חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Philharmonie - The Last Word Philharmonie
The Last Word (Le Dernier Mot)

1998 Cuneiform Records
France
(47:41)
Philharmonie at ProgArchives

ןמטיירב ירוא
:תרוקיב
1/6/04

"הנורחאה הלימה" םובלאהו ,(1988-1998) םינש רשעכ הלעפ תיתפרצה "ינומרהליפ" תקהל
קיפסמ שיש הטילחה לבא ,ןכל םדוק הנשכ הקרפתה השעמל הקהלה .הפוקת לש הפוס תא ןמיס
קוחר הזה 'הדירפה םובלא' .לכה דעתלו ןפלוא רוכשל ליבשב הריגמב םיבוט םיילקיסומ םירמוח
תוילכלכ ,תוינכט תוביסמ לבא ,רמול המ הברה ןיידע היה הקהללש הארמו ,ןולשיכמ דואמ
ןיינעמ תוחפ אוה ,יאמצע םובלאכ .יחכונה בכרהב הז תא תושעל ךישמהל היה רשפא יא תוישיאו
.Rage לע זאו Nord לע תכלל ףידע תינכרצ הניחבמו ,וימדוקמ

 

האיצוהש ,Yaga ,תרחא הקהל םיקה ןכא ,Frederic L'Epee קיתווה טסירטיגה ,הקהלה גיהנמ
לש םימדוקה הימובלא תא האיצוהש הקיסומ תרבח התואב ,2004 רבמטפסב הרוכב םובלא
תיתפרצ הקהלב רבח היה אוה ,"ינומרהליפ" תא םיקהש ינפל .םרופינויק :"ינומרהליפ"
.םיבוט םימובלא ינש האיצוהש ,(Shylock) "קולייש" המשו ,םיעבשה תונשב תיביסרגורפ

 

םדקתמ קור :וימדוק לש וקה תא ךישממ "הנורחאה הלימה" ,תילקיסומ הניחבמ
םינומשה תונש לש ןוזמירק גניק תובקעב ךלוהש יטקנופ-הרטנוקו ידולמ ,ילטנמורטסניא
שמתשמ טסירטיגה .ךייר ביטס לש יטסילמינימה הנחלהה ןונגסמ קומע ןפואב עפשומו ,םיעשתהו
,תאז םע .בכרהה לש יללכה לילצה תא חישקמש ןיינעמ רזע-ילכ ,"הרטיג רזייסיתניס"ב ןאכ
,םיפות אלל תיסחי-םיטקשו םירהרוהמ םיעטק :םייזכרמ םינוויכ ינשב תונייפואמ תוריציה
םירותליאו בורג לע שגד םע םיטסיאו'צמו םייביסרגא םיעטק וא ,ןייוצמה Nord םובלאל המודב
.יטמרדה Rage םובלאב ומכ ,םיילמשח

 

Warr תרטיגב שמתשמו ,ולש יכנאה קיטס ןמפא'צה תא חינמ (סור דרנרב) טסיסבה ,הזה םובלאב
םג םשו הפ שמתשמ (סיירב הידולו) ףפותמה .ינפקות תוחפ ,הנוש טעמ לילצ הל שיש תיקפוא
.רתוי לק יזא'ג-ינ'זויפ ןווג הטלקהל הקינעמו השקהה ילכ תא תככרמש הקיטקט ,תושרבמב
,םיניינעמ-תוחפה םג םהו ,טסיסבהו טסירטיגה לש ולוס יעטק םה םיעטקה תנומש ךותמ םיינש
אשונה עטק .ידמל ץרחנו ריהמ וקלחש ,םובלאל הפורצה הנזאהה לע םילקמ םהש תורמל
.פירפ טרבור ןונגסב תוקזח תוזארפ המכ ללוכ ("הנורחאה הלימה")

 

םינחלה .םייתוהמ םישודיח עיצמ אל "הנורחאה הלימה" ,(Nord, Rage) וימדוק ינשל האוושהב
,הנידעו הייקנ תילקיסומה הקפהה .םיעטקה ןיב חלצומ ימינפ ןוזיא םייקו ,דימתכ םיבוט
רצייל הדעונ אל ןהמ דחא ףא יכ ,הכרעה תוררועמ תוריציה לכ .םישטולמו םירגוב םיעוציבה
םיידוחייה גולאידהו גולאירטה :הבוח םובלא אל הז ,ןיידע .ןמזה תא אלמל םתס וא ,לק טיהל
םשו הפ תממעשמ תצק וליפא הקיסומהו ,(לבח) ןאכ ירמגל םלענ טעמכ תוילמשחה תורטיגה ןיב
בהלתה תמאבש ימל רקיעב ץלמומ .(לשמל ,ןורחא-ינפלה עטקב רתוימהו ךוראה םיפותה ולוס)
8/10 :ןויצה .ויקפוא תא ביחרהל הצורו ,םירחאה םימובלאה ןמ

 


Philharmonie - Nord

Philharmonie - Rage
 

תובוגת

 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב
...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com