חזרה לעמוד ראשי

תרוקיבה יארב תרוקיבה - הזופסקא ןיזגמ

תואה םע ,הזופסקא) Expose ינקירמאה ןיזגמה רואל אצוי ,הנשב םימעפ שולש ,1993 תנש זאמ
סחייתהל רשפא ךיא לבא ;טנרטניאה ןדיעב דורשל חילצמו ,(תיתפרצ איה הלימהש ללגב 'ה
?קסיד ול חלושש ימ לכל תואמחמ קלחמ קרש יביסרגורפ ןותיעל תוניצרב

ןמטיירב ירוא :תאמ
13/2/04

 

םוקמ "הזופסקא" ןועברה ומצעל ספת ,הנטקה תימואלניבה תיביסרגורפה תרתחמה ברקב
לביטספ תארשהב ,1993 רבוטקואב םניחב רואל אצי ןושארה ןוילגה .יניצרו יבקע םוסרפכ דבוכמ
ךרעב םלועה לכב םימושר ןיזגמל .תונוילג 28 רואל ואצי 2003 ףוס דעו ,וידר תינכותו "טספגורפ"
ןוילגה .רלוד 38 םימלשמ םיאפוריא םייונמ .הנשב עצוממב רלוד 25-30 םימלשמה םייונמ 700
ליכה 2003 ףוס ןוילגו ,יתגרדה ןפואב חפתו ךלה הזופסקא ,זאמ .םידומע 12 קר ליכה ןושארה
,םירתא לש הלדגו-תכלוהה תוירלופופה תורמל תאז .תומוסרפ ללוכ ,םיפופצ םידומע 92 רבכ
.םלועה לכב םדקתמ קורל םישדקומה םינווקמ םיניזגמו םילטרופ


כך נראה מגזין אקספוזה
Expose #22 - July 2001

 

סוקופה...הנממ םלעתמ יזכרמה םרזהש הקיסומל םינפמ ונחנא ונלש תירקיעה בלה תמושת תא"
תצק תיארנ תאזה הסיפתה םא .םהלש רתאב ןיזגמה ילהנמ םיריהצמ ,"תוינויסנה לע אוה
ןיינע הז"ש 2001 תנשב ןויארב רמא ,(Peter Thelen) ןל'ת רטיפ ,ישארה ךרועהש ירה ,תינטשפ
םאש חינמ ינא .םירטסניימ תונותע לשו וידר לש הכימת תאזה הקיסומל ןיא .ןיטולחל יתרתחמ
תיתכירעה הסיפתה ."ןנולתמ אל ינא זא ,לגרה תא טשופ היה הזופסקא ,ךופה היה בצמה
ונחנאש והשמ לע בותכל" רשאמ ,"םיבתוכ אל םירחאש המ לע בותכל" ףידעש איה תפקתשמה
.עקרב ן'זויפו זא'ג תצק םע ,םדקתמ קור ביבס ענ בורה ,לעופב ."בוט אוהש םיבשוח

 

םניח חולשמ לע ססבתמ ןיזגמה תצופתמ שילש ךרעב ,הבחר הצופת ילעב םילודג םינותיעל דוגינב
חתנש רמוא הז .םימסרפמו םיאקיסומ ,םילבייל ילהנמ ,םיקסיד ירחוסל תורישי ןיזגמה לש
רטלזוינ" לש גוסל הזופסקא תא ךפוהש המ ,הביתכה יאשומ םג םה םיארוקה ןמ רתויב יתועמשמ
רוביצל תורישכ אלו ,היישעתל תורישי הנופש "ה'זנרב ןולע" ןיעמ ,דבלב ףנעה ישנאל "ימינפ
ןדיעב .םיינומה קוויש יצורעל השיג רדעיהב ,ינוציק חוליפ לע תססבתמ תאזה הסיפתה .בחרה
.ןוילג לכ רובעב םולשת תייבג תשרדנ ןכלו ,תיסחי-רקי ךילהת איה ריינ לש הצפה ,טנרטניאה

 

.ןיזגמה לש ובל תא הווהמה םוצע רפסמ ,םימובלא תורוקיב 250-300 תומסרפתמ ןוילג לכב
הנש ידמש םינייצמ םיכרועה .הנשב תורוקיב 800-900 םיבתוכ ןותיעה ירקבמ ,טושפ בושיחב
ילכ אוה 'הזופסקא' ןכלו ,םוסרפל הייוארה הקיסומ לש םינוש םירתוכ ףלאמ הלעמל םיאצוי
םיסכמ ןותיעה ישנאש ירה ,ל"נה בושיחה יפל .'עורג'ה ןמ 'ינוניב'הו ,'בוט'ה ןמ 'ןיוצמ'ה לש ןוניסל
.הצוחה םיטלפנ םיטעמ םימובלא קר .הנש לכ םהילא עיגמש המ לכמ 85% ךרעב

 

,םינמא םע תונויאר המכ ,םינטק םייביסרגורפ םילביטספל תוסחייתה םג שי ,תורוקיב דבלמ
לש לודגה ןורתיה ןכלו ,תרוקיבה םוחתב איה תוליעפה רקיע ךא ;םירנא'ז לש תוריקסו םירמאמ
,דחא דצמ .םימובלא ןומה לע תורוקיב ןומה :ולש רתויב לודגה ןורסחה םג אוה 'הזופסקא'
תויהל רמייתמה םובלא איצוהש יתרתחמ ןמא לכל תיברימ תיתומכ הפישח ןתונ ןיזגמה
תינדפק ןוניס תדובע :תורחא םילימב וא ,רעיה תא םיאור אל םיצע בורמ ,ינש דצמ .יביסרגורפ
.רתוי ליעי ןפואב תיתונמא תונייוצמ תחפטמ - ליבקמבו ,האירקה לע הלקמ התיה רתוי

 

,תוריבס תואמחמל הכוז בורה .ידמל תויבויח ןה תורוקיבה לש 95% ךרעבש תולגלו אורקל בוצע
םוחתב הנשה יתעמשש רתויב בוטה םובלאה" ומכ הלודג תובהלתהל הכוז לטובמ אל טועימו
,תוילילש תורוקיב 5% קר יתאצמ ."תונקל הבוח" וא "דואמ ץלמומ" ,"ינופמיסה םדקתמה קורה
םירהזנ םירקבמה ."יתבהלתה אל" וא "םהלש אבה םובלאל ןיתמהל ףידע" ,"ץילממ אל" ןבומב
םשור רוציל אל ידכ ,תקמחתמ ןושלב םיבתוכ ללכ ךרדבו ,תורורבו תורישי 'תוליטק'מ דואמ
."רתוימ םובלא" וא "ןמז זובזב" ומכ םילימ ןאכ ואצמת אל .םירצויה לע ביבח-יתלב

 

תוחובשתה ,םיאקיסומה לש םכשה לע תופוכתה תוחיפטה ,ידמ-האימחמה הביתכה
המ ןיבהל השק .ןיזגמה לש ותונימאב םיעגופ ולא לכ – תיבויח-דימתה הפשהו תורמגנ-יתלבה
םיבכוכ 5) תלבוקמה םיבכוכה תטישב תכלל םיברסמ םיכרועה ."!ןיוצמ" ןיבו "בוט" ןיב לדבהה
בתוכ לצא ומכ ,5/10 תמועל 10/10) תרחא תיתומכ הטיש לכב וא ,(לבז = דחא בכוכו ,הלועמ =
המו "ץלמומ אל" המ זא ,"םובלא לש יפוי" וא "ץלמומ" וא "םוחב ץלמומ" לכה םא .(הלא תורוש
?ילמינימ ןוימ ילבו ןוניס ילב ,הנשב םיקסיד 800 תונקל רשפא ךיא ?"תונקל אל"

 

תחת םירמאמ תרדס 'הזופסקא'ב הנשה םסריפ ןמרק דיויד ינקירמא-ילארשי-ידוהיה יאקיסומה
לע תינצקועו תבקונ תרוקיב םהב חתמ אוה ."תמ גורפה :שו'גל ארוק ץראה רודכ" תרתוכה
ללגבש ןעט אוה .ל"ניבה תיביסרגורפה הליהקה ברקב תילמינימ תיתרוקיב המינ לכ רדעיה
אל (Josh) עצוממה רגורפה ,יגורפ םובלא לכ לע ןגהל םדקתמה קורה יבבוח לש תיעבטה הייטנה
רוציל רשפא יא ,ןמרק תטישל ,ךכ .תממעשמ היגלטסונ ןיבו תינשדח הריצי ןיב לידבהל עדוי
,ןועביק תרצוי תיפוסה האצותה לבא ,הבוט ילוא איה הליהקה לש הנווכה .תמדקתמ הקיסומ
,תונייוצמ דדועל איה 'הזופסקא' לש ותנווכ םא :קדוצ אוה .םיקפוא-תורצו םירמשה לע האיפק
.תאז השוע אל אוה


מאמר השער של דיויד קרמן במגזין אקספוזה
Eearth to Josh - Prog is Dead / David Kerman

 

 

תוללהמה תורוקיבה תומירע תא יתארק רשאכ .רבדמ ןמרק המ לע יתנבה אל הלחתהב
המו ,"בוט" לכה .רטליפ ןאכ ןיא .קדוצ ןמרק :ןומיסאה לפנ ,'הזופסקא' לש תוינכייח-דימתהו
אל הז יכ ,שרופמ ןפואב תאז בותכל חרטנ אל ,ער תמאבש המו ."ער" שממ אל אוה ,"בוט" אלש
ירקבמ לש יתיצמתה הביתכה ןונגסב אצמתמש ימ ;קסידה תא ונל חלשש ימ רובע םיענ
וא "דיתעב דוע םהמ עומשל הווקמ ינא" ומכ םינסורמ םיטפשמש טאל-טאל דמלי ,'הזופסקא'
וחלש םה המל" וא "ורגבתיש הכחנ ,רסוב םובלא"ל דוק-םש קר םה "ןאכמ וכישמי ךיא ןיינעמ"
םירצוי חסכל רוסא ,'הזופסקא' לש יביטיזופ-דימתה םלועב ."דיתע םהל ןיא ?הזה קסידה תא יל
.םהמ תמלעתמ תדסוממה תרושקתה :םינכסמ םה יכ ,םייגורפ

 

תרושקת .תוריכמ תומכ :"יביטקייבוא" דחא ילכב הקיסומ דודמל הטונ תירחסמ תרושקת
,"תונייוצמ" םה רתויב םילבוקמה םידדמה .םירחא םידדמ רוציל הכירצ תירחסמ-יטנא
תעד לוקיש םישרודש םידדמ ולא לבא ,"ןפוד-תאצוי תוכיא" וא "יתונמא קמוע" ,"תונשדח"
ןיא לבא ,םיארוק ברקב תמייוסמ תודגנתה ררועמ דימת הזכש תעד לוקיש .יביטקייבוס ,ישונא
םיבוט םירבד קר םסרפמ 'הזופסקא' םא ,ןכלו .רחא ישונא-יתלב וא יטמתמ דדמ ונומכ םדא ינבל
.ותוא אורקל םעט םוש ןיא ,םיכרועה תווצל םיקסיד חלושש ימ לכ לע

 

הפישחמ םילבוס םיבר םיאקיסומש המוגעה הדבועה לע ססובמ 'הזופסקא' לש יקסעה לדומה
ויהי םה .ריינ תכיתח לע והשמ םהילע בותכי והשימ םא דואמ וחמשי םה ,ןכל .תיספא תיאנותיע
תורוקיבל תשורח תיבכ דקפתמ ןותיעה ךכ .תדהוא תרוקיבב תוכזל ליבשב דואמ ץמאתהל םינכומ
,אלמ ףסכב םוסרפה תא שוכרי (ולש לביילה וא ןמאה) תרוקיבה-אשומש הסיפתה ךותמ ,תובוט
הקסיפ לבקמ הרומתבו ,ריווא ראודב קסיד חלוש התא .וירכמו וידידי לכל םיקתוע הנקי ףאו
םילימ המכ םע מ"ס 10 לע 5 לדוגב (הספדה תויולעב ךוסחל ידכ ,ןבל-רוחשב לכה) תספדומ
ןיא בחרה רוביצלו ,תוהז תואקספ 800 ךותמ תחא קר איה תאזה הקסיפהש איה היעבה .תומיענ
.ןהיניב ןיחבהל תורשפאו חוכ ,ןמז

 

,ןותיעה לש השיגה תא תמיוסמ הדימב תנייפאמה ,םיארוקה להקל ידמל תממוקמ תוסחייתה
חוטב ינא ,ןיידעו .ןיטולחל ינוניב הז" :27 ןוילג לש 67 'מעב םובלא תרוקיב םוכיסב אוצמל רשפא
ןיזגמהש תורמל ,םוכיסל ."הז תא לכאיש תינופמיס 'תיביסרגורפ' הקיסומ בבוח להק שיש
אלו ןימא אל ,יתרוקיב קיפסמ אל אוה ,םינוגה םישנא לש תובוט תונווכב סומע 'הזופסקא'
תוינוניב לש םיב עבוט אוה ,תונייוצמו תוכיא דדועל םוקמב .תיתכרעמ הניחבמ שבוגמ
,םימסרפמל ףינחהל ץלאנ אוה ,ולש הצפההו הספדהה תויולע ללגב ;תיביסרגורפ-וליאכ
.םישדח םימובלאל תועדומ חול ומכ רקיעב הארנ אוה ןכלו ,םינמאה ינפב ספרתהל

 

3-4 לש בצקמ .ןיזגמה לש רואל ותאצוה תורידת התחפ תונורחאה םינשב :2014 ןוכדע
האצי הנורחאה הרודהמה .אל ללכב וא ,הנשב תחא םעפ ןיזגמה אצוי ,הנשב םיניזגמ
.ולש טנרטניאה רתאב 'הזופסקא' דקמתמ םויכ .הרודהמ םוש האצי אל 2012-בו ,2013-ב

 
םיספדומ םדקתמ קור יניזגמ

Audion magazine
Expose magazine
Progression magazine


ותובידאב ל"ניב ראודב םניחב יתלביק ,(27 'סמו 26 'סמ) יתארקש םיספדומה תונוילגה ינש תא
.וניניב ל"אוד יפוליח תובקעב ,ןותיעב םירקבמה ןמ דחא ,ןוטלמ ף'ג לש


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םימובלא תורוקיב / םינמאו תוקהל

Email: uribreitman@gmail.com