רוק מתקדם

הדרוהל םדקתמ קור תגצמ

ןמטיירב ירוא :תאמ

רשפאלו ,"םדקתמ קור הז המ" תיחצנה הלאשל הבושתה תא ריהבהל הדעונ האבה תגצמה
.םתושרל םידמועה םיעצמאה לכב התוא ץיפהל תיביסרגורפ הקיסומ יבבוחל

.דחאכ תירוביצ וא תיטרפ ,תידומיל תרגסמ לכב תגצמב שמתשהל ןתינ

תא תתצמתמ איה .(295kb) חולשמלו הדרוהל ,הריהמ האירקל תיסחי הלקו הרצק תגצמה
לע םירחאל ריבסהל השקתמש ימ ינפב עייסל היושעו ,תודקוממ תואקספ המכל םירבדה ירקיע
ראודה תבית ,תובוגת/תועצה/םינוקית/תורעה םכל שיו תגצמה תא םתדרוה םא .שערה לכ המ
.דימת םכתורישל ילש תלמשוחמה

ןאכ וצחל תגצמה תדרוהל arrow

מצגת רוק מתקדם להורדה

רתוי הלק פיז תסריג arrow
121kb

תגצמה לש mp3 תדרוה ?ןיזאהל םיפידעמ arrow
2.02MBרתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םימובלא תורוקיב / םינמאו תוקהל

Email: uribreitman@gmail.com