חזרה לעמוד ראשי

ןילרבב סי

רזל בדנ

2003 ינוי 18

 

תופצל ידכ הינמרג תריבל עסנ ,גארפב ררוגתמה ילארשי ,רזל בדנ
.2003 לש ימלועה תועפוהה בוביס ךלהמב תנקדזמה Yes תקהלב
םה תוקיסאלקה תא לבא ,יחומהו ינפוגה םאישב אל םנמא םיאקיסומה
האלמה תרוקיבה ןלהל .ךירצש ומכ םיעצבמ ןיידע

 

םוי ותואב גארפב Yesןוזמירק גניק לש תועפוהה תא ץבישש טוידיאה תא סופתא ינאשכ
י"ע םישנאב תושקנתה לש ןימוי קיתע יכ'צ גהנמ – היצרטסנפד ול השעא ינא ,העשה התואב
.תונולחמ םתכלשה

 

הרצק הארתהב יתיליגו םדרטסמאב יתייה יצחו הנש ינפל .העפוהה תא תוארל בייח ינאש יתעדי
םא גשומ יל היה אלו רחאמ .היגלבבש פרווטנאב ,םשמ העיסנ תועש עברא קחרמ םיעיפומ םהש
אל ינאשו ,עוסנל בייח ינאש הרזחב יל בתכש דידיל לוהב ליימיא יתחלש ,ונימיב הייפצ םיווש םה
יתטרחתה ,הזח אוהש יפכ ןכאו ,יתעסנ אל רבד לש ופוסב .הז תא השעא אל ינא םא ימצעל חלסא
.המ יהיו ספספמ אל ינא םעפהש יתעדי זא .דבעידב הז לע

 

םש סי תא תוארלו ,גארפמ העיסנ תועש שמח ,ןילרבל עוסנל היה בצמל ידיחיה ןורתפה
תירבעב רמואש המ ,הנומשב ליחתמ עפומהש בתכנ סיטרכה לע .היה ךכו ,ינויב הרשע-תחאב
בקעו לרוגה הצרו .םומיח תקהל היהת אלו החנהב הז םגו ,עשת ינפל ליחתי אל אוהש הטושפ
,"ארונ אל" .יצחו הנומשב םלואל ונעגהו ,העפוהל ונרחיא תמאבש אצי ןילרבב הינחה תויעב
רישהמ שילש דיספנ םומיסקמ – העש יצחב םירחאמ ונחנא" ,הנשי םירגורפ תחידב יחאל יתקרז
."ןושארה

 

ךל ,םינמרג !?ןמזב קור תעפוה םיליחתמ יתממ .תואיצמהמ קוחר ךכ לכ יתייה אל ,יתמהדתלו
.ןיבת

 

םילודג םירוח יל שי ,השעמל .יסופיט סי ץירעמ אל ינא :תואנ יוליג תושעל בייח ינא וז הדוקנב
אל םלועמ ריכמ ינאש םימובלאה תא וליפאו ,םילשהל דחוימ ךרוצ יל ןיאש םהלש היפרגוקסידב
םיניוצמ םיעטק שי םימובלאה ראש לכבו ,תפומ תריצי אוה יתעדל Fragile .קמועל יתשרח
רבחתהל יתלחתה םיישדוח ינפל קר ,תמאה .תומלש תוריציכ םהילע תמ אל ינא לבא ,םיינואגו
ןדילק אוה ןמקייוו קירש םיבשוחש הלאמ םג ינאו .יל השק הז םגו ,Close to the Edge-ל שדחמ
אל ויה ןכ לעו ,הז תא יל םישוע ךכ לכ אל סי .תובוט תואיצי ול שי םשו הפש ,לבסנ יתלבו ןצלפ
םכתיאו ,םיחוקל םה ןיאמו םתוא יתיהיז שממ אל ךא ,םירכומ יל ועמשנש העפוהב םיעטק טעמ
.החילסה

 

קר הרחתמ ואה ביטס .ארונ תיארנ ,ירוקמה בכרהל בורקש בכרהל הרזחש ,הקהלה - ןושאר רבד
ןמקייוו קיר .רתויב קרפתמה טסירטיגה ראות לע לאט ורת'ג לש (Matrin Barre) ראב ןיטרמב
ןקדזהל םיסנמ הקהלה ירבח ראש .האיפ אל וזו החנהב ,ביהרמ דנולבב ורעיש תא עבוצ קפס אלל
הזש אוה ילש דשחהו ,הלילב הרשע-תחאב המייתסה העפוהה .םהל ךלוה שממ אל לבא ,דובכב
לש םילבכה דצלש ענכושמ טעמכ ינאו .ןושיל תכללו תולולג תחקל םיכירצ ויה םהש ללגב
.רטטק לש תורוניצ םג יתיאר ,םיינתומהמ םהל ולשלתשהש תורטיגה


הלהקה מימין לשמאל - ווייט, ווייקמן, אנדרסון, האו, סקווייר
Yes - Berlin - 11/6/03

 

ללותשהו ץפקש ,רייווקס סירכ טסיסבה אוה העפוהו תימדת תניחבמ בוט אצי והשכיאש ידיחיה
םיעגר ויה ול וליפא יכ םא .יטתאפ האריי אל הז ןמזה בורש חילצהו ,םירשע ןב אוה וליאכ
,ואה לש הצלוחה לע .ורזע אלש חטב הקיחצמה הצלוחה ךותמ ול וצבציבש תוארשרשהו ,םיכיבמ
טק'זה תאו .םילימ ריבכהל אלש בטומ ,הינמורב תונקז יתש י"ע דיב הגרסנ וליאכ התארנש
?יתרכזה רבכ ןמקייוו לש םיוותה ירויצ םע עצעוצמה

 

,בבר אלל םינגנמ .ןיוצמ רשוכב םיאצמנ הקהלה ירבח לכ – רתוי יבויח ןוטבו ,תאז תמועלו
יכרצל עפומה עצמאב הקספהה תארקלש ,ןוסרדנא ןו'ג אוה דילחה טעמש ידיחיה .אלמ ןוחטבבו
רסח ,תולק דואמ .תולק ףייזמו עגרל דעור ולוק תא עומשל היה ןתינ ,רטטק ןוקירו םיקיקר ,הת
.תונולת ןיא – לכה ךסב .שממ תועמשמ

 

אוה – וילע ילש העידה תא ןיצקה עפומה .ימתס יל הארנ דימת טייוו ןלא ףפותמה .םצעב ,טעמכ
בר ןורשכב בירחה ,ןיינעמ והשמ תושעל תונמדזה לכ תויתטישב ספסיפ אוה .ארונו םויא ףפותמ
דיקפתה תא ןיבמ תמאב אל אוהש הארנ לכהמ רתויו ,וינפל רצי דרופורב ליבש תונואג תסיפ לכ
זוחא םיעבשמ םלעתהלו בצק תתל לדתשה רקיעב אוה .םדקתמ קור בכרהב ףפותמ לש
.ארונ וממעתשהש ,ולש תוליצמהמ

 

טעמכ ברעה ךלהמב ועציב סי ,הלודגה יתחמשל .תוהזל השקתמ ינא ,רומאכ ,ראוטרפרה לכ תא
םה .ואה לש Mood for a Day-ו ,ןבומכ ,דרופורבו ןמקייוו לש ולוסה יעטק טעמל Fragile לכ תא
ושע וליפא םה .קפוסמו רשואמ העפוההמ יתאצי ינאש ךכ ,יטגרנאו אלפנ ןפואב הז תא ושע םג
שומיש תועצמאב תוילוקה תוינומרהה יוביר םע ודדומתהו We Have Heaven-ל תרצוקמ הסריג
הכיחו הרטיגה לע טורפל ליחתה ןוסרדנא ,בגא ,הזה רישה תא וליחתה םהשכ .תמא ןמזב םיפולב
רייווקסש הליגו הדיצה לכתסה לבלובמה ןוסרדנא .הרק אל הז ךא ,סבב וילא ףרטצי רייווקסש
תחא ונייה ,ןמואי אל הז" להקל רמא ןוסרדנאו ,רזח ךובנה רייווקס .םיעלקה ירוחאמ לא ץפק
."!םינציל לש הרובח םצעב ונחנא לבא ,םלועב תולודגה תוקהלה


ווייט וסקווייר על הבמה
Yes - Berlin - 11/6/03

 

טעמכ וליפאו ,ןיוצמ הרטיג-םידילק גולאידב וחתפ ואהו ןמקייוו South Side of the Sky ףוסב
יל רוכמל םיסנמש יתשגרה עפומה ךרוא לכל ,יללכ ןפואב יכ םא .הזמ הנהנ ןמקייווש יתענכתשה
תא ינשל דחא םיעבותו ינשה תא דחא םיאנוש אל רבכ ונחנא ,ונמלשה ,הנה" .הזמ םינהנ םהש
עצובש ,Heart of the Sunrise קפס אלל היה העפוהה לש אישה .חטב ,ןכ ."ישימחו ינש לכ תחתה
.םילימב ראתל השקש תומלשב

 

ןוסרדנא .עיגה יתששח ונממש עגרהו תיצלאמש רתנספ תמיענ ןגנל ליחתה ןמקייוו םייוסמ בלשב
:"תוינטנופס"ב רמאו ןופורקימה לא שגינ

"Wow, you know, music - it's so powerful"

תואיחמב חצופ אוהשכ ,םכסהב וקלח תא אלימו תשעתה דואמ רהמ ךא ,הינשל ךובנ היה להקה
:הלימל הלימ ןיב תולודג תוזואפ םע ךישמה הלה ךא .קותשי ןוסרדנאש הווקתב ,תורעוס םייפכ

"...You know, the divine is all around us, constantly... constantly... constantly"

 

הזש יתנבהו םייניע יתלגליג .Constantly ,הארנה לככ ,ארקנש רישל המדקהה תא הוויהש המ
םיהדמש ימצעל יתבשחו ,ןזוא יצחב רישל יתבשקה ןיידע ךא .הריב ימצעל תונקל תכלל ןמזה
םהלש םיעטקהמ דחא חטב הזשו ,שממ גורפ לע הידוראפ ומכ ,ץלואמו ארונ עמשנ הזש המכ
רישב רבודמש רמאו הנזאהה לע להקל הדוה ןוסרדנא רישה םויסב ,יתעתפהל .םינומשה תונשמ
.םתרהזוה ואר .שדח

 

השק .והשמ וא ,םהיתונורשכ תא ףושחל ודעונש ,םירבחהמ דחא לכ לש ולוס יעטק ובלוש עפומב
,ולש ןבל בתכ אוהש הרטיג ולוס עטק םע הלע ואה ביטס .רתוימ היה הזש המכ ןימאהל
."ותוא בהוא ינאו ,סי ירישל אלפנ םיסקימיר קסיד בורקב איצומש רשכומ דואמ יאקיסומ"
רוזיאב רתוי בשי ,טספרינ לביטספמ לארשי קחרמכ גורפמ קוחר היה ומצע רישה .היהיש
אוה ותנעטלש ריש םע הלע ןוסרדנא .תוילקיסומ תואשילק ףוסניאב ךרדב שמתשהו םייטגרה
תבצועמה הרטיגה לע בר ןורשכב טרפ אוהש םידרוקאה תשולשש אלא ,Fragile תפוקתב בתכ
תודוהל חכש אל ןבומכ אוה .רקשמ ילוא אוהש וזמר םימשמה יצלאמשה ןחלהו ולש ידימ
."דואמ התוא בהוא ינאש" ותשיאל

 

- בוט יכה תושעל עדוי ןמקייווש המ תא השע ןמקייוו .הווצמ רב סקט ומכ תואריהל לחה עפומה
הריחב ךות ,תימצע תובישחו תויטסבמובל החוד הייטנ םע ,טלחומ שגר רסוחב הקינכט ץירפשהל
,תאז תמועל ,רייווקסו טייוו .םייופצו םיילאנב םינחלו ןזואל םימיענ אלו םימזגומ יכה םידנואסב
לידבהלש ,רייווקס תא תריש רקיעב טייוו הכלהמב ,Fragile-מ The Fish לע הזארפרפ ועציב
םיבלושמ םירותליא תרושב ץרפו רהמ ייד The Fish תא בזע אוה .יהולא ולוס עטק קפד ,וירבחמ
קרש םידנואס ןווגמב ושמתשהו ,יזואוטריו ןפואב ועצוב ,אלפנ וחתפתהש שארמ םיבותכ םינחלב
גוז תב ומכ סבה םע קחישו ללותשה ,דקר ,ץפק אוה .ולש רקבנקירה סבמ איצוהל עדוי רייווקס
בכוכה אוהש ךכל ןיטולחל עדומ ,להקה לא דחוימב ינונמשו ילותח ךויח ךייחמ אוהשכ דוקירל
.ונממ הפטשנ הנקיזה לכ עגרלו ,הקהלב יתימאה

 

הנומת םג הפ שי) םיראווצ השולש תלעב הרטיג םע המבל הלע רייווקס ,בגא ,םירישה דחאב
,ץוחנ היה הז המכ עדוי אל ינא .סלטרפ סב תרטיגו ,סב תרטיג ,תילמשח הרטיג – (הז תא חיכוהל
To Be Over תא עציבו ,ולוס עטקל המבל רזח ואה ,רתוי רחואמ .בינגמ היה קפס אלל הז לבא
דוביע .הקהלה תא ךירצ תמאב אל אוהש חיכומ אוהשכ ,דבלב הרטיג לע (Relayer םובלאהמ)
ךלהמב םג ,תורטיג רופסניא ףילחה אוה העפוהה ךלהמבש ןייצל רתוימ .אלפנ עוציבו קירבמ
.םמצע םירישה


כריס סקווייר מראה לכולם את שלושת הצווארים שלו
Yes - Berlin - 11/6/03

 

תועש שולש טעמכ לכה ךס הכראש ,םהלש תיאנילרבה העפוהה תא ומייסו םינרדה ינש ונתנ סי
םע דנואס תויעב המכ טעמל .םיחלסנ ךא ,םיבוט ךכ לכ אל םירבד המכב םגו ,בוט לכב תואלמ
.תניוצמ העפוה התייה וז ,וכרוא לכל םיפותה לש עורג דנואסו עפומה עצמאב סבה

 

 גארפב ןוזמירק גניק

2003 גרובצרוו לביטספ םוכיס

סי לש אלמה רופיסה


ןוזמירק ךלמה תואקתפרה

ישאר דומעל הרזח

Mitkadem.co.il

email: uribreitman@gmail.com