אולפני עמוקה

הקומע ינפלוא

רגסנש ןוילעה לילגב תוטלקה ןפלוא

.רתוי םיליעפ םניא התעו ,רבעשל םילעבה ,קרב םירפא ידי לע 2007 ךלהמב ורכמנ הקומע ינפלוא
אל םהש ןוויכ ,הקומע ינפלוא יבגל קרב םירפא םע רשק ורצת לא אנא .ןכדועמ וניא הז ףדב עדימה
!הדות .דוע םימייק

הארשה אלמ ,ימיטניא םוקמ .םיהדמ ילילג ףונ לע ףיקשמה ,םינרוא רעי ךותב םקוממ היה ןפלואה
.יקנ שארב רוציל הצורש ןמא לכל םיאתהש ,םיילרוטספ טקשו

הלא לכ – האובנה יטוש ,דעלג הדוהי ,לאיזר ןרהא ,סקופ קחצי ,רב בשע ,עבש תקהל ,יאנב דוהא
.רגסנש ינפל ןפלואב ונלצא וטילקה

.שארמ םואיתב ,םיקוניפה לכ םע תראופמ םירה-תתקבב ,םוקמב הניל תורשפא תמייק ןיידע

.תוקפהו תוטלקהב בר ןויסנ םע ןיחלמו יאקיסומ ,קרב םירפא תלהנהב היה ןפלואה

.הריפסומטא תקהלב רמזו הלגניז תקהלב רבח

 

הקומע ינפלוא - תונומת תיירלג

?הקומעל םיעיגמ ךיא

 

קרב םירפא

13802 לילגה םורמ .נ.ד ,הקומע הפצמ

04.6970534 :ןופלט

052.8996075 :דיינ

barakgood@012.net.il