The Iridum Controversy - Birdsongs of the Mesozoic Birdsongs of the Mesozoic
The Iridium Controversy
2003 Cuneiform Records
USA (Boston)
(60:49)

BirdsongsoftheMesozoic.org

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
21/11/03

,ןוטסוב רוזיאב הנש 20 רבכ (תופיצרב אלש) תלעופ "יאוזוזמה ןדיעה לש םירופיצה יריש" תקהל
תא ריכהל יל אצי ,2000 תנשמ Petrophonics ,םהלש ןורחא-ינפלה םובלאה תוכזב קר לבא .ב"הרא
םיאקיסומ לש הרובח וז .איהה הלודגה תשביב םימכח-רתויה םדקתמה קורה יבכרהמ דחא
,תנסורמ םהלש הקיסומה .היגולוקיסומב רישע ילמרופ עדי ילעב ,םיריעצ אל ,םיסונמ ,םימלפודמ
רותליא ,תדפקומו הרודס הנחלה לע קזח שגד המש השיגה .תחכופמו תרגוב ,תימניד ,תדפקומ
.תויזופמופ וא/ו תואשילק םומינימ ,(!הריש תפיט ןיא) תוילטנמורטסניא לש םיזוחא האמ ,ילמינימ

 

תינגומוה ,תיבקע תבורעת התוא וז .תונורחאה םינשה שולשב הנתשה אל בכרהה ,תוניחבה לכמ
םידילקה םה הקהלה ירוביג .עקרב זא'ג טעמו קור ,םזילמינימ ,תיסאלק הקיסומ לש הרודסו
םיפותה .תינצקוע הרטיגו ףירח ןופוסקס ,הקימנידהו תוידולמה תא םיליבומה (הנושארבו שארב)
הוואר יעצבמ ןיא ,םיפות יאולוס ןיא ,םייסמה עטקה דבלמ :עקרב דימת םיאצמנ השקהה ילכו
.םידיקרמ 'םיבורג' רוציל הנווכ ןיא ,םיימתיר

 

לאכימו (םיפסונ םידילק) טוקס קיר ,(הפישנ) דליפ ןק ,(םינחלהמ תיצחמו םידילק) ןרגדניל קירא
תרסח הדבוע אל וזו ,טסיסב ןאכ ןיא .םישרמו חכופמ תווצ םיביכרמ (דנואס ,תורטיג) ולירייב
ףחסנ אלו ירמאקה ןוויכל הטונש ,בכרהה לש הקימנידה לכ לע עיפשמ טסיסב לש ורדעיה .תועמשמ
ןוויגה תא רישעהלו ,טלבתהל םידילקל רשפאמ ימתירה ןוסירה .ולש בצקה-תדיחי ירחא המידק
.םידוביעהו םינחלה לכ לש ינומרהה

 

ות לכ .דחא זבזובמ עגר אל וליפאו ,םיריעצ םירקור לש תויתונמא-וליאכ תוזופ ןאכ ואצמת אל
הלחתהה ןמ תחטוב דיב םימרוז םינחלה .םש אצמנ אוה המל קוידב םיעדוי םלוכו ,םוקמב אצמנ
םיכוז םיביטומה .תונושארה תונזאהב תויתורירש תומדנ תוברה תוינפתה רשאכ וליפא ,ףוסה דעו
הפוריא ברעמ ןיב קסופ יתלב גולאיד ומכ תעמשנ תיפוסה האצותה .ךרדה לכ ךרואל ,ןובנ רוכזיאל
.םכחותמ ן'זויפו בנועמ יסאלק םזילמרופ ןיב ,דרמו תרוסמ ןיב ,הווהו רבע ןיב ,הקירמא חרזמו

 

ןיב ןזאל הדיפקמו ,ןמזה בור תידולמ הקיסומה :"יאוזוזמה ןדיעה לש םירופיצה יריש"ל ןיזאהל השק אל
תמושת לע הכרעהל היואר תמאב הקהלה ,וז הניחבמ .תומיענה תוידולמה ןיבו ןותמה דראגנוואה
תא יתאצמ אל עטק ףאב .ןויסנ ירסח םיאקיסומ לצא רסח ךכ לכש ,ישגרה ןוזיאה טנמלאל בלה
דודמ לכה ."ידמ רתוי הטנאופה תא םיכשומ םה ,ףוא" וא "ומיזגה םה ןאכ ,ונ" בשוח ימצע
םישרהל םיסנמ אל םיאוזוזמה ,ליבקמב .ןיזאמה לצא טקפאה ברימ תא רוציל ידכ בטיה בשוחמו
.םיינצחש םיינפלוא םיקירט וא תויזואוטריו יפקתה ,תוריהמ יליגרתב

 

ךכ לכ המ ימצע ןיבל יניב יתיהתו ,(םירשעמ הלעמל) םימעפ לש לודג רפסמ הזה םובלאל יתנזאה
םה הקהלה ירבח לכ .הקיסומל הלודגה הבהאה וזש יתנבה ,שדוחכ ירחא .וילא יתוא ךשומ
,רשוע ,הליהת תגשהל ילכ לאכ הקיסומל םיסחייתמ םניאש ,םידמולמו םייניצר םיאקיסומ
טילקהלו בר קוידב התוא עצבל ,תינדפק הקיסומ בותכל םיבהוא תמאב םה .םוסרפ וא הצרעה
,תוימדת ,םיקימיגב םיקסוע םניא ,תויתרושקת תומב שוביכב םיניינועמ אל םה .תונלבסב התוא
םיילולימ םירסמבו הקיטילופב םיכלכלתמ םניא םה .רוביצ יסחי וא קוויש ,ינוציח הארמ
םשל הקיסומ" המסיסה יפל ,םתוא ליבוהל תיאפוריאה תיסאלקה תרוסמל םינתונ םה .םילפרועמ
."דבלב הקיסומה

 

,HDCD תייגולונכטב ההובג לילצ תוכיא ,תיטנגלאו הלולצ תילקיסומ הקפה תפרטצמ וללה תוחובשתה לכ לא
הסריגה .רוצילו דובעל וכישמי םיאוזוזמהש הנכ הווקתו ,ןקדזמה ןיד ר'גור לש תינייפוא הפיטע
ינשבש יביטקרטאה תא רמשל החילצמ (יסאלק+קור) םדקתמה קורה תחסונל םהלש הייקנה
לבא ,תוריבכ תוילקיסומ תוכיפהמ רוציל אבש םובלא אל הז .ירמאקה ןוויכל הייטנ םע ,תומלועה
הקיסומ םירצויש םיביכרמה לכב תטלחומ הטילש חיכומו ,רבעה תואיגשמ םיחקל קיפמ אוה
9/10 :ןויצה .הילאמ תנבומ אל טלחהבו תרגתאמ ,הרוהטןאכ וצחל םובלאה תפיטעב הייפצל


 

 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב

ישאר דומעל הרזחMitkadem.co.il