חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


(Lord Flimnap) פאנמילפ דרול

תונשב הלעפש תילארשי םדקתמ קור תקהל לש היתודלותל אובמ
השדח הרודהמב רואל אצי םובלאה :תובוט תושדח .םינומשה
"תישילשה ןזואה" תאצוהב תרפושמו

,טפיווס ןתנו'ג תאמ 'רבילוג תועסמ' רפסה ךותמ טופיליל לש רצואה-רש לש ומש אוה פאנמילפ
רפסה תא ארק אל ,לייא יתיא ,הקהלה םיקמ .ירלופופ םידלי רפסל ךפהו תיטילופ הריטאסכ בתכנש
םשב לבא ,ךכל ןווכתה אל אוה .הארשהה תא לביק םשמו היזיוולט תרדסב תומדה תא האר לבא
הילגנא לש המויק לע תעדוי אלש ,הנטקה לארשי תנידמ איה טופיליל :תדחוימ הינוריא הנומט
ךלמה ןוזמירק גניק :'םילודג'ה יכרדב תכלל הסנמש ,'םידמג' תקהל איה פאנמילפ דרול .הלודגה
Point of View םובלאה קוידב אוה הזכ .ילגנאה ןידעה קנעה ,טנאיי'ג לטנ'ג וא הליהתה-בר יטירבה
.רוא-תונש קחרמ ןודנולמ הקוחרה ,לארשיב ילגנא םדקתמ קור רוציל ימעפ-דחו םימת ןויסנ :םהלש

 

15 ןב רענ היה (תולוק ,תיטסוקא הרטיג ,םידילק) טרבדלוג דהוא .םיניטק לש הישילש התיה וז
ילכ ,םיפות) ןמסייו ןולאו (הריש ,סב ,תורטיג) לייא יתיא י"ע 1989 תנשב לגדל ארקנשכ ,עבש-ראבמ
.רשקה רצונ ךכו ץיק הנחמב טרבדלוג תא שגפ ןמסייו .צ"לשארמ 16 ינב םירענ ינש ,(תולוק ,השקה
תועפשה גפס אוה ,קרוי-וינב םינש שולש לש תוהש רחאל :הקהלה ירוחאמ היחה חורה היה לייא
'תרונ הד דנא דליפטה ,טנאיי'ג לטנ'ג ,ןוזמירק גניק :ילגנא םדקתמ קורו ינקירמא קור לש תוקזח
הראשנו התיה םאה תפש ,ותניחבמ .ירבע קור רוציל הצר אל לייא .ויקרועב ומרז ןישאמ טפוסו
עמשנו הארנ אל ,וייח ימיב טילקהש דיחיה םובלאה ,Point of View המל תוביסה תחא וז .תילגנא
.ילארשי רצומ ומכ

 

אלו העובב ונייח .הפוקתה לש ילקיסומה ףונב רז עטנ ונייה" :הז ךירדמל ,וייחב ןושארה ןויארב לייא
םצע היה הז .הקיסוממ סנרפתהל התיה אל הרטמה .םימימת םידלי לש הרובח טושפ .הז תא ונעדי
."היישעה םצע אלא םוסרפה אל הז בושח היהש המ יליבשב .'הז תא תושעל' לש גשיהה

 

םהיתורזח תא ושע ,לכה ךסב רפס-תיב ידלי ,השולשהש ןימאהל השקתי םובלאל םויה ןיזאיש ימ
ירג םע רשק רציו תעל תעמ ףסכ טעמ ףסא לייא .צ"לשארב ינשערו ןטק רדחב עובש יפוסב תוברה
תועש רשע וא שמחל ןפלואל וסנכנ םה םעפ ידמ .אבס-רפכב Village ינפלואב יאנכטה ,יקסבדלו
(תכחוגמ תומכ) ןפלוא תועש םישימחמ תוחפו םישדוח המכ לש םפוסב .דחא עטק םעפ לכב וטילקהו
,'תישילשה ןזואהןויח ילא לש םיאלנ-יתלבה ויצמאמ תוכזב .רומג םובלא ידכל םיעטקה ורבטצה
תא איצוהל המיכסהש SPM םשב תינמרג הרבח םע רשק רצונ ,תטלק יבג לע םובלאה תא האיצוהש
.הפוריאב WWR םשב תב-תרבח תחת קסידה

 

Lord Flimnap - Point of View (Original 1989 Version)
(1989) תירוקמה האצוהב םובלאה תפיטע
ןויח הזילע :בוציע
Lord Flimnap - Point of View (New 2004 Reissue)
(2004) תשדוחמה האצוהב םובלאה תפיטע
ןויח הזילע :בוציע

 

המכ ונל בושח היה אל .םולכ ונל תפכא היה אל הז ירחא ,ונל קיפסה הז רואל אצי םובלאהשכ" :לייא
םא .הרבחה לש דיקפתה הזש ונמאה ,הזכ רבד םימסרפמו םימדקמ ךיא ונעדי אל .רוכמי הז םיקתוע
אצי אל ףוסב לבא ,ודבע אל םהש רמוא אל ינא .ודבעי תוחפלש ,תוסנכההמ 90% ךילע םילבקמ םה
לש ופוסב לבא ,תועפוה יבגל הינמרגמ והשמ עמש אוה םא 'ןזואה'מ ילא תא יתלאש .ישממ רבד םוש
ןאכ ."רמגנ רופיסהו ל"הצל יתסייגתה הפוקת התואב .ומצעמ תמ ןיינעהו םוקמ םושל ונאצי אל רבד
.לארשי תנידמב רתויב יתטישהו ליעיה תוקהלה קרפמ קפס אלל אוה ל"הצש ,ןייצל םוקמה

 

.הפוקת התואב ץראב ונייה אל ונחומב יכ ,ץראל רושק עמשנ אל הז .רזומ םובלא הז" :טרבדלוג דהוא
וז הפי והשמ וב שי םא ,יתעדל .המינפ וילא הרדח אל תילארשיה תואיצמה לכו הקיסומ-ילוח ונייה
תינקעצ הקלחב איהש ,תילארשיה הקיסומה .ייניעב ידוחיי הז .ירמגל קתונמ אוהש הדבועה אקווד
יאש תיללח ומכ היה הז .תעזוימה צ"לשארל ותוא ךיישל השק .הנממ קתונמ הז - המילאו תינייכבו
."ץראב להקה לע התוא תיחנהל היה רשפא

 

תיסחי םכחותמ אוה .םיעבשה תונש לש תרוסמה בטימב םדקתמ קור םובלא אוה Point of View
השולשב קר רבודמש תורמל .הביתכב 'תושו יפסכ ,ךינורג לש תונמוימה תא ריכזמו ,תינומרה הניחבמ
.היישימח וליפא וא הייעיבר לש השוחת םירצויו םיבר םיצורע יבג לע םמצע תא םיליפכמ םה ,םינגנ
תויטסוקאה תורטיגב הניגנה .דחאכ יטאופו ימיספ ,תינמז-וב יביאנו רירק :ילגנא דואמ ןונגסה
.סיסנ'ג לש תמדקומה הפוקתה תא דואמ הריכזמ

 

השוחת וכותמ תרבוע (םיעבשה תונש לש תולודגה תוקיסאלקל האוושהב) תינבבוחה הקפהה תורמל
םישרוד םירבעמה ןמ המכ .הנכ תיתונמא הרמויו הנניאש הפוקתל םיעוגעג ,תוירוקמ לש תיתימא
לייא לש אטבמהו םישבוגמ םידוביעה ,םיקירבמ תונויער םיצצונ םשו הפ ,תיתימא תויזואוטריו
.לילעב ילארשי-יתלב עמשנ (ליבומה רמזה)


Lord Flimnap

 

ןמזה .רוניכ וא לילח לש ,םיצורעה דחא ונל 'דבאנ'ש יתיליג הטלקהה םויס תארקלש רכוז ינא" :לייא
ול יתרמאו ןדילקה דהואל אבס-רפכמ יתרשקתה .יל היה אלש ,ףסכ התלע העש לכ יכ לבגומ היה
חקל ,לכה ךסב 15 ןב דלי ,ןכסמה .בוש ולש ץורעה תא טילקהל ליבשב ןפלואל ףוחד אוביש
הז הככ .דובאה ץורעה תא טילקהל ןפלואב בצייתה תועש 3 ךותו ףטוש םשגב עבש-ראבמ םיסובוטוא
."זא היה

 

לש ילארשיה אצומה תאווסה י"ע תמיוסמ בל-תמושת רוציל התסינ SPM תינמרגה םיטילקתה תרבח
יתעדל .םדעיובהמ הפלשנש תירותסמ הקהלב רבודמ וליאכ קסידה תא וקוויש םה" :לייא .םובלאה
ינפל ןופלטב תחא םעפ קר םתיא יתרביד ינא .חוטב אל ינא לבא ,וליפא ונלש תומשה תא ועדי אל םה
לכב .קסידה לש הריכמ ףאמ שורג םיחיוורמ אל ונחנאש ןייצל רתוימ .זאמ רשק רצונ אלו ,םינש רשע
ץרא וזיאב שחנל לוכי והשימ םאה :םובלאה תפיטע יבג לע םיסרפ-אשונ ןודיח וכרע םה ,הרקמ
תעדל היה לוכי אל הפוריאב קסידה תא הנקש ימש רמוא הז ."?הפוקת וזיאבו ליג הזיאב ,רבודמ
.תילארשי הקהלב רבודמש

 

חידון נושא פרסים על זהות להקת לורד פלימנאפ
פאנמילפ דרול תקהל תוהז לע םיסרפ אשונ ןודיח

 

יתלב היה הז" :לייא .םובלאה תא טילקהש בכרהה םע לארשיב העיפוה אל םלועמ פאנמילפ דרול
.תיניצר העפוה ליבשב קוזיח-ינגנ שרד רמוחהו הישילש ונייה יכ ,הזה רמוחה םע עיפוהל ירשפא
טסירטיג םע (םידילקב יקסננזופ תימעו םיפותב ןאיניטרפ לאוי) םירחא םינגנ םע ינש בכרה ונמקה
."ךירצש ומכ ונעפוה אל ךכ םג לבא ,חרוא

 

.העווז וז הקיסומב םויה ךלוהש המ .יתוא םיקילדמ לימאה רטיפ ומכ םיאקיסומ םויה דע" :טרבדלוג
.ל"וחבו ץראב התשענש הקיסומה יפלכ טלחומ לוזלז לש השוחת ונל התיה טלחהב הפוקת התואב
הברה היה זא ושעש המו ,רתוי הבוט התיה םיעבשהו םישישה תונש לש הקיסאלקהש התיה הרכהה
רבוע הנניאו התיהש הפוקתל עוגעגה טנמלא ."'םינפבמ' רתוי הברה ,יתריצי ,ינגרוא ,ישרוש רתוי
היגולותימל עוגעגה :הקהלה ירבח לש תינונגסה הריחבה םע בלתשמו םובלאב ינשה טוחכ
.יטירבה םדקתמה קורה לש חורה ןמ ילרגטניא קלח אוה המודקה הירוטסיהלו

 

יתלב טעמכ היה (1989) ירוקמה םובלאה .םויה דע תטלחומ תוינומלא לע הרמש פאנמילפ דרול
?םויה םה הפיא זא .טנרטניאב תוחדינ םיקסיד תויונח לש םועז רפסמב קר עיפוהו ,הגשהל ירשפא
המ תא גציימ אל םובלאהש ןייצל דיפקמ אוה .עוצקמכ הקיסומב קסוע וניאו םילשוריב םויה רג לייא
טילקהל ףאושו םיריש בתוכ אוה .םדקתמ קור עמוש אלו טעמכ אוה םינש רשע רבכ יכ ,םויה אוהש
."הז תא תושעל ינממ ענומש והשמ שי דימת" לבא ,שדח םובלא

 

דהוא .סייטכ םויה דבוע אוה םש ,קרוי-וינל דרי זאו םיינוכית-םי םירמז םע ףפות ןמסייו ןולא
רסייתת ובש לולסמל ךמצע תא ןודל הז ץראב הקיסומ תושעל" :הקיסומה םלועמ שרפ טרבלוג
ךרדה םוקמ והשזיאב .ףאב םינמאה תא הכילומ היישעתה .םלוה םוסרפל עיגת אל םג לבא ,ךייחב
םהש הפיאל םיעיגמ םהש דע םיקחמנ םינמאה בורו ךרדב תוצצ תורוטלח ידמ רתוי יכ ,המוקע איה
םדקתמה קורה םובלא לאכ 'םילילצה ירוחאמ' תא םיריכזמ לייאו טרבדלוגש ןיינעמ ."םיצור
.םייקור םיטנמלא וב ןיאש תורמל תאזו ,ןאכ רצונש דיחיה יתימאה ילארשיה

 

רבכ םא לבא ,ינגרוב יאקיסומ תויהל רשפא .רידנ ךרצמ איה םעפ לש ומכ תאזכ תומימת" :לייא
."קנבב דובעל תכללו הז תא בוזעל ףידע זא - אל םא .ףוסה דע ,ךירצש ומכ זא - יאקיסומ תויהל

 

לבא ,םדקתמ קורכ גווסמ ונניא םנמאש ,ןושאר ולוס םובלא לייא יתיא איצוה 2004 לירפאב
."זגנילודלוג" - 'קלופ'ה תקהל לש התמקהל ךכ רחא ליבוה

 

לש תרפושמו השדח הסרג רואל איצוהל התנווכ לע "תישילשה ןזואה" העידוה 2004 רבוטקואב
סונוב יעטק םע (Re-issue) השדח הרודהמב ,פאנמילפ דרול לש Point of View םובלאה
.2004 רבמבונב רואל אצי ןכא קסידהש תוארל וחמש הקהלה ירבח .רואל ואצי אל םלועמש


Lord Flimnap - Point of View TrackList (2004 Reissue)

(2004) שדוחמה קסידה ךותמ םירישה רדס

 

Lord Flimnap

 

!המיענ הנזאה .(ןוטוק הדוהי תובידאב) םובלאה ןמ הדרוהל תורצק תומיגד

תוברת הלאוו - ינגד זועמ - פנמילפ דרול - םובלא תרוקיב

רשע ךותמ הנומש 'פנמילפ'ל ןתונ דקש יבא

דואמ בזכאמ םובלאהש בשוח רימע לייא

 

Lord Flimnap - Track List - Back Insert

(1989) ןשיה קסידה ךותמ םיטידרקו םירישה רדס 

ינויצה פורג-רפוסה :תשש

ףרוטמ הגספ שגפמ :תרחא תצק

רופיכ םוי תמוארט :הלגניז

םיאב םימלשוריה :סאפסרט

המח הוורפ

(!דבלב םיצימאל) קבא תקהל

םירוואק תקהל :לורגא

 

רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םימובלא תורוקיב / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com