חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב

King Crimson - USA 1975 King Crimson
USA
1975 EG
2002 Caroline Records (30th Anniversary Edition)
UK / USA
(67:16)
King-Crimson.com

ןמטיירב ירוא :תרוקיב

10/2/2004

טרבור .הקרפתה רבכ הקהלה רשאכ ,1975 לירפאב רואל אצי ןוזמירק גניק לש USA םובלאה
אצי ןוטוו ןו'ג ,ןרוברש ומשו ינחור םוקמב דדובתהל עסנ זאו וניא ןאירב םע תצק דבע פירפ
,רפראה יור םע טילקה דרופורב ליב ,פיה הירוא םע כ"חאו קיזוימ יסקור םע תועפוה בוביסל
םהל הנתנ ,ןפלואל ןוטוולו פירפל הארק EG תרבח .ןכל םדוק םישדוח המכ רטופ סורק דיויד
.הקירמא לש תירבה תוצראב םהלש ךוראה תועפוהה בוביסמ "יח םובלא" הנימזהו עובש
תפסות םע תוריחה לספ לש דיה) ןוטוו לש ןויער :הפיטעה םוליצ .אדירג תוירחסמ :תוביסה
.(לאטמ ןיבו ב"הרא ןיב בוליש ונייהד ,תכתממ

 

ירובסא ומשו םוקמב ,ינקירמא וניזק םלואב המייקתהש העפוהב ורחב טסיסב-ןלוסהו טסירטיגה
הקיסאלקל דחוימב יטגרנא עוציב .1974 ,ינויב 28 ךיראתב ,יזר'ג וינב (Asbury Park) קראפ
דורב תמקוממה ,סנדיבורפב העפוהמ החקלנ "21st Century Schizoid Man" תינוזמירקה
ןדילק/רנכה לש תטלקומה ותדובעש העדב םידחואמ ויה פירפו ןוטוו .רתוי רחואמ םיימוי ,דנלייא
ידכ (UK םג דיתעבו ,קיזוימ יסקור) ןוסבו'ג ידא ודידיל ארק ןוטוו .םיצופישל הקוקז סורק דיויד
.םייטמסוקה םינוקיתב רוזעל

 

ונת ,הנש 30 ורבע) יגיגח רטסמיר רבע אוה .ןיטולחל ץוחנ יתלב לבא ,ביבח םובלא רואל אצי ךכ
וטנ היח העפוה לש תוקד שמחו םישישכ עיצמה ,2002 תנשב חלצומו (םכומכש םיריעצ ,דובכ תצק
תדובע ,דימתמ קזח עמשנ ןוטוו לש סאבה .תורוקיבו תובתכב האלמ תרבוח סולפ ,(םיסונוב ינש)
,םיילגרה לע תוידולמה בור תא קיזחהו הרטיגה לע הפי דבע פירפ ,תנייוצמ דרופורב לש םיפותה
םירחא םימסרופמ םירנכ .(ותוא ףילחמ ןוסבו'גשכ וליפא) דירחהל שלח עמשנ ןכסמה סורק קרו
וחילצה טדרהנייטש יבור וא ןמדוג יר'ג ,יטנופ קול-ןא'ז ומכ ,זא'גהו פופה ,קורה םלועב ולעפש
.ץחלה תחת סרק טושפ סורק .רתויב םייתמצוע םיבכרהב ולעפשכ םג בטיה עמשיהל

 

הקהלה תא ףחדו ,ןיאפקו ןיאקוקל רוכמ היה ןוטוו :םייניצר םיחתמ ומשרנ םיעלקה ירוחאמ
,םיפותה תכרעמב קרו ךא זכרתהו ,ומצעל רוכמ היה דרופורב .הייופכ תירחסמ החלצה לש ןוויכל
ליבקמבו ,ןוטוו לש תויטננימודהמ דרטומ שח פירפ .תיתנחלה המורת וא תללוכ הייאר םוש ילב
דועיתה .הילוכנלמו לוהוכלאב עבט סורק .שיתמהו ךוראה תועפוהה בוביסמ הדילס שוחל לחה
.הרוחסה תא קפסמ אל סורקש ןיחבהל קר רשפא .וללה תודבועה בור תא הלגמ אל טלקומה

 

ךורא Exiles .יטרדנטס Lament .ןפוד אצוי אל לבא בוט עמשנ Larks :ינטרפ םיעוציב חותינ
םע ינטנופס רותליא אוה Asbury Park .טואא-דייפ י"ע סג ןפואב ךתחנ םגו םידרמ תצק ,ידמ
.דואמ חלצומו עורפ ,קזח 21st Century .דמחנ Easy Money .הבשחמ טעמו םיציב הברה
וליפא Starless .םימדוק םימובלאב עיפוהש דנלוהב עוציבה ןמ בוט רתוי אל לבא ,בוט Fracture
עמשנ דנואסה .Red םובלאב חבושמה ינפלואה עוציבה לש תועבצאה תוצק תא דרגל ליחתמ אל
,תילקיסומ הניחבמ .דבלב םינפסאל ינוניב רצומ הז ,תינכרצ הניחבמ .ינשערו דהוא להקהו ,בוט
8/10 :ןויצה .ומצעכשל ןיינעמ אוהש תורמל ,הזה טרסב ונייה רבכDeja Vroom DVD

Discipline

In The Court of the Crimson King

In The Wake of Poseidon

Islands

Larks' Tongues in Aspic

Lizard

Red

Starless and Bible Black

The Construkction of Light

The Night Watch

The Power to Believe

Thrak

THRaKaTTaK


 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com