הקהלה ירבח ירחא ףדר רקוו .םידובא םדקתמ קור ימובלא לש רואל האצוהב
השענ ךכ .1991 תנשב קסיד טקפמוק לעו ,1989 תנשב ליניו טילקת לע "שודק ןובאב" םובלאה
םג .םינומשה תונשב םדקתמה קורה תכיעד ללגב רקיעב ,ןגוה דועיתל הכז אלש ןורשיכ םע קדצ
.רואל תאצל רומא ,"סירוב" ,םהלש ןושארה םובלאה

 

הנושאר קבמאק תעפוהל הקהלה ירבח תשמח ךותמ העברא ודחאתה ,קוריפה ירחא םינש 25
תילקיסומ הניחבמ לבא ,תוירוקמ ףדועמ לבוס אל םובלאה .םהל עיגמ .2004 טספרינ לביטספב
ומכ הניגנ ילכ .יביסרגורפה בהזה רות לש תויטירבה תויסאלקה ןמ תחא לכ ומכ הנהמו יטפמיס אוה
ןופרביו ,הבמירמ ,ול'צ ,תילילח ,דצ-לילח ,הנילודנמ ,ןוידרוקא ,ליפשנקולג ,םיירוניצ םינומעפ
8/10 :ןויצה .בטיה רמתשהש ימייניב-ימי ןווג ול םינתונ תיסאלק הרטיגו

 
 

 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב

ישאר דומעל הרזח

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com