רוק מתקדם - מדריך עברי - חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב

Echolyn Suffocating The Bloom Echolyn
Suffocating The Bloom
1992 (Original)
2000 (Re-issue) Echolyn Inc.
USA
(70:53)

Echolyn.com

ןמטיירב ירוא
:תרוקיב
22/01/03

בורצ קתוע ידיל לגלגתה והשכיא .טנרטניאב הצלמה תוכזב הנושארל יתעמש 'ןילוקא' תקהל תא
המתחוה הקהלה :בוצע רופיס אוה הזה םובלאה .1995 תנשמ As The World אלפנה םמובלאמ
החקל ,טיהלל ךפה אל טקייורפהש ןוויכמ ךא ,הלודגה 'קיזוימ ינוס' תרבח םע חיטבמ הזוח לע
םייתנשכ הל וחקלו ,שואיי בורמ הקרפתה הקהלה .םלועה ןמ ותוא הקחמו םובלאה תא הרבחה
.דובעל ךישמהלו בוש ץבצבל ידכ

 

הזה םובלאה ביבס רבשמה ,תאז םע .תיקוח ךרד םושב םויכ גישהל ןתינ אל As The World תא
,הרוחא תשגל םתוא דדוע םג אוה .טלקוה אל םלועמ וליאכ המידק ץורל םיאקיסומה תא ץירמה
םמובלא ,2000 תנשב ,בוש אצי ךכ .(רפושמ לילצ) רטסמירב בוש ותוא איצוהלו ,םהלש רבעה לא
םיטילקת תרבח ילב ,תיאמצע רואל האצוהב םעפהו ,'בולבלה תא קונחל' (ןייוצמהו) ינשה
.הכפכפהו תינוציח

 

אלש ,םינונש ,םיזואוטריו םיאקיסומ השימח ולא .שטולמו ריהמ םדקתמ קור םישוע 'ןילוקא'
לטנ'ג תקהל תשרומ לע םינעשנ םה .תושלושמ תוילוק תוינומרהו םיכבוסמ םירבעממ םידחפמ
'אקווד' תושעל ורחב אלו ,עקרקה לע תוביצי םיילגר יתש םע וראשנ דימת ךא ,סיסנ'גו טנאיי'ג
.הארנה לככ ,תינקירמא תוברת לש ןיינע .םייטירבה םהיתימעל דוגינב

 

בל-תמושת ןיזאמה ןמ םישרודה םיבכרומ םיילקיסומ םינכת ,דואמ רצק ןמזב ,תסחוד הקהלה
יצח תוחפל תוכירצ קורה תוקהל בור ,הקד יצחב םיזכרמ םהש המ ליבשב .ילמיסקמ זוכירו הבר
םירהממ דימת ןילוקא וליאכ המדנ ,'תואלפה ץראב סילא'מ ןועשה םע בנראה ומכ תצק .םובלא
םהשכו .המיסקממ תוחפ אל האצותה ,השוודה ןמ עגרל םיפרמ םהשכ .ירותסמו בושח םוקמל
.םהלש בצקב ץורל אלא הרירב ןיא ,םיציאמ בוש

 

םיילקיסומה םירמוחה םע תודדומתהה תא םילקמ םישיגנ םיטסקטו אירב רומוה שוח
םשמו ,יסופיט ינופמיס םדקתמ קור לש םירוריפ לא תויקוראב תועפשהמ םיצפוק םה .םיימנידה
םיעמשנ םה הנושאר הנזאהב .ב"הרא לש תויתוברת-ברב םיעוטנה םינוש תונונגס תלוברעמל בוש
וזש ןיבהל רשפא תופסונ תונזאהב ךא ;ידמ םידמחנ תואריהל םיסנמ םה וליאכ ,םיקתקתמ תצק
ןיינעל ,םיקירבמ םידוביעל ,םלשומה רומיגל םיגאוד דימת :םהל תינייפואה תואטבתהה ךרד
.ןפוא םושב ,םמעשלו םמעתשהל םינכומ אל םה .דימתמ

 

תרשע ;"ןושאר קלח" התוא תונכל רשפאש תושיל םיפסאנ 'םיליגר' םיריש הרשע :יוצח םובלאה
תיישעתב תקסועה םדקתמ קור לש תפומ-תריצי ,'יוצמה םדאל הטיווס' םינוכמ םיאבה םיעטקה
,םיניוצמ םיטסקטה .יוטיבה שפוח תאו ןמאה תא אכדל היצמאמבו תדסוממה הקיסומה
ללגב .הרצקה תינילוקאה תרוסמה בטימב תימנידו תנווגמ הריציהו ,םייתפומ (ליגרכ) םידוביעה
9/10 :ןויצה ,עוציבהו הקפהה תמר ,יטסינמוהה רסמה ,המיחלה חור ,תוננערה

 


?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא ,ואו") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא ,ואו") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה ,ואו") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ ,ואו") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com