חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Present - High Infidelity Present
High Infidelity
2001 Carbon 7 Records
Belgium / Israel
(47:56)

Heurexacte.com/present
ןמטיירב ירוא :תרוקיב
10/6/03

.םיגלבה "טנזרפ" לש תיטסיכוזמ-טעמכה הקיסומל עיגמש ראותה-םש הז .תוועמו ינלוח ,ירזכא
המ הז :העיתפמ הפישנ ילכ תללוסו ןווכתמב-תוביאכמ תוידולמ ,תצצונו תיבקע תילקיסומ הקפה
לכ תואנוש דלני'גר ונב לשו ולש תרסוימה תילמשחה הרטיגה .וגירט ה'זור ,בכרהה גיהנמ קפסמש
לש גוס לכמ הדרח :הלימה ןבומ אולמב תיתונמא הקיסומ וז .פופ וא זא'ג ,זולב לש סיסר
,תיתטיש ,הרטמב תדקוממ ,םיירחסמ םילבכמ ןיטולחל תישפוח ,םייתפש-קתמ וא תופנחתה
ןיב רפתה וק לע ,Avant-Rock לע רבדל רשפא ,תינונגס הניחבמ .רומוה תרסח טעמכו תינשקע
."היציזופואב קור" תעונת לש תרוסמה בטימב ,יאפוריא דראגנווא ןיבו לורנקור

 

המש .תחא ןיחלה היילבש רייפ ,םייתש ןיחלה וגירט :תויזכרמ תוריצי שולשמ בכרומ םובלאה
ידכ הב שמתשהל רשפא .Souls For Sale אוה (טנזרפ לצא ליגרכ) הנושארה לש ירבאקמה
לש םצמוצמ רפסמב תשמתשמ איה .כ"בשה יפתרמב םיינוחטב םיריסאמ תואדוה איצוהל
םיטקפאה .תקיודמו תיוויטטפר תינבתב ,תיטיא הרוצב םיחתפתמה ,םיינפקות םיביטומ
,תועעונתמ תוארשרש :קוניצ לע וליפא ילוא וא רהוס תיב לע םיזמרמ םימישרמה םיילוקה
ברח ,עקר-תקיסומ קפסמ יטסילאירוס ןוידרוקא ,םיחולד םיאת ךותב םיחרוצ םיפרוטמ םיריסא
.עודי-יתלב םדא תגרוהו תפלשנ

 

וגירט .םייטפילקופא תונוזחו םישנוע ,תוומ ,תרסוימ המחלמ לע רבדמ (תיתפרצב) טסקטה םג
איה ימעטלו ,תוקד 27 ךרואב םימחר-תרסח הריצי וז :המחנ לש עגר וליפא תתל ןכומ ונניא
ךרד ןיזאמה תא ריבעהל) ררושמה תנווכ התיה וז ןכא םא .המישנ-רסח רתונ ןיזאמה .ידמ הכורא
ןוזיא דואמ רסח הריציל .תאז תושעל רתוי תובוט םיכרד שי זא ,(בר ןמז ךשמב לבסנ-יתלב םונהיג
.ידמ יוויססבוא ןפואב ,דבכ שיטפ ומכ ןיזאמה לש וחומב תטבוח איהו ,והשלכ ישגר

 

םע תואוושהמ ענמיהל םג רשפא יא ,ןיטולחל ירוקמ עמשיהל וגירט לש תונויסנה לכ תורמל
לש ינומרהה סיסבה םג .וגירט לש םדוקה ילקיסומה ותיב ,וריז סרבינוי לש תירמאקה הקיסומה
וליפא .1973-1974 םינשה לש ןוזמירק גניקב פירפ טרבור לש ויתוריצי תא דואמ ריכזמ הריציה
6 רפסמ עטקב 2:36 דע 1:23 ןומזת ,לשמל) יארקא-אלה ןוימדה לע םידיעמ םידרוקא-ירבעמ המכ
.םינוזמירקה גיהנמ תא דואמ הריכזמ ולש תינמרוצהו תירלוגנאה הרטיגה וליפא .(קסידב

 

,היילבש רייפ תאמ ,("דלומה גחל ןינכירטס") Strychnine For Christmas ,היינשה הריציה
חותיפל תרבוע ךכ רחא ,ינייפוא ינלוח ביטומ תגצהב תחתפנ איה .תישגרה התשיגב תינוציק תוחפ
עגרה ילוא ,(8 עטק תליחת) ןופוסקס לש בל-ערוקו רצק גולונומל םשמו ,(9/8) תוינימש עשתב ןונש
(םיפותו השקה ילכ) ןמרק דיויידו (םידילק) היילבש לש טסקטה .ולוכ קסידב רתויב חלצומה
ביערמש רזומ בא לעו ,סואלק-הטנס ירוחאמ תמאה לע םירופיס :ירבאקמל ירילה ןיב בלשמ
.ןועגישו הלמח ,תוירזכא ןיב בטיה תנזאמ הריציה ,תימניד הניחבמ .ותחפשמ ינב לכ תא תוומל

 

ןיעמ תשמשמ איה .ידמ הכורא הנניא "דלומה גחל ןינכירטס" ,"הריכמל תומשנ"ל דוגינב
,ןדילקה אוה היילבשש ללגב ילוא .וגירט לש תומילאה תוריציה יתש ןיב ילוכנלמ העגרה-רודכ
,ןיזאמה תא ליהבהלו םידרוקאה תא טובחל םוקמב :רתוי יתועמשמ דיקפת ןאכ לבקמ רתנספה
םינווג ףיסוהל םיעייסמ ןורטולמו גנוג ,ול'צ .רתוי םינידע םיווקב דוביעה תא לבתל הכוז אוה
.הריציל םיניינעמ

 

יצחו שש ךשמב :ןלוכמ תחלצומ-תוחפה איה ,וגירט תאמ ,Reve De Fer ,תישילשה הריציה
ןומזתב) זאו ,ביצי ינומרה סיסב ךותבו דחא ביטומ לע םירותליאו תויצאירו עצבמ בכרהה תוקד
וילעש ,ןיטולחל רחא ביטומל תרבסומ-יתלבו תיתורירש תינפת חקול עטקה (9 רפסמ עטקב 6:44
,טלוב רתונ םיקרפה-יתת ינש ןיב סגה רפתה .םובלאה לש ומויס דע לבלובמ ןופוסקס רתלאמ
ןכותה תא תווסהל וא ריתסהל םיחילצמ אל סקימה לא ופסוותהש םילוקה םייטקפאהו
.לבח .םייסמה קלחב לדה ילקיסומה

 

.ביבא-לתב ןארמוק ידוא השע תיפוסה הכירעהו סקימה תא .היגלבבו ביבא-לתב טלקוה םובלאה
םייפלאה תונש לש םיישיאה םיבשחמה לבא ,ןימאהל השק םנמא .םלשוממ תוחפ אל דנואסה
השק ומצע םובלאה ,לילצהו הקפהה תורמל ךא .רבעבמ הכומנ תולעב ,הרוחסה תא םיקפסמ
שולש ךותמ םייתשו ,תנבומ הביס אלל ביאכמ םיתעל ,ומצע לע רזוח םיתעל ,הנזאהל דואמ
המכ ןאכ שי .ןהל בצקוהש ןמזה ךרואל ןמצע תא קיזחהל ידכ הרשעהלו יוביעל תוקוקז תוריציה
.רישעו חתופמ קיפסמ אל טושפ ולוכ םובלאה לבא ,םיבוט םיילקיסומ תונויער

 

ימיספ ,ידמ לד רמוח :קוידב תויעבה ןתואמ לבוס ,No. 6 ומשש ,טנזרפ לש םדוקה םובלאה םג
םרוז ,1998 תנשמ הקהלה לש Certitudes םובלאה ,םתמועל .ידמ בר ןמז ינפ לע חתמנש ,ידמ
תילקיסומה הקפההש תורמלו ,םיתעל יוויטטפר אוה םג ;תוחפ קיעמו רתוי "יקור" ,רתוי רהמ
High Infidelity םובלאה ,םוכיסל .ןואכידב עובטל ילב ותוא חולצל רתוי לק ,תצצונ וניא ולש
8/10 :ןויצה .ןיינעמ דימת אלו עקשומ קיפסמ אל ,ידמ רכונמ ךא ידוחיי טקייורפ אוה
ןוויכ ותואב דוע

Present - Triskaidekaphobie + Le poison Qui Rend Fou

Ahvak - Ahvak (debut album)(קבא תקהל)
תובוגת

 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב
...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com