חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב

David Torn Cloud About Mercury David Torn
Cloud About Mercury
1987 ECM Records
UK / Norway / Germany
(45:16)

Splattercell.com

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
08/02/2004

ןודנולב טילקהל ידכ םיפסונ םיאקיסומ השולש ףסא ,לילצ-ףוסוליפו טסירטיג ,ןרות דיויד
הפישנ ילכ ףיסוה םאשיא קראמ ."ירויקרמ ביבס ןנע" םובלאה תא םינומשה תונש עצמאב
תכרעמ תיבהמ איבה דרופורב ליב ,ולש קיטס ןמפ'צה תא םרת ןיול ינוט טסיסבה ,רזייסיתניסו
.םינומשה תונשב ןוזמירק גניק םע םג דבע התיאש ,'סנומיס' תיבמ תינורטקלא השקה ילכ
.תינמרגה ECM תרבחב האציו ,ולסוא ריעב סקימ הרבע הטלקהה

 

ראש ,תאז םע .ןסורמו הגונ ,רהרוהמ :יסופיט "ינרות" םובלא איה תיפוסה האצותה
אל םה ןכלו ,ולש הריציה ןונגסל רבחתהל םישקתמ ,ןרות לש ץוצינב םינחינ אל םיאקיסומה
.דבע אקווד הז םירחא םיטקייורפבש ינפמ ,לבח הז .הכלהכ ולש ןוזחה תא םישגהל וחילצה
רידנ םובלא םיעשתה תונשב רואל האיצוהש ,ןואטילופ תיישילש איה ךכל תרדהנ המגוד
הברה םע ןיינעמ רצוי אוה ,בוט יכה ומצע םע רדתסמ הארנכש ,טסיאולוסה ןרות .ויתויוכיאב
.הבשחמ קמוע

 

ןרותל עייסל ידכ הרדיגמ תאצוי אלש ,דרופורב-ןיול בצקה תדיחי אקווד איה תיזכרמה היעבה
ץיברהל ןרצוצחהו טסירטיגל םיחינמ טושפ ףפותמהו טסיסבה .ןיינעמ יתצובק רותליא חתפל
םדא אוהש ןוויכ ,םיאקיסומ הלאכ ךירצ אל ןרות .אל ותו ,הבשחמ-יררועמ םיאולוס המכ
םע ידמ רתוי תצק ודבע הארנכ ןיולו דרופורב .תולובג שוטשטבו תורגסמ ץופינב החמתמה
.םהלש תיעוצקמה הרגישהמ גורחל ליבשב היישעתה לש םיירטסניימה

 

יקט-ייה ן'זויפ ,םדקתמ קור ןיבש םירופאה םיחטשה לע תונידעב טיישמ ןרות ,תינונגס הניחבמ
יפל יזא'גה ןוויכל ףחוד םאשיא ,יקורה ןוויכל ותוא םיפחוד ןיולו דרופורב .ןידע יאפוריא ז'גו
תוירוקמ םירתימה לע ולש תויואטבתההו ,הלועמ רתלאמ אוה ןרות .סיוייד סליימ לש ותשרומ
ןעשנ היה ןרות םא .ידמ םינסורמ םירחאה (רומאכ) םיינשהו ,ןאכ ול הוותשמ אל םאשיא .דואמ
היה טקייורפהש ןכתיי ,רתוי םיטרופמ םינחל תביתכב הדובע רתוי עיקשמו םירותליא לע תוחפ
7.5/10 :ןויצה .לבח .תוחפ לבלובמו רתוי םישרמ ,רתוי שבוגמ עמשנ

 


תובוגת

***

האבה תרוקיבה

ןואטילופ
 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב

ישאר דומעל הרזחwww.mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com