חזרה לעמוד ראשי - רוק מתקדם

םינומשה תונש :גורפ-ואינ

תויצטונוק םיוסמ טועימל הלעמה) תקולחמב יונש ירוטסיה יוניכ אוה (Neo-Prog) גורפ-ואינ
קורה תליהת תא רזחשל וסינש תוקהל לש ףסואל ןתינש ,(אקווד הינמרגמ תומיענ אל
.1980-1990 :ולש הלודג יכה לפשה תפוקתב םדקתמה


לככ ךעדו ךלה ,הילגנאו ב"הרא לש 'םיחרפה רוד' תכיפהממ תוקומע עפשוהש ,םדקתמה קורה
םייוניש הרבע הקיסומה תיישעת .הקירמאבו הפוריאב תילכלכ-תיתרבחה הביבסה הנתשהש
אל לורנקורה לש תיצולחה חורה .פופו וקסיד ,(Punk) קנאפ יאקיסומ ףידעהל הטילחהו ,םיבר
םדקתמה קורה לש תולודגה תוקהלה .התוא תובגל התצר אל הקיסומה תיישעת לבא ,המלענ
ומיאתהש ,םישדח תונונגסל רבע וזה הקיסומב ןיינעתהש ירוקמה להקה .וססג וא ומלענ
.דועו קור-זא'ג ,טושפ קור ,לאטמ-יבה :השדחה הפוקתל

 

תנשב דוע הינצינש תילכלכ הקוצמ החתפתה ,הילגנאב :חינזהל רוסא םיילכלכה םימרוגה תא
.הרומח יוסימ תוינידמ ררגו (ןוכיתה חרזמב תוחיתמה תובקעב ימלועה טפנה רבשמ) 1974
זכרמו ב"הרא לא ,יאה ןמ 'תוחומ תחירב'ל ומרג הינטירב ירישע לע ולטוהש םידבכה םיסימה
דמעמ תא ררגו ,ותמצוע אולמב ילכלכה רבשמה ץרפ רבכ ,(1976) ןכמ רחאל םייתנש .הפוריא
הלחה ,םינומשה תונשל רבעמה םע .תמעוזה קנאפה תקיסומ םע ןוטה תא תתל םילעופה
,םייחטש םינוויכל ולוכ ףנעה תא טוונלו םיאקיסומב טולשל הקיסומה תיישעת
תועפוהו םירצק םיטיהל ,םיילאוזיו םייומיד ,תונפואב םידקמתמה ,םייגולואידיא-יטנא
.(MTV) היזיוולטב תוחלצומאלבומה הקלאסי של להקת פאלאס - הסנטינל
לניטנס הד - סאלאפ
Pallas - The Sentinel (1984)

 

.ןבורב תוחכשנ ךא תוצימא תוקהל המכ אלמל וסינ הזה םוקאוה תא

 

ןוגארדנפ ,(Marillion) ןוילירמ ומכ תוקהלל ףתושמה ,םדקתמ קור ירקוחו םיאנותיע תעדל
(Quasar) ראזאווק ,(Solstice) סילוס ,(Pallas) סאלאפ ,(Ark) קרא ,(IQ) ויק-ייא ,(Pendragon)
וניאש ,ומצע ינפב ןונגסכ םדקתמה קורה לש וחוכב הנומאה התיה (Twelfth Night) טיינ ףלוותו
וללה םיאקיסומה .דבלב םיילקיסומה וינכתב אלא ,יהשלכ הפוקת לש חורב וא ןמזב יולת
.םיעבשה תונש לש הלודגה הקיסומה תא ,םייגלטסונ םיעינמ ךותמ וליפא ,רזחשל ןתינש ורבס
ןקלחו וקרפתה ןקלח ,1985 תנשל 1983 ןיב ןושארה ןמובלא תא ואיצוה וללה תוקהלה בור
ןוימדה ללגב רקיעב ,החלצהב עיפוהלו טילקהל הכישממש IQ תקהל ,לשמל) םויה דע תומייק
.(סיסנ'ג לש וז ןיבו םהלש הקיסומה ןיב

 

שימו לב לדמיון לאביב גפן
IQ - The Wake
(1985)

האלבום סאבטרייניה של איי-קיו
IQ - Subterranea
Album: 1997 | DVD: 2002


 

םשה תא קר םדקתמה קורה יבבוח לש םבור בור םיריכמ ,ליעל ורכזוהש תומשה ךותמ
הריזל ץורפל החילצה ןוילירמ :תיתרושקת-תירחסמ ןבומכ איה ךכל הביסה .'ןוילירמ'
חנומה תא הציפה הדבלו ,םינומשה תונשב הרצייש םיטיהל המכ תוכזב תימואלניבה
ברקב בכוכ-ינימל ךפה Fish ןוילירמ ןלוס .םוחתב ןיינעתהש ימ לכ ברקב 'גורפ-ואינ'
.םיצירעמהScript for A Jester's Tear (1983)
ריט סרטס'ג א רופ טפירקס - ןוילירמ
Script for A Jester's Tear (1983)


 

לע קזח שגד וב שי .םיעבשה תונש לש הזמ רגתאמו בכרומ תוחפ ,יללכ ןפואב ,גורפ-ואינה
םיטושפ םיבצקמה ,םיילטיגיד םירזייסיתניסב בחר שומיש שגרומ ,םיכשמתמ חתמו המרד
הייטנ תמייק ,בוט-תוחפה הרקמב תינקעצ וא/ו בוטה הרקמב תיטמרדולמ הרישה ,רתוי
לש ודמעמ ,ןכ ומכ .'תוינמרוצ' וא תוילנוט-א תורוטסקטמ תוענמיהו םייקנ םיידולמ םיווקל
,דבלב תוילטנמורטסניא ןה תוריציה ןיבמ לטובמ טועימ ,קזחתה (ללכב הרישהו) ןלוסה
.םיטלוב םייביסרגורפ-יטנא םיטנמלא ולא לכ .םיטיהל רוצייל הפיאש ןחבאל רשפאו

 

קורה לש 'בהזה רות' תא רזחשל ןויסנה .גורפ-ואינה לש השיגה לע החתמנ הבר תרוקיב
יוקיחה ,המדיקמו יונישמ דחפה ,תוחלצומכ וחכוהש תואחסונ לע תוכמתסה ךות םדקתמה
םיטנמלאל םיאקיסומה ושעש תרכינה הטשפהה ,סי וא סיסנ'ג ומכ תוקהל לש רהצומה
םיצירעמה דצמ (ידמל םיקמונמ) םייוניג וררג יללכה םזילופופהו םרזה לש םיבכרומ-רתויה
.םינטירופה

 

ינפב םדקתמה קורה תא ופשח גורפ-ואינה תוקהל :תודבועל שחכתהל רשפא יא ,תאז תמועל
תוניינעתה וררוע ,םיעבשה תונש תליחת לש תראופמה תשרומה תא ריכה אלש שדח להק
סנאסנרל ומרת ףאו ,הפוקת התואב הפיכב וטלשש םירצרצקה םיטיהלל הביטנרטלאב
.םיעשתה תונשב םרזה לש עיתפמה

 

ינוטו ןיוודוג 'תיק :הילגנאב גורפ-ואינה לש תיסחיה החלצהל תויארחא תוטלוב תויומד יתש
תגרדל םתוא םדיקו ןוילירמ תא הליגש הז היה ןיוודוג .(ורטפנ םהינש) 'תימס-ןוטארטס
םיטילקתה תרבח ,(Charisma) 'המזירק' תא םיקהש הז היה ,תאז תמועל ,תימס .תובכוכ
.ןוגארדנפו ןוילירמ תא םג םיתחהל החילצהו ,ףארג רד ןאו ,סיסנ'ג תא ראשה ןיב המיתחהש
ףלוות תא םג המיתחהו התוא התנק (Virgin) ן'גרו תרבח .1985 תנשב לגרה תא הטשפ המזירק
רטפנש ,תימסל םינומשה תונשב םהימובלאמ דחא תא ושידקה ןוסרמא 'תיקו ןוילירמ .טיינ
.תרחא תוארנ ויה יטירבה םדקתמה קורה לש וינפ ,וללה םיינשה אלל .1987 תנשבTony Stratton Smith
'תימס ןוטארטס ינוט
Tony Stratton Smith

 

באלק ס'ריירפהו ןודנולב (Marquee) יקראמה ומכ םינודעומ ךותמ וחמצ גורפ-ואינה תוקהל םג
ףלוות ,ןוטפמה'תואסמ ויק-ייא ,רטס'צולגמ האצי ןוגארדנפ .(ןוילירמ הצרפ םש) ירובסלייאב
.דנלטוקסבש וגזאלגמ אקווד האצי ,תאז תמועל ,סאלאפ .(ריישקרב רוזיאב) גנידרמ טיינ

 

.וחמצ הב תימוקמה תיטירבה הניצסל רבעמ לא ץורפל ושקתה גורפ-ואינה תוקהל תיברמ
םיטילק םילגניסל השירדל ונענ אלש םינמא םיתחהל ובריס תולודגה םיטילקתה תורבח
םג .תוימינונא ראשיהל רזגנ ןניד ,הלודג הרבחב ומתחוה אלש תוקהל .וידרב רודישל םיריהמו
טנרטניאב תונווקמ תויונח .וללה תוקהלה לש םימובלא גישהל דואמ השק םויכ םילארשיל
.תונווקמ-אלה תוינקל סחיב םועז ןיידע ןהב תוריכמה ףקיה ךא ,בצמה תא ליצהל תושרדנ

 

ב"הראב .תורחא תימואלניב תוקהלל ךרדה תא וללס םיטירבה םיצולחה ,םיעבשה תונשב ומכ
וטלב ןפיב ,(Ancient Vision) ן'זיוו ט'צנייאו (MasterMind) דניימרטסמ תוקהלה ולא ויה
הטסלקונוקיא תינקיסקמה הקהלה םג ומכ ,(Kenso) וזנקו (Bi Kyo Ran) ןאר-ויק-יב
לש Iconoclast רישה תא הרקמב אלש וא הרקמב ריכזמ ,בגא ,ןורחאה םשה .(Iconoclasta)
.(Tarkus) סוקראט םובלאה ךותמ רמלאפ דנא קייל ןוסרמא

 

דא ,(Kalaban) ןאבאלאק ,(Citadel) לדאטיק ומכ תוינקירמא תוקהל :םיפסונ תומש
(Cast) טסאק וא ,תפרצב (Minimum Vital) לאטיו םומינימ ,(Ad Infinitum) םוטניפניא
ףרצל ןתינ .תיתרתחמ תרגסמב םילעופה ,יתרושקת יוביג אלל םיבכרהב רבודמ .תינקיסקמה
םיעשתה תונשב וחמצש תוחבושמ תוידווש תוקהל לש הצובק םג ,תויוגייתסה םע ,המישרל
ךא ,תרגתאמו תבכרומ הקיסומ וגיצהש ,(Anekdoten) ןטודקנאו (Anglagard) דראגלגנא ומכ
םיבר תומש דוע ,ןבומכ ,שי .יסאלקה םדקתמה קורה לש םיבותכ-יתלבה םיללכל ותייצ
אוצמל ןתינ .םידדוב םיפלא המכל תוקהל לש תואמ ןיב תוענ תוינדמואה תוכרעהה :חטשב
ףיקמה תוקהלה סקדניאב וא ,לשמל ,רטלרבי'ג ומכ תוילטיגיד תוידפולקיצנאב תומשה תא
.Progressive Rock Files ,יקאל יר'ג לש ורפסב (תומש 1,400)

 

לש סנאסנר-ינימל ,תוידגאה םיעבשה תונש ןיב "הרסחה הילוחה"כ בשחיהל יושע גורפ-ואינה
.םדקתמה קורה לש תלתופמה הירוטסיהב עודי-יתלב קרפ והז .םייפלאהו םיעשתה תונש
לא תיסחי-םימכחותמ םיילקיסומ םינכת קירזהל יתימא ןויסנ לע דיעמ ירירבשה ומויק
לש יוטיבה שפוח ןיב תינויגה הרשפ יהוז ,םיבר םינבומב .ידמל תיניצו תרחסוממ היישעת
.תרושקתה יעצמאו היישעתה תושירד ,להקה לש תילכישה ותולבגומ ,םינמאה

 

.גורפ-טסופ וליפא וא "יתימא" גורפ ,גורפ-ואינ איה הקהל יתמ קוידב רידגהל השק םיתעל
ןוימד וק :חוטב דחא רבד .יתייעב ךפוה ןהב ןוידהו ,תושטשטימ אליממ-תובכרומה תורדגהה
ךפה גורפ-ואינה .תונושארה תויטירבה תוקהלה ןיב ינשה טוחכ רבוע טלובו יתמגמ ,רהצומ
.תירוטסיה הדבועל

ביסרגורפה לש תירוטסיה הפמ

םדקתמה קורב םויכ בצמה

?םדקתמה קורב הרי ימ

רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םימובלא תורוקיב / םינמאו תוקהל

Email: uribreitman@gmail.com