חזרה לעמוד ראשי
Caravan - In the Land of Grey and Pink Caravan
In the Land of Grey and Pink

1971 Deram (Decca) / Universal
UK
(43:28)
Caravan-Info.co.uk

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
9/2/04

רופאה ץראב"ו ,הילגנאב וחמצש תונושארה "ירברטנק"ה תוקהלמ תחא איה ןאוורק תקהל
,Wilde Flowers תקהלמ תיצחמ השעמל איה הקהלה .רתויב בוטה םמובלאל בשחנ "דורווהו
הדסונ ןאוורק ."ןישאמ טפוס"ל הכפה היינשה תיצחמה :ירברטנקה םרז לש דוסיה ןיערג איהש
דר'ציר ,(םידילק) ריילקניס בייד ,(הרטיג/רמז) סגניטסייה ייאפ םה הימיקמ תעבראו 1968 תנשב
סגניטסייה ימי'ג םג ופתתשה הזה םובלאב .ןלאפוק דר'ציר ףפותמהו (רמז/טסיסב) ריילקניס
.(תונוש תופסות) דטסנירג דיוידו (ולוקיפ ,ןופוסקס ,לילח)

 

לילק זא'ג ןיב בולישל רקיעבו ,תיביסרגורפ-יטנא אקווד התיה הקהלה לש תיעבטה הייטנה
םה הארשהה תורוקמו ,רחשה רסח טופטפה ןוויכל םיטונ םיטסקטה .תיטסירומוה הילדכיספו
םירחואמ םימובלאל האוושהב ,ןכל .םייאפוריא-םייסאלק רשאמ םיינקירפא-םייזא'ג רתוי הברה
הירחא ואבש םיבכרהל הרשפיאש הצולחה התיה ןאוורקש רמול רשפא ,ירברטנקה ןונגסב
.קור-גורפה תוזוחמ רבע לא םדקתהל

 

הכורא הריצי ללכ 'ב דצ .דירחהל םיינרמש ךא םידומח םיריש המכ ללכ ליניוה טילקת לש 'א דצ
יתעדל .יתרגש קורו פופ ,זא'ג ןיב םיענ בוליש איהש ,Nine Feet Underground ,תוקד 23 ךרואב
דליפטה לש תפומה םובלאל האוושהב .הכלהכ ותוא ראתמ "דומח" ראותהו ,ביהלמ אל רמוחה
רתוי אל אוה "קניפ דנא יירג"ש ירה ,ךכ רחא םינש עברא אציש ,באלק סרטור ,'תרונ הד דנא
םובלאה ומכ םיבכרומ םיטקייורפל האוושהבו .ידמל ינרמש םויכ עמשנש סופיט-בא רשאמ
.ריווחמ בוש "יירג"ש ירה ,National Health תקהל לש ינשהו ןושארה

 

In the Land of Gray and Pink

 

פופ יריש המכ וכותב ללוכ אוהש ירה ,הזה םובלאה לש תיביסרגורפ-הרפה המגמה תורמל
תבחרומ הסריגו רטסמיר תסריגל הכז םינשה םע .םסרופמו ירלופופ ךפה ןכלו ,םיביבחו םיירחסמ
תוצרל םדא ינב לש תיעבטה הייטנה תורמל .תוינש תואסרגו תופסות הברה םע ,תוקד 73 ךרואב
.טלחהב הקיפסמ (תוקד 43) תירוקמהו הרצקה הסריגהש ירה ,"רתויש המכ" לבקל דימת

 

םע .רנא'זל חונ אובמ הצורש ימל םיאתי ילואש ,שיגנו לילק ,יטפמיסו דומח םובלא הז ,םוכיסל
האוושהב םישרמ תוחפ הברה םג ןכלו תמאב יביסרגורפ אל ,םכחותמ שממ אל אוה ,תאז
8/10 :ןויצה .וירחא ואציש ירברטנקה ימובלאל

 


תובוגת

 
 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיבMitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com