חזרה לעמוד ראשי

סיזא'ג

קורו זולב ,ן'זויפ ,זא'ג ,םדקתמ קורל תדחוימ תונח

םינש רבכ להנמ ,םיבשחמ שיאו הקיסומ בבוח ,('בירעמ'ב בתוכש יאנותיעל רשק ןיא) ךורב םדא
םירידנ םיטירפ יאלמב קיזחמ אוה .םדקתמ קורל הבורב תשדקומה (Jazzis.com) תנווקמ תונח
תורישהו ,םימעפ רפסמ רבכ ולצא יתשכר .ב"הראמו הפוריאמ דחוימ ןפואב םיאבוימה ,ידמל
הליבחל ח"ש 15 :רקי אל חולשמהו ,ירמגל םיריבס ולש םיריחמה .ליעיו בידא ,ריהמ היה דימת
.הלעמו םיקסיד 5 לש הליבחל ח"ש 25 ;םיקסיד 1-4 לש

 

ימיב קר תלעופו ,(אתא תירק תמוצב הלאמש) הפיח ץרפמ ,6 שישה 'חרב תמקוממ תיזיפה תונחה
לכמ תוחוקל תרשמ ךורב םדא .ןבומכ ,עובשה תומי לכ תלעופ תילאוטריוה תונחה לבא .ישיש
בלצ עסמ"כ רופיסה תא רידגמ אוה .הדנקו הילרטסוא ,ודוה ,ןפי ,ב"הרא ,הפוריא ללוכ ,םלועה
םדא ,תונחל ףסונב .בשחמה יעדמב תימדקא הארוהמ השעמל סנרפתמ ךא ,"הבוט הקיסומ ןעמל
םישולשכ קיפה ,זמרמ םשהש יפכש ,Jazzis ילארשיה לביילה תא ומצע תוחוכב םיקה ךורב
.םילארשי זא'ג ימובלא

 

קסיד לכל טעמכ תואמחמ קלחל הברמ אוה .ךורב םדא לש ומא-תפש ,תילגנאב בותכ תונחה רתא
תשגל םעט ןיא תמאב .האירב תונקפסב תוצלמהה תא תחקל יאדכ ןכלו ,הריכמל עיצמ אוהש
יאלמה אוה ןאכ בושחש המ :תורוקיבו תוצלמה אורקל ליבשב קר סיזא'ג לש תנווקמה תונחל
.לארשיב תורחא תויונחב אוצמל דואמ השקש ,םייתוכיאו םירידנ םיקסיד ונייהד ,יביסרגורפה
רתאה בוציע .ףנעב תורחא תויונחב לבוקמה ןמ םיכומנ וליפאו ,םיריבס ,רומאכ ,םיריחמה
טוונל לק ,יונב אוה הבש ךרדל תוקד המכ ירחא םילגרתמ רשאכ לבא ,ןשוימ וליפא ,יטסילמינימ
."תיב תרצות" לבא תחטבואמ ,הייפואב תיאמצע תונח וז .גולטקב ןייעלו וב


אתר חנות ג'אזיס ברשת
תשרב סיזא'ג תונח רתא

 

איה :תשרב תורחא תונווקמ תויונח ינפ לע סיזא'ג תונח לש ןורתיה ,ןדשחה ילארשיה חוקלה רובע
המ ררבלו ןופלטב םדאל רשקתהל לק .קסעה ירוחאמ "אמאו אבא" שיש ךכ ,לארשיב תמקוממ
רהמ רתוי הברה יאדווב – הדעיל דואמ רהמ העיגמ ללכ ךרדבש ,הליבחה יבגל לואשל וא ,שדח
דבוע וא ררוגתמש ימ .רקיעה ןאכ תויהל לוכי ישיאה סחיה .לארשיל ל"וחמ תוחלשנה תוליבחמ
םדא םע חחושלו תיזיפה תונחל ישיש םויב ץופקל ףידעי ילוא ,תוירקהו הפיח רוזיאב
תונקל לק רתוי ,תאזכ תיזיפ השיגפ ירחא .דיב הפק סוכ םע ,הבוט הקיסומ לע םינפ-לומ-םינפ
.ןיילנוא

 

םש יל ןיא .סיזא'ג תא םדקל ירחסמ סרטניא םוש (ןמטיירב ירוא) יל ןיא :קפס רסה ןעמל
ינויסנ םע םיארוקה תא ףתשל יתיצר טושפ .רחא חוקל לכ לע תופידעמ הנהנ אל ינאו ,תוחנה
דעו ,לארשיב קור-גורפ גישהל השק המכ דע עדויש עצוממ חוקל רותב ,סיזא'ג לומ בוטה ינכרצה
םיימואלניב םירתאב רבודמשכ דחוימב ,השק רופיס תויהל תולוכי טנרטניאב תוינק המכ
.םיקוחר

 

 

סיזא'ג

(26291 דוקימ) הפיח ץרפמ ,6 שישה 'חר :(ישיש ימי קר) ןסחמ/תונחה תבותכ

לארשי 26105 דוקימ ,םייח תירק 1106 .ד.ת :דרשמה תבותכ

Jazzis.com :תנווקמה תונחה תבותכ

םוק.סיזא'ג@ליימ :למשוחמ ראוד

:(ךורב םדא) םינופלט

04.8725085 דרשמ

04.8421150 ןסחמ/תונח

050.322566 דיינ


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םימובלא תורוקיב / םינמאו תוקהל

Email: uribreitman@gmail.com