חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Rick Wakeman - Journey to the Center of the Earth Rick Wakeman
Journey To The Centre of The Earth

1974 A & M Records
UK
(40:08)

RWCC.com
ןמטיירב ירוא
:תרוקיב
28/7/03

ילוא הז .םדקתמה קורה לש ותימדתל בר קזנ םרג ,ןצחשו ינידנולב יטירב ןדילק ,ןמקייוו קיר
תא ריבסהל לוכי ינניא .תאזה תרעצמה תירוטסיהה הדבועה תא לכמ רתוי םיגדהש םובלאה
ןוקייא ,תואיצמה ןמ קותינה למסל ךפה ןמקייוו :גנרמובכ וילא הרזחש ,תירחסמה ותחלצה
הקיסומ ירקבמו םיאנותיע .תכחוגמ תונרמוי לש תקיודמה תינולימה הרדגהה ,שטיקה
.(הרואכל) ןופצה תא דביאש ילקיסומ ןונגסל תמלשומ המגוד ,הרוטקירקכ וב םישמתשמ
םילוכי םניא קסידה ישכורש לבח .תירוטסיה םיכרד תנואת לא ומכ וילא םיסחייתמ םיאקיסומ
.ירוקמה טילקתה תא הרטיעש עצמאה-תנומתב םהיניע ףוטשל

 

ןושארה ולוסה םובלא תא איצוהשכ 1973 תנשב החילצמה 'סי' תקהלב רבח היה ןיידע ןמקיוו
תרבח דחוימב ,םלוכ תעתפהל ,םינוילמב רכמנ םובלאה .Six Wives of Henry VIII ,ולש
תא בזע ,("דוע לוכי ינניא") ןיגב םחנמ ומכ שחש ירחא .תוטשב רבודמש הבשחש םיטילקתה
טילחה אוה .הלש לופכה םובלאה תא תוומ דע אנשש ללגב רקיעב ,הלש אישה תפוקתב 'סי' תקהל
.ןויגהו ףסכ :םייזכרמ םיאשונ ינש יפלכ התשיגב תינוציק התיהש ,ולוס תריירקב דקמתהל

 

םע 1974 ראוניב טלקוה ,ןרו לו'ז לש לודגה ורפס תארשהב ,"ץראה רודכ זכרמ לא עסמ" םובלאה
ןמקייווש ובשחת לא .תוחפ אל ,תילגנאה תירמאקה הלהקמהו ןודנול לש תינופמיסה תרומזתה
ןולאמ ליו ושע תאזה הרוחשה הדובעה תא :םיכבוסמה םייתרומזתה םידוביעה תא בתכ תמאב
.דחוימב תוריהמ תועבצא רשעו תצצונ המילג םע העפוהל חיגה קר דנולבה ןמא .ןמרקב ינדו

 

האלמ תרומזת ,קור תקהל םע ,םוצע ימואלניב תועפוה בוביסל םובלאה תא חקל ןמקייוו
1975 תנשב .הכ דע חיוורהש המ לכ תא דיספה ןדילקהו ,תוימונורטסא ויה תואצוהה .הלהקמו
םייח חרוא ,העורג הנוזת לש בוליש) הזה םובלאה לש תפסונ העפוה ךלהמב בל ףקתה ףטח
.השדח הריצי בותכל הנפו תועובש המכ ךשמב זפשוא ,(שלח בלו תזרפומ לוהוכלא תכירצ ,ינתנהנ
םייתסהש חרקה לע ינתוואר עפומל ךפה ,רותרא ךלמה לש ותומדב דקמתהש ,אבה םובלאה םג
.הרובש תקוש לומ ומצע תא אצמ ןמקייוו .דירחמ יסנניפו יתונמא ןולשיכב

 

אשומ םובלאה לא רוזחל רשפא ,בבושה רוחבה לש ויפוא תא ןיבהל םיליחתמ םתאשכ וישכע
,תלשורמ ,תממעשמ ,תחפונמ ,תלבסנ-יתלב הריצי וז יתעדל ,ןיבהל רשפא רבכש יפכ .וז תרוקיב
ךרעב םילודג םיעטקה ןיב םיאלטהו ,החידב ומכ עמשנ הלילעה רופיס .תוירוקמ תרסחו תינרמוי
קיספה אל ןמקייוו .תטלקומה העפוהה המייקתה וב ,ןודנול לש "לוה לביטספ לאיור"ה םלוא ומכ
תא תוועל ,(ונממ קר אל לבא ,יגברונה גירג דראודא רקיעב) םימסרופמ םיניחלממ םיביטומ בונגל
םילד ךכ לכ םידוביעה .להקה לא ךייחל דועו ,הארשה אלל םירזייסיתניסה לע םתדובע
םרזה לכ לע העורפ הידוראפ רשאמ רתוי אל אוה םובלאה וליאכ המדנש דע ,םיינולבשו
םיפוצ לש םלש רודמ קלח לבא ,רמול בוצע הז .וצרת םא "פאט לנייפס" ןיעמ ,יביסרגורפה
.תאזה הרוטלחה ללגב קר המלש תילקיסומ העונת לע תילילש העד שביג םייטירב םיניזאמו

 

ןומזתב .םכינזואב תועט ,אישה םה 2 רפסמ עטק תליחתב הקהלה לש םיפויזהש םתבשח םא
היה יניצר יאקיסומ .תוומל ומצע ףייזמ טעמכו ,ירשפא-יתלבה תא טלוה ילשא רמזה השוע 9:21
אל הארנכ ןמקייוו לבא ,רחא םוקממ רחא עוציב םש בלשמו חפה לא הזה עטקה תא קרוז
םיעמשנ (ףוסה תארקל 17:45 ןומזת) ינאפמיטה יפות וליפא .תוניצרב ויניזאמלו ומצעל סחייתמ
4/10 :ןויצה .קיר ,היעב םוש ןיא .תוקד המכ לש רוחיאב םלואל סנכנ ףפותמה וליאכ

 

Journey to the Centre of the Earth 2012
תונשמ אוהה םובלאה לש ןיטולחל השדח הסרג טילקהו ,תוועמה תא שישקה ןמקייוו רמ ןקית 2012-ב
תיתרומזת הסרג רציו ,דוביעה ןמ לושירו ףויז ,תונבבוח ימתכ המכ ריסהל חילצה אוה םעפה .םיעבשה
.חוכיו םוש ילב ,1974 לש וז לע הפידע ,תוקד 60-כ לש ךרואב ,2012 לש הסרגה .רתוי הכוראו הבוט
7/10 :אוה ןמקייו קיר תאמ 'המדאה ןטב לא עסמ' לש 2012 תסרגל ןויצה

 

תובוגת


ןמקייוו קיר תצק דוע

Rick Wakeman - The Six Wives of Henry VIII
?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב
...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com