Mitkadem.co.il

תירוטסיה הפמ - םדקתמ קור

יקאל יר'ג תאמ

 

רוק מתקדם - מפה היסטורית מאת ג'רי לאקי. תוקנה בשנת תשעים ושמונה על ידי מארק פונדה.


רוק מתקדם = שילוב בין רוק ובין מוסיקה קלאסית. מתוך הספר

 

?םדקתמ קור הז המ

?םילדבהה המ זא

ותליפנו ותיילע

םדקתמה קורב םיעירכמ םיטילקת

םינומשה תונש

םויכ בצמה

הדרוהל תגצמ

הדרוהל mp3 עטק - םדקתמה קורה תוהמ

םיחנומ ןולימ

 


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םימובלא תורוקיב / םינמאו תוקהל

Email: uribreitman@gmail.com