חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב

Birdsongs of the Mesozoic
Petrophonics

2000 Cuneiform Records
USA
(66:18)

BirdsongsoftheMesozoic.com

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
15/8/03

ריעהמ תינקירמא הקהל איה (יעצמאה יגולואיגה ןדיעה) "יאוזוזמה ןדיעה לש םירופיצה יריש"
,קור ,תיסאלק הקיסומ תבלשמ איה .םינומשה תונש תליחתמ דוע השעמל הליעפש ,ןוטסוב
תורגב קפס אלל איה הזה בכרהב תטלובה הנוכתה .תידוחיי הרוצב רותליאו זא'ג ,םזילמינימ
ותוא בוצחל ליבשב תונלבס קיפסמ םהל שיו ,קמוע םישפחמ וללה םיאקיסומה .תילטנמ
.תויטיאב

 

תא .ןופוסקסו הרטיג ,םינדילק ינש :לבוקמה ןמ הנוש ןפואב םמצע תא םירמזתמ םיאוזוזמה
הקיסומה .'גניבאד-רבוא'ב ,םינגנהמ דחא םיתעלו ,םיבשחמ םיתעל םישוע םיפותה
םה .תוירחסמ תוילשא םוש ןיא (הידדצמו) הירוחאמש םישנאלו ,ןיטולחל תילטנמורטסניא
תואטיסרבינוא ,תוללכמב רקיעב םיעיפומו ,ברעמה לש תוימדקאה תוממחה לצב תוסחל םינהנ
םה םג ,םלפודמ יביסרגורפ יאקיסומ לכ ומכ .םיירוביצ םייתונמא תודסומ לש םינטק תומלואו
."םוסמוס בוחר" הרדסל הקיסומ תצק וניחלה

 

.וקמועל תדרל השק הנושאר הנזאהב ןכש ,הליחתב לבלבמ תויהל יושע "סקינופורטפ" םובלאה
רבד םוש ומכ עמשנ אל הז ,תישאר .ולש תמנפומה השיגל לגתסהל ידכ תובר תונזאה יל ושרדנ
אל וז .תולבוקמ "תויגורפ" תונולבשב רידנ שומישו תואשילק ספא ,םיטאיגלפ ספא ןאכ שי .רחא
םעפ דבע רבכ הזש ללגב קר טלקומ אל רבד םוש .השיגר םייוסינ תדבעמ אלא ,הווחמ תקהל
.תינמרגה ECM תרבח לש םינדועמה ן'זויפה ימובלאל היה יתאצמש דיחיה יללכה ןוימדה .רבעב

 

לש איה תיללכה השוחתה .תילרטאיתה המרב "טפסנוק" רצייל ןויסנ ןיאו ,ומדוקמ דרפנ עטק לכ
תודיחי שולשב םיצבוקמ םיעטקהש תורמל ,רדגומ רבחמ וק ןיא ;חור בצמ לע תויצאירו
םידילקהו תורטיגה ,דצ-לילח/ןופוסקסה ןיב גולאירטה .םיטשפומ הארשה תורוקמ יפל ,תויסיסב
עטקה .'בכוכ' ונניא םדא ףאו ,טסיאולוס ונניא ןגנ ףא :זוכירו ןוסיר ,תידדה הבשקה לע ססובמ
(Allswell That Endswell In Roswell) יעיבשהו (NeverGreen) יעיברה ,(Ptoccata II) ינשה
תילמינימ תועייתסה ,םיילקיסומ םיביטומב םכח שומישב םינייפואמו ,םובלאב םיחלצומה םה
תא תבנוג אל םעפ ףא תילמשחה הרטיגה .םיישגר םיחתמ לש ןוכנ לוצינו ןותמ דוביע ,השקה ילכב
.הפישנה ילכו םידילקה תמועל תותיחנ תדמעב תאצמנ השעמלו ,הגצהה

 

עטקה .המותחו הרודס הנשמ הווארל גיצהל םיסנמ םיעטקה לכ אלו ,תיסחי ךורא םובלאה
.םינותמ םיטקפא רוטיעב ,ידראגנוואה זא'גה תרוסמב ישפוח רותליא אוה ,לשמל ,ישימחה
שגדה ,עובק ףפותמ לש ורדעיה ללגב :ינויגה הז .הקד לכ םילקשמ ףילחהל םינהנ אל םיאוזוזמה
םה :םיאוזוזמה לש יסחיה ןורתיה ןומט ןאכ ,יתעדל .הקימתיר לע אלו תוידולמ לע אוה
םהל תעייסמ םהלש תיסאלקה הרשכהה .םיילקיסומ םיביטומ לש חותיפו חוסינב םינייטצמ
אל םעפ ףא לבא ,(?רוספורפ אוה הירבחמ דחאש הקהל םתרכה הנורחאה םעפב יתמ) תאז תושעל
הצימ ישגרה טקפאהש םישח םה רשאכ .הביתכה לע טלתשהל םהלש תוימדקאה תויטנל םינתונ
.אבה ביטומל האלה ךישמהלו – ךותחל ידכ תימצע הטילש קיפסמ םהל שי ,ומצע תא

 

לילצה .דחא עובשב םלוכ ועצוב םיעטקה וליאכ ,תדפקומו תיבקיע תילקיסומה הקפהה
ךות ךא ,םייסאלק םיטרדנטסב שממ ,ההובג עוציבה תמר .ימנידו לולצ ,חבושמ ילטיגידה
,ידמ םיעצקוהמ אל ,ידמ םיסומע אל םידוביעה .תנגפומ תויזואוטריו לש קירט לכמ תוענמיה
ףלוח ולוכ םובלאהו ,שגרומ םיעטקה ןיב ישגירה ןוזיאה .יטסוקאה ןוויכל םיטונ ללכ ךרדבו
תימצע תועדומ קיפסמ שי םייטננוסידה וא/ו םירעוסה םיעגרב םג .הביציו תינגרוא תחא הדיחיכ
.המידק ריבעיו רבשיי ןיזאמהש ילב עטק לכ חולצל םירשפאמה ,ןמזה בחרמב הטילשו

 

שיחממה ,קומעו ןדועמ ,ידולמ ,םנפומ ,םידבר-בר ,ומצעל-עדומו חכופמ ,ןווגמ ,רגוב םובלא הז
קור" תיוותה .גולטיקל תנתינ יתלב הקיסומב 'םרופיאנויק' תרבח לש הכימתה תא בטיה
היושע (ב"הרא) םהלש תימואלה תוכיישה וליפאו ,הקהלה םע רומג קדצ השוע אל "םדקתמ
תונואגב וא תונכפהמב ןייטצמ ונניא םובלאה .ןיינעו רבד לכל יאפוריא םובלא הז ןכש ,תועטהל
םהלש םיניזאמל םיסחייתמ םיאוזוזמה .האלמ תונכבו תושיגר ,תורגבב רקיעב אלא ,ןפוד תאצוי
הקיסומה לש תורתסנה תוניפה תא תולגל םירשפאמ ןכלו ,ריחמ לכב שגרל םיסנמ אל ,תוניצרב
9/10 :ןויצה .הנזאהל הנזאהמ רפתשמש םובלא הז .תונשנו תורזוח תונזאהב

 

 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב

ישאר דומעל הרזחMitkadem.co.il