,םירמאמ ,תוקהל ,תורוקיב ,תושדח - םדקתמ קורל ירבעה ךירדמה 'ביסרגורפ'ש המ לכ - תויפרגויב ,תונויאר
חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב

Rick Wakeman - Six Wives of Henry VIII Rick Wakeman
The Six Wives of Henry VIII

1973 A & M Records
UK
(36:49)

RWCC.com
ןמטיירב ירוא
:תרוקיב

21/04/2004

יוצמ ןיידע אוה .םיקתוע ןוילמ הרשעמ הלעמל הז םובלא רכמ אלול תבתכנ התיה אל וז תרוקיב
תיישעתב .פופ טעמכ הז יכ :הבושתה ."?המל" איה הלאשהו ,תובר םיטילקת תויונחב
םע .םיקתוע הברה יכה וירחא ריאשמש ימ דרוש ,היצולובאה םוחתב ומכ ,תירלופופה הקיסומה
תומשרתהה תא רותסל הלוכי הנניא תובהזומ תוינמחל ומכ רכמנ הזה םובלאהש הדבועה ,תאז
םיאנותיעש אלפ אל .תוירוקמ וא דוחיי ,קמוע לכמ ףח ,הצונ ומכ לילק ,שלח םובלאב רבודמ היפל
ברקב "גציימ לדומ"כ שמיש הזה םובלאה םא :םדקתמה קורה םרז תא םיצימשמ םיבר הכ
.זא דוע ץרחנ יביסרגורפה רנא'זה לש ולרוגש הארנכ ,םינכרצ ינוילמ

 

ולש ןושארה ולוסה םובלא תא איצוה ,Yes תקהלמ ןצחשה ינידנולבה ןדילקה ,ןמקייוו קיר
יואר ללכ ךרדב .ןולשיכב רבודמש הנימאה (A&M) ולש םיטילקתה תרבחש תורמל ,1973 ראוניב
הרקמב לבא .אל המו בוט המ שארמ-תוזחל םירמייתמה םיקסעה ישנא לש תומחגה דגנ בצייתהל
הרובח םע דובעל לזמ ול היה .יתועמשמ רבד םוש ןאכ השע אל ןמקייוו :םדיצל אצמנ קדצה הזה
,ולש םיאולוסב דחוימב טלוב הז .ימתס רצוי אוה הידעלב לבא ,Yes תקהל ומכ תרשכומ
.תידוחיי הרימא םהב ןיא לבא ,םיריהמ םי'גפרא לש הוואר-ינגפמב םינייפאתמה

 

אל שממש גורפ-פופ לש םיילטנמורטסניא םיעטק השישל קלוחמ (תיסחי ,רצקה) םובלאה
טפסנוקה ךא ,ינימשה ירנה ךלמה לסיחש םישנה שש לע ,הרואכל ,ססובמ אוה .בטיה ןשייתה
ויתועבצא תוזירזש ,ןמקייוו .יטרואית וא ילקיסומ סיסב םוש וירוחאמ ןיאו ,עבצאה ןמ ץוצמ
ןיחלמ אוה ןמקייווש אלא .לורנקורו קוראב ןיב זופחו ינכמ ןפואב בלשמ ,קפסב תלטומ הנניא
עמשנ הז ןמזה בור .תובקעה תא ריתסהל חורטל ילב םירמוח "ליאשהל" הטונו ,ןקיתעמו לשורמ
דוע םתס ומכ עמשנ הז ןמזה ראשבו ,לדנהו ךאב לש תומייק תויסאלק תוריציל 'ג גוס דוביע ומכ
'תיק ןיבו ןמקייוו ןיב םיוושמה שי .זבזבל ןפלוא-ןמז םע םירוחב המכ לש יטרדנטס ןשס-םא'ג
.דוביעה םוחתב אל דחוימב ,המיסחה זוחא תא רבוע אל ינידנולבה הזה ןחבמב ךא ,ןוסרמא

 

חבושמ ינרדומ רטסמיר הרבעש רחאל ,2015 ראורבפב האצי םובלאה לש 'סקאלד' תסרג
ינופורדאווק סקימיר ליכמה וידוא-ידיויד םג תללוכ סקאלדה תסרג .דאור יבא ינפלואב
בטומ ,םובלאה לש יהשלכ הסרגל ןיזאהל וצרת רבכ םא זא .יס-יב-יבהמ דמחנ פילק תפסותב
.רתויב השדחה םע ליחתהל

 

והשמ ,"קילדמ" וא "יעזג" םובלא היה "ינימשה ירנה לש ויתושנ שש" ,1973 תנשבש ןכתיי
ונממ םלעתהל רשפא ,המידק הנש םישולשמ רתוי ,םויכ .הביסמב עקרב םישל רשפאש ביבח
ןיזאהל רתוי םיחלצומ םימובלא הברה ךכ לכ שי .ההובג םייח תוכיאמ תונהל ןיידעו ןיטולחל
קור-גורפ שפחמ והשימ םא ;בוטהו ןשיה רוקמל ךלייש יאדכ ,ךאב תא שפחמ והשימ םא :םהל
,ב"הראו הפוריא יבחר לכב ,םיבוט תוחפ אל םימובלא וטילקהש תוקהל 1000 ךרעב שי ,ינופמיס
יכה ומובלא הארנה לככ והז לבא ,ןימאהל השק .יחכונה םוינלימה דעו םיעבשה תונש תליחתמ
6.5/10 :ןויצה .הברה רמוא הזו ,ןמקייוו לש עורג תוחפתרוקיב דוע

Rick Wakeman - Journey To The Centre of The Earth

תובוגת?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב
...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com