חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Jan Hammer - The First Seven Days Jan Hammer
The First Seven Days

1975 Nemperor
2003 Columbia/Sony Remaster
USA
(40:03)
JanHammer.com
ןמטיירב ירוא :תרוקיב
15/08/03


תולובגה לע הענ רמאה ןאי לש הריציה .הזה םובלאה גוויסל עגונב תוקפס המכ יל ויה
ןוזח הגיצמ איה ,תאז םע .הקינורטקלאו םלוע תקיסומ ,ן'זויפ ,םדקתמ קור ןיב םישטשוטמה
יהשלכ הרזע אלל ,ומצע תוחוכב ארב רמאה .ותוריהבבו ותמצועב עיתפמו ,תולובג-רסח ילקיסומ
תונש עצמאב קוידב תאז השע אוה .הביהרמ תיגולונכט הינופמיס ,דוביעהו הנחלהה םוחתב
ילטיגידה רטסמירה .ימיטפוא ןדיע ותואב ותושרל דמעש דויצה בטימב שומיש ךות ,םיעבשה
ןמזה םע הכזו קושה ןמ םייתנש ךות םלענש ,ירוקמה ליניוה טילקתב םישדח םייח חיפמ הלועמה
.קסיד יבג לע עיפומ םובלאהש הנושארה םעפה וז .הדובא הקיסאלק לש דמעמל

 

גארפ דילי ,יכ'צ ןדילק אוה (ק'צרוק שונאי ומכ ,ןאי אלא ,ןא'ג אל) רמאה ןאי :עקר תצק ,תישאר
ב"הראל רגיה ,תיטסינומוק-תיסורה השילפה בקע 1968 תנשב ותדלוממ חרב אוה .1948 לש
,ןילפלקמ ןו'ג לש ותקהלל ףרטצהשכ ךרד ובכוכ .תימואלניבה ן'זויפה תניצסב תוריהמב בלתשהו
טילקה ,יצולחה ן'זויפה בכרה םע הליב יצחו םייתנש .1971 תנשב ,Mahavishnu Orchestra
.םעפ 530 המבה לע םתיא הלע םגו ,םיללוהמ םימובלא השולש םמיע

 

בכרהה :תועט וז התיה ,דבעידב) םירחא םיאקיסומ סייגו עיתפמב הליבחה תא קריפ ןילפלקמ
חיוורהש ףסכה תא חקל אוה :ידמ קומע ןואכידל סנכנ אל רמאה .(הברהב חלצומ היה ירוקמה
ריעה ןמ קחרה) קרוי-וינ תנידמב ותיבב יתיב ןפלוא תיינבב ותוא עיקשהו ,וזה הדובעה לכמ
תורשע םע דבע םינשה םע .רדוהמ ייוונייטס רתנספ םגו תונווגמ םידילק תוכרעמ הנק ,(הלודגה
םילוקספ תביתכב החמתהו ,רגא'ג קימו הלוימד לא ,קב ף'ג ומכ ,םלועה לכב םיללוהמ םיאקיסומ
ןיחלהש ללגב אקווד דואמ םסרופמ ךפה אוה .בשחמ יקחשמו היזיוולט תוינכות ,עונלוק יטרסל
תובוחרב ץר בוטחה ןוסנו'ג ןוד) "סייו ימאימ" תינקירמאה היזיוולטה תרדסל אשונה תקיסומ תא
יסרפ ינשב הכז אוה :תונושמ םיכרדב םיתיעל תינקנ םלוע-תליהת ,ןכא .(ףולש חדקא םע ריעה
.ףסכ ןומה םגו הדובע תועצה ללש ,ימארג

 

,יתד םדא וניא רמאה .האירבה ימי תעבשל ,הרואכל ,שדקומ ולש הריירקב ןושארה םובלאה
השיגה .םינש ןוילימ האמ וליפא ךשמיהל היה לוכי הלאה םימיה ןמ דחא לכ"ש ןייצל דיפקה אוהו
,והובו והותל שדקומ ןושארה עטקה ."תומיוסמ תודוקנב תושגפנ ןכא תיעדמה השיגהו תיתדה
ישישה ,תויחל ישימחה ,םיחמצהו םיצעל יעיברה ,םימיהו תושביל ישילשה ,שמשה תעפוהל ינשה
ןתנ הזה אשונה" ,בל יוליגב בתוכ אוה ,השעמל .ומצע יעיבשה םויל שדקומ יעיבשהו ,םדאה-ינבל
."תוילקיסומ תוריצי עבש בותכל ץורית יל

 

םילבגומ ויה םינושארה םירזייסיתניסה :ותוא םישאהל השקו ,רתנספה תא בהוא רמאה
רזייסיתניס ,גומ רזייסיתניס ,זדור רדנפ םע דבע אוה .ןוויגהו הקימנידה תניחבמ םילברוסמו
.השקה ילכו םיפות תכרעמ ,'ןמירפ' םירתימ רזייסיתניס ,ןורטולמ ,ילטיגיד רסנווקיסו םייהרבוא
,םילמשוחמה םילכה לש םהיתונורתי תא לצנל הסינ ךא ,ובטימב אוה םייטסוקאה םידילקה לע
:ינכט ונניא רמאה לש יזכרמה ןורשיכה ,תאז םע .םיקיעמה םהיתונורסח לע רבגתהל םג ליבקמבו
.םיענכשמ םיביטומ חוסינב ראשה ןיב תאטבתמש ,ולש הקירבמה הנחלהה תלוכי יהוז

 

םובלאל ןיזאהל רשפא .תוירוקמו תושגרמ ,תויביטקפא ,תוחלצומ תוניגנמ רורצ ןאכ הנב ןדילקה
םיטקפא ,חתמו המרד ןאכ שי .םלשומ טעמכ ישגרה ןוזיאה .ףייעתהל ילב בושו בוש הזה
יסאלק רוניכו (ןוסנו'ג לרא דיויד ומשו רוחב לש ועויסב) יטוזקא ףופית ,רדחה לכ תא םידיערמש
,םינושארה םיעטקה ינש יתוא ומישרה דחוימב .םינוכנה תומוקמב סנכנש (רלדניק ביטס)
.יתפוקת ינוידב עדמ טרס לכב בלתשהל ויה םילוכיש

 

ןכומ אל וליפא אוה .רדגומ ילקיסומ גוויס םושל לופיל אלש ותנווכמ חיוורה קר ,רבתסמ ,רמאה
םירמוח :תיתוברת תויטקלקא לע רומשל דיפקה אוה ."טפסנוק םובלא" הריציה תא תונכל
םיטנמלא דצל ,תינקירפאה תרוסמב םייבצק םירותליא ,ינופמיס קור-סייפס ןונגסב םילמשוחמ
חרוט אוה .ותודליב לביקש ילמרופה יאפוריאה ילקיסומה ךוניחה ןמ וחקלנש םינידע םיירמאק
אל הז ,םשו הפ עיפומש ןשרוטסידה תורמל ,ןכא ."הזה םובלאב הרטיג ןיא :םינרקסל" בותכל
.םינדילק לש אלא ,םיטסירטיג לש םובלא

 

ןמ קלח בתכשכ םדקתמ קורמ תוקומע עפשוה קפס אלל רמאהש הלגמ םובלאל תרזוח הנזאה
הילגנאב ושעש םירבדל תולבקה אוצמל רשפא .(תיעיבשהו היינשה ,הנושארה דחוימב) תוריציה
םלוע-תקיסומ םע רמאה לש ןמורה .1972-1974 הפוקתב רקיעב ,ןכל םדוק תורופס םינש
ןו'ג :ןמזה ותואב םיבר םייביסרגורפ םיאקיסומ לש תומגמל ההז תיתוברת תויטקלקאו
שוב טייקו לאירבג רטיפ ,זארומ קירטפ ,דליפדלוא קיימ ,ןוסרדנא ןו'ג ,'גאליה ביטס ,ןילפלקמ
הברה אוצמל רשפא .הקירפאבו היסאב םג הרוקש הממ דומלל וליכשהש תומשה ןמ קלח קר םה
לש םישרמ ולוס גשיה הז םג :קוידב הנש התואמ סיל'גנאו לש Heaven and Hell םובלאל ןוימד
.םילוקספ לש הריירקב חתפו יאמצע ןפלוא הנב ,דסוממה קורה םלוע תא בזעש ,םידילק ףשא

 

רציו בר שפוחמ הנהנש ,ןנוחמ יאקיסומ לש יצולחו שיגר םובלא אוה "םינושארה םימיה תעבש"
ונניא רמאה ;הריפסומטאה ןמ קחרה ןיזאמה תא תחקל החילצמש ,יזוידנרג ןוזח םע הקיסומ
.לורנקורה םלועמ הבר הארשה באוש קפס אלל אוה לבא ,רחא וא הז רנא'זל לובכ ומצע תא האור
סליימ דצל ,וייחב תויזכרמ תועפשהכ סלטיבהו סקירדנה תא ןייצמ אוה ולש ימשרה רתאב
ול הרשפיא עונלוקהו היזיוולטה םוחתב תילכלכה ותחלצה :לזמ-רב אוה .ק'צאנאי וא סיווייד
םובלא לש תרזוח הצפה :תמאב הכירעמ היישעתהש םישנאל קר הרומשה היגליבירפב תוכזל
ותרודהמב ,הזה םובלאה לא ףשחיהל לוכי םיניזאמ לש שדח רוד .לילעב ירחסמ יתלבו "ןשי"
8.5/10 :ןויצה .הלולצהו תרפושמה תילטיגידה 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com